Referanseliste

 • JOTUN. (1994), MALINGHÅNDBOK. Lervik: Østlands – Postens Boktrykkeri.
 • Lund, A. (2000), Skipsteknikk. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Jarle Johansen, K19 Lærebok i Lekkstabilitet. MARFAG
 • Heine Bøe, Jarle Johansen & Karianne Grønseth, K12 Lasteberegninger og behandling av last. MARFAG
 • Ottar H. Brandal, K 22 Lasting, lossing og stuing. MARFAG
 • OTTAR H. Brandal, K 03 Ressurshefter. MARFAG
 • SFI gruppesystem. Haugesund, Worum's Trykkeri A/S.
 • Aagaard, J., Kølle, K., & Meyer, S. (2004). Søfartens ABS, Lærebog for Søfartsskoler.
 • Dieselship. (2021). Mate's Receipt – dieselship connecting Mariners Worldwide. Hentet 1.nov.2021. https://dieselship.com/management/mates-receipt/
 • Toll. Cargo declaration hentet 3: november 2021 fra https://www.toll.no/en/services/forms/cargo-declaration/
 • Code of Safe Practice for ship Carrying Timber Deck Cargoes, 1991. Internationale Maritime Organization.
 • Inge Tellnes, Lasteberegninger og behandlingav last. Oslo: Gyldendal Norske Forlag.
 • International code for the safe carriage of grain in bulk. Internationale Maritime Organization.
 • Klaas Van Dokkum. (2012). Ship Design, Construction and operation. Enkhuizen. DOKMAR, Maritime Publishers BV.
 • Forskrift om bygging av skip hentet 14. Januar 2022 fra BYGGING – KONSTRUKSJON, OPPDELING OG STABILITET, MASKINERI OG ELEKTRISKE ANLEGG, DEL A, GENERELLE BESTEMMELSER
 • Sdir.no hentet 14 januar 2022 fra https://www.sdir.no/sjofart/fartoy/fartoystyper/fiskefartoy/fiskefartoy-over-15-meter/krav-regelverk-og-utstyr/stabilitet-og-fribordsforhold/stabilitet-fiskefartoy/
 • ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods, 2011. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Fagbokforlaget.
 • CRUDE OIL WASHING SYSTEM (1983), IMO
 • Per. Aasmundseth. (2019). Sjørett og økonomi. Riga: Læremiddelforlaget.