4. Belastninger (1,5 sp.) 1 Arbeidskrav.

4.1 Belastninger

4.1.1 Beskrive de belastninger lasten påfører skipet: - Langskips, tverrskips og lokalt.

Velger å legge til punktbelastning, da det ikke er prioritert i hovedpunktene. Det viktigste med punktbelastning er å prøve å fordele vekten på mest mulig areal. Altså unngå punktbelastning. Dersom en skal legge en tung last på tanktoppen må en plassere dunnage over langskips spantene (stivere) og tverrskips (webframe) som er under tanktoppen, dette er for å unngå deformasjon eller ødeleggelse av tanktopplatene. Du finner ut hvor langskips og tverrskip forsterkninger er med å se på tegninger som tank Top Plan, Profile and deck plan og Midship sections. Dersom du er i tvil om dunnagen ligger rett over forsterkningene (Spanta/Webfram) kan du bruke hammer test, slå med hammaren over spantet og du vil høre forskjell på lyden om det er et spant under eller ikke.

4.1.2 Kontrollere belastninger på dobbeltbunn, dekk og luker mot skipsdata og regelverk.

Oppgave 1. Belastning på luker og DB

M/S Mercandian Importer har luker med en lengde 19,5 meter og bredde 8 meter. MI Skal laste et parti med varer som stuer 0,85 m³/t

a) Hvor mange tonn kan vi laste på luken?
(Svar: 234 tonn)

Lukens høyde over kjølen er 8,7 meter.

b) Hvilken vcg vil lasten som står på luken ha?
(Svar: 9,338 m)

c) Teoretisk sett hva kan den største egenvekten på lasten være, dersom du skal fylle helt opp lasterommet 1 med løs bulklast, gå ut ifra at høyden på rommet er 2,05 m? (Svar: 2,438 t/m³).

d) Hva blir maks lastekapasitet på lasterommet (TD 1) dersom det har en lengde på 20.80 m og en bredde på 11,89 m, er det luken som sette begrensninger her?


Informasjon om lasterom M/S Sidus

Oppgave 2. M/S Sidus

I rom nr. 1 er det lastet 2000 tonn av en bulklast med stuingsfaktor på 1,25 m³/t.

a) Beregn lastens volum.
(Svar: 2500 m³)

b) Hva blir belastningen på tanktoppen per/m², dersom lasten er trimmet?

c) Finn lastens vcg (tyngdepunkt).
(Svar: 9.034 m)

d) Bestem lastens høyde i rommet.
(Svar:13.048 m)

e) Bestem lastens ullasje i rommet.
(Svar: 6.052 m)

f) Hva er maks vekt en kan ha i rommet med tanke på db strength?
(Svar: 5888,79 t)


Oppgave 3. M/S Sidus

I rom nr. 4 er det lastet 3000 tonn av en bulk last med stuingsfaktor på 1,30 m³/t.

a) Beregn lasten volum.
(Svar: 3900 m³)

b) Finn lastens vcg (tyngdepunkt).
(Svar: 7.81 m)

c) Bestem lastens høyde i rommet.
(Svar: 12.003 m)

d) Bestem lastens ullasje i rommet.
(Svar: 7,097 m)

e) Hva er maks vekt en kan ha i rommet med tanke på db strength?
(Svar: 9069 t)

Oppgave 4. M/S Sidus

Hvor mye kan lastes i rom nr. 10 av en bulklast med SG = 1,100 t/m³?

a) Bestem vekt og volum.
(Svar: 2297 tonn/ 2088 m³)

b) Bestem høyde av lasten i rommet.
(Svar: Forut 9,09 m, Akterut 3,87 m)

c) Finn vcg og ullasje for rommet.
(Svar: VCG 15.101 m, Ullasje 2,03 m)

d) Finn rommets lcg.
(Svar: Lcg ca 31 m)

Oppgave 5. M/S Sidus

Hvor mye kan lastes i rom nr. 10 av en bulklast med SF = 0,850 m³/t?

a) Bestem vekt og volum.
(Svar: 2232 tonn/1899,6 m³)

b) Bestem lastens høyde i rommet.
(Svar: Forut 8,48 m, Akterut 3,25 m)

c) Finn vcg og ullasje i rommet.
(Svar: VCG 14.761 m, Ullasje 2,61 m)

d) Finn rommets lcg.
(Svar: Lcg ca 31.25 m)


Oppgave 6. M/S Sidus

Hvor mye kan lastes i rom nr. 10 av en bulklast med SG = 1,855 m³/t?

a) Bestem vekt og volum.
(Svar: 1655,5 t)

b) Bestem høyde av lasten i rommet.
(Svar: HA 0,21 m, HF 5,42 m)

c) Finn vcg og ullasje i rommet. (12.56 m, 5.70 m)

d) Finn rommets lcg. (Ca 32,3 m)

Oppgave 7

M/S Sidus skal lastet et tungløft på luke 6, vekt er 100 tonn, tungløftets dimensjon er 5 x 8 m og er helt rektangulært.

a) Hva blir belastningen hver kvadratmeter?
(Svar: 2,5 t/m²)

b) Hvor stor kunne vekten av tungløftet vært for at det ikke skulle overstige masks belastning på luken? (Svar: 120 tonn)

Oppgave 8

Belastning i lastetank. I kjemikalietankere må vi passe på egenvekten, dersom lasten blir for tung (syrelaster) må vi gå ned på fyllingsprosenten på tankene.

a) Hvor mange tonn kan vi laste på CT 2 B på Bow Sky ved en temperatur på <70°?
(Svar: 3223.44 tonn)

b) Hvor mange kubikkmeter kan vi laste på tanken dersom lastens egenvekt er 2.6 t/m³?
(Svar: 1239,78 tonn)

 

 

 

Oppgave 9

Belastning i tank grunnet trykk.

a) Hvorfor kan vi laste mindre på sentertankene dersom trykke i tanken skal være høyere (0,70 bar istedenfor 0,25 bar som er på de fleste andre tanker)?

b) Hvorfor er noen tanker designet til å tåle høyere trykk?

Oppgave 10

Belastning i tank.

a) Hva er maks vekt i WT 1 P dersom lasten er 90°C?
(Svar: 999,7 t)

b) Hva er egenvekten dersom en vil oppnå maks belastning, men ikke ha høyer fyllingsgrad enn 60% ved 90°C?
(Svar: 1,966 t/m³)


Oppgave 11

Belastning på dekkstanker.

Disse er de tankene du ser som står over dekk. Disse er sylinderformet og tåler høyere trykk, kalles dekkstanker.

a) Hva er makt vekt i disse tanker?
(Svar: 598,4 tonn)

4.1.3 Kontrollere langskipsbelastninger ved å sammenligne mot godkjente kondisjoner og ved bruk av lasteinstrument/dataprogram.

Dette vil bli gjennomgått i punkt 5.6.5.

4.1.4 Tolke gitte tall for bøyemomenter og skjærkrefter.

Oppgave 1. M/T Millennium har full last med olje og har inne godt med bunkers og FW

a) Hvordan vil du bedømme lastingen ut ifra SF og BM?

b) Har skipet hogg eller sagg?

c) Hvorfor er det slik at når skjærkreftene krysse null aksen så er bøyemomentet størst?

d) Ta ut SF på spant 55 i tonnes og beregn hvor mange prosent det er i henhold til grenseverdiene?

e) Ta ut på spant 73 og finn BM i prosent opp mot grenseverdi og i tonnes?


Oppgave 2. M/T Millennium er lastet fullt (Lik kondisjon i oppgave 1) med unntak av C.O.T 2 C og 4 C

a) Hvordan vil du bedømme lastingen ut ifra SF og BM?

b) Kan du forklare hvordan skipet er lastet ut ifra skjærkreftene?

Oppgave 3. M/T Millennium går i ballast kondisjon, men med akterpeak tom

a) Hvordan vil du bedømme lastingen ut ifra SF og BM?

b) Har skipet hogg eller sagg?

c) Hvor er BM og SF høyest i henholdt til grenseverdiene?

d) Hvor mange prosent av grenseverdiene er SF og BM på?


Oppgave 4. M/S Sidus

a) Hvordan er skipet lastet, homogenus, blokklasting eller vekselvislasting?
b) Hvordan vil du bedømme lastingen ut ifra SF og BM?
c) Har skipet hogg eller sagg?

Oppgave 5. M/S Sidus

a) Hvordan er skipet lastet, homogenus, blokklasting eller vekselvislasting?
b) Hvordan vil du bedømme lastingen ut ifra SF og BM?
c) Har skipet hogg eller sagg?

4.1.5 Være klar over tilleggsbelastninger skipet får i sjøgang

Dette er tatt med i punkt 1.1.16 og 1.1.19.

4.1.6 Enkle beregninger av skjærkrefter og bøyemoment

Oppgave 1. Belastning på lekter

Gå ut ifra at lekteren er helt rektangulær med en lengde på 60 m, den er inndelt i fire like store lasterom.

Lekterens L.S = 600 tonn.

a) Tegn diagram over belastningen.

b) Beregn skjærkrefter i snittene A, B og C og tegn skjærkraft kurven.

c) Beregn bøyemoment i snitt A, B og C og tegn momentkurven.

 

Oppgave 2 Belastning på lekter

Et skip utsettes for både statiske og dynamiske krefter.

a) Fortell om statiske krefter.

Figuren viser en lekter sett fra siden med baugen til høyre.

Lekteren er rektangulær med en lengde på 80 meter og alle lasterommene er like store. Den har et deplasement på 2600 tonn og den er lastet som vist under.

 • Lasterom # 1 - 500 tonn
 • Lasterom # 2 - 400 tonn
 • Lasterom # 3 - 400 tonn
 • Lasterom # 4 - 500 tonn

b) Tegn diagram over belastningene.

c) Beregn skjærkreftene i snittene A, B og C.

d) Beregn bøyemomentene i snittene A, B og C.

Oppgave 3. Trim og belastning på lekter

Lekterens L.S før lasting er 1200 tonn og LPP på 80 meter, hver seksjon er 20 meter lang.

a) Hvor mye må dere laste i rom 1 før lekteren er even keel?

b) Tegn diagram over belastningene.

c) Beregne skjærkreftene i snittene A, B og C.

d) Beregne bøyemomentene i snittene A, B og C.

e) Et skip/lekter er utsatt for både statiske og dynamiske krefter hva er forskjellen?

Oppgave 4. Oppgave skjærkrefter og bøyemomenter

En rektangulær lekter flyter i saltvann. Den er inndelt i fire like store rom og har følgende lettskipsdata:

 • Lengde: 120 m
 • Bredde: 20 m
 • Dypgående: 2,75 m

Lekteren laster følgende:

 • Rom 1: - 3000 tonn
 • Rom 2: - 3500 tonn
 • Rom 3: - 2000 tonn
 • Rom 4: - 3500 tonn

Tegn figur.

Beregne følgende:

a) Deplasement lettskip.
(Svar: 6765 tonn)

b) Deplasement lastet.
(Svar: 18765 tonn)

c) TPC.
(Svar: 24,6 t/cm)

d) Dypgående.
(Svar:762,8 cm)

e) Bevis at lekteren ligger «even keel» etter lasting (opplagret i null-kryss).

f) Oppdrift-kraften pr. seksjon.
(Svar: 4691,25 t/seksjon)

g) Lettskipsvekten pr. seksjon.
(Svar: 1691.25 t/seksjon)

h) Sett opp i tabell og bestem belastninger pr. seksjon. (Fbs)

i) Tegn skjærkraft- og bøyemomentdiagram for lekteren i lastet tilstand.