12. Simulator (0,5 sp.)

12.1. Simulator øvelser

Oppgavene

Oppgavene i lastesimulator er laget for (K-sim Cargo SCC-II SuezMax Crude Carrier), kontakt Heine Bøe og oppgavene kan legges inn på eventuell simulator dere må ha. Simulatorøvingen er basert på 20 timer undervisning, har valgt å ta noen timer fra kommunikasjon, da sjekklister mellom skip - terminal, skip – skip og COW er tatt i bruk i øvelsene som skal gjennomgås.

Teknisk data for K-sim SCC-II SuezMax Crude Carrier "Ottoman Equity"


Oppgave 1 – Bli kjent med simulator – «00 SCC Familarisation»

Bli kjent med lastesimulatoren. Velg scenario "00 SCC Familarisation", dette gjøres med å trykke på venstre musknapp på "00 Familarisation". Deretter trykker du "Home" på tastaturet. Gjør det samme med skjerm nummer to, bruk alltid to skjermer. Nå skal du ha et bilde av «Process Overview».

Simulatoren består av mange bilder (pictures) som hvert viser en del av skipets lastesystem, som lastetanker, ballasttanker, rørsystem, pumper, inertanlegg etc. Bildene velges ved "Picture directory (Home knappen)".

Operasjon av simulatoren foregår ved bruk av vanlig tastatur og mus. Hovedoperasjonene velges ved hjelp av funksjonsknappene.

Bruk av mus: Venstreklikk for åpning menyen for ventiler, pumper etc. Her åpner/starter og stenger/stopper ventiler, pumper etc.

Oppgavene som skal kjøres er lagt inn som "Scenario" og hvert scenario er basert på en bestemt tilstand.

Simulatoren har tre hovedinnstillinger: Freeze, running, stop.

Simulatoren ligger i freeze når den startes. Når selve simuleringen kjøres, skal simulatoren være i running. Dersom du går tilbake til freeze, stanser simuleringen.

Du kan gå fra bilde til bilde ved å bruke knappene page up og page down knappene. Legg merke til symboler som brukes for ventiler, pumper, etc. og bokstavsymboler som brukes for trykk, temperatur, flow, etc.

Gjør deg kjent med alarmer og hvordan disse kvitteres.

Når du er ferdig med øvelsen trykker du stop og klikker på yes på spørsmålet om du ønsker å stoppe.

Simulatoren

Simulatoren skal ikke slås av etter bruk.

Oppgave 2 - Inerting av lastetanker for lasting og planlegging av lasting

Velg scenario «01 Inerting»
Skipet har vært på verksted og er nå på vei til lastehavn. Før verkstedoppholdet ble skipet gjort gassfritt, og alle lastetankene ble rengjort. I lasteordren skipet mottar står det «vessel to arrive at load port under inert gas pressure with oxygen content in cargo tanks less then 8% oxygen and «ready to load».

Tilstand: Skipet har inne ballast i segregerte ballasttanker. Oksygeninnholdet i lastetankene er målt til 19,5% og tanklukene er lukket. Innholdet av oljegasser (Hydrocarbons/HC) er målt til 0% ved hjelp av eksplosivmeter. Trykket i tankene er 40 – 60 mbar. Tankene var trykket opp med N2 før avgang verkstedet for å unngå kondens i tankene.

Du skal nå starte inerting av lastetankene. Inertingen kan ta mange timer, kanskje flere dager. Det kan være forskjellige måter å kjøre inert inn/ut av tankene. For dette skipet sender vi inertgassen inn i toppen av tanken gjennom inertlina til hver tank og ut gjennom tanklukene, som må åpnes før bruk «crack open hatches». Det er også mulig å slippe ut luft/inertgass gjennom en by – pass på P/V ventilen i toppen av tanken. For å åpne denne by – passen må du klikke på P/V ventilen og setter ventilen i «stuk in open position».

Når vi inerter på denne måten, bør vi inerte få tanker om gangen, slik at trykket sender inertgassen helt til bunnen av tanken og gradvis fortrenger den lufta som er i tanken. Inertingen pågår til oksygeninnholdet i tanken er akseptabelt, altså under 8%, kanskje ned til 5 – 6% oksygen. Da stenger vi luka, og eventuelt by – passen på P/V ventilen, bygger opp et overtrykk i tanken, for eks. 0,05 bar (50 mbar), stenger så for inertgassen inn til tanken. Følger så samme prosedyre for de andre tankene. I denne øvelsen begynner dere å inerte CT 5P/S & CT 6P/S.

Noen tankskip har montert et rør fra dekk ned til bunnen av tanken. Inertgassen blir nå sendt inn i toppen av tanken, mens tankluken holdes stengt, og lufta blir presset ut gjennom røret fra bunnen av tanken. Med et slikt opplegg vil man inerte flere tanker samtidig, slik at inertgasstrykket inn til hver tank blir mindre og inertgassen blir liggende over lufta og presser denne sakte, men sikkert ut gjennom røret fra bunnen av tanken.

Det kan nok også finnes tankskip der inerting kan skje på andre måter.

Operasjoner:

 1. Slipp ut trykke på tanken, med å åpne tankluken (Cargo System 2).
 2. Start kjelen (boiler) og line opp til inerting av CT 5 P/S og CT 6P/S ((åpne inertgass plan) – bruk to skjermer).
 3. La inertgassen først gå til «funnel» med manuell ventil åpen, dette skal gjøres inntil oksygeninnholdet er akseptabelt (under 5%).
 4. Åpne hovedventilen på inertlina til dekk og steng manuell ventil til «funnel» når du har et akseptabelt nivå på oksygeninnholdet, sett reguleringsventilen til 100%.
 5. Kontroller strømmen (flow) av inertgass inn i tanken og hvordan atmosfæren i tanken utvikler seg. Oksygeninnholdet i tankatmosfæren skal nå gradvis reduseres. (åpne sp for den aktuelle tanken, (Cargo system 2) for å se nivåer på de aktuelle tankene som inertes. Når alle tankene er ferdig inertet med oksygeninnhold under 8% og med et svakt overtrykk, er skipet klart for lasting. Hele operasjonen kannsom nevnt, ta ganske lang tid. Det er normalt å toppe tankene av med et overtrykk på ca 50 mbar.
 6. Mens du inerter skal du åpne K-load og planlegge lastingen din med bruk av sekvens plan, se vedlegg. Åpne «Online condition» i K-load, så trykker du på «Copy to planning» og åpner «Planning condition». Her lager du en sekvensplan. Bruk den vedlagte sekvensplanen. Husk å endre lastens egenvekt (LW) til 0,815 t/m³. Inne I K-Load må du trykke Options/Condition Options for å endre egenvekten.

*Se vedlegg for brennbarhetsdiagrammet

Oppgave 3 - Starte lasting og bruk av ISGOTT sjekkliste

Velg scenario "02 Start Loading".
Skipet ligger til kai i lastehavn (babord side til kai) og skal begynne lastingen.

Tilstand: Ballast på segregerte ballasttanker. Tanklukene er stengt. Inert gass i lastetankene med oksygen innhold under 5%. Trykk i tankene 73 mbar. Alle ventilene på inertgasslina til tankene står åpne slik at trykket på tankene er utjevnet. Manuell ventil til 'Riser" er stengt.

Operasjoner:

 1. Du skal line up til alle tanker for lasting og koble til alle tre manifoldene.
 2. Deretter skal du starte lastingen med lav rate som for eksempel 1000 m³/h, sjekke at oljen kommer inn i tankene, og at lekkasje kan utelukkes.
 3. Dersom alt ser ut til å fungere normalt (ingen lekkasjer, osv.), øker vi raten til 5000 m³/h og videre til mak. rate 20 000 m³/h.

Under lastingen holder vi øye med hvordan tilstanden i tankene utvikler seg med hensyn til flow til hver tank, ullasje, temperatur og trykk. Vi må også holde øye med stabilitet, trim, krengning (heel), skjærkrefter og bøyemomenter.

Trykket i tankene vil stige gradvis under lastingen. Da trykket når 140 mbar, vil P/V ventilen på tanken åpne automatisk og inertgass, og etter hvert også oljedamp, slippes ut her. Dersom trykket forsetter og øker, bør du åpne P/V ventil til 'Riser". På noen skip åpnes denne automatisk. Dersom trykket i inertlina skulle øke til 0,17 bar, vil også vannlåsen «water breaker» åpne automatisk og slippe av trykk.

Alle disse ventilene er sikkerhetsanordninger som skal hindre at trykket i tanken blir høyere enn det tanken maksimalt tåler av overtrykk. Det er også mulig å slippe av trykk manuelt, enten ved å åpne den manuelle by – pass ventilen til «riser» eller ved å åpne den manuelle by – pass ventilen til P/V ventilen på hver tank. Dersom du slipper ut trykket manuelt må du følge ekstra nøye med.

Noen oljeterminaler har muligheter for såkalt «vapour return/VEC» under lasting. Vårt skip har røropplegg for slik tilkopling, men skal ikke brukes i denne oppgaven.

Det samme røropplegget kan også benyttes for tilføring av inertgass fra land dersom for eksempel skipets inertgassanlegg skulle svikte.

I dag har de, på de fleste moderne oljetankskip, begynt å samle opp og nyttiggjøre seg oljedampen ved lasting, såkalt VOC (Volatile Organic Components).

Det er vanlig å laste til 98% fyllingsgrad i tankene, dersom vi ikke skal varme opp oljen til en høyere temperatur enn innlastningstemperaturen. Når vi skal toppe opp tankene, vil vi etter hvert redusere raten etter som tankene er ferdig lastet og stengt.

Etter at lastingen er kommet i gang, kan du begynne å renne ut ballast. Det er viktig å holde skipet nede i sjøen lengst mulig for å dempe vibrasjoner som oppstår under lasting med høy rate.

Kommentar

Selve tilkoblingen på manifolden vil vanligvis bli utført av terminalens personell.

 • Bruk ISGOTT sjekklisten ved lasting.
 • Når lastingen er kommet i gang, planlegg i K-load sekvensen på lastingen. Pass på at du har akterlig trim slik at du får ut all ballasten. Bruk 4 sekvenser. Se vedlegg for sekvensplan.

Oppgave 4 – Vaktbytte delvis lastet skip

Velg scenario "03 delvis lastet, vaktbytte".
Skipet ligger til kai i lastehavn (babord side til kai) og lastingen har begynt. Skipet er nesten halvferdige med lastingen og du skal begynne på vakt. Gå gjennom punktene i ISGOTT sjekklisten før du tar over vakten (før du setter oppgaven i «Running»).

Lasteraten er ca 15 000 m³/h og trykke på manifolden er 1,8 bar.

Tilstand: Ballast på segregerte ballasttanker. Du må losse av samtlige ballasttanker unntatt WBTK 6 S/P og FPTK er lenset tom for å beholde en akterlig trim. Du skal ha akterlig trim under hele operasjonen.

Inertgass i lastetankene med oksygen innhold ca. 5%. Trykk i tankene ligger mellom 70 – 90 mbar. P/V ventilene er satt til 140 mbar overtrykk og -35 mbar vakuum. Alle ventilene på inertgasslina mellom tankene står åpne, slik at trykket på tankene er utjevnet. Overtrykk slippes ut «vent riser», dersom denne ikke klarer å svelge unna åpner P/V ventilen i tillegg til «vent riser» som alt er åpen. Dersom trykket i inertlina skulle øke til utover 140 mbar vil også P/V «breaker» åpne automatisk og slippe av trykk. Alle disse ventilene er sikkerhetsanordninger som skal hindre at trykket i tanken blir høyere enn det tanken maksimalt tåler av overtrykk. Det er også mulig å slippe av trykk manuelt, enten ved å åpne ventilen til «riser» manuelt eller ved å åpne ventilen til P/V ventilen manuelt på hver tank.

Det trengs ikke å produsere inertgass når vi laster, siden lastingen vil gi overtrykk på tanken.

Det lastes på samtlige lastetanker, raten er 13 500 m³/h. Raten skal sakte økes til 17 000 m³/h. Sørg for at du får ut all ballasten før du er ferdig lastet.

Operasjoner:

 1. Du skal gå gjennom sjekklisten – sjekke alle punktene som er relevante.
 2. Når du har startet og alt går fint økes lasteraten til 17 000 m³/h.
 3. Beregn og bevis at ballasten er ferdig i god tid før lastingen.

Under lastingen følger vi nøye med hvordan tilstanden i tankene utvikler seg med hensyn til flow til hver tank, ullasje, temperatur og trykk. Vi må også holde øye med trim, stabilitet, krengning (list), skjærkrefter og bøyemomenter.

Det er vanlig å laste til 98% fyllingsgrad i tankene, forutsatt at vi ikke skal varme opp oljen til en høyere temperatur enn innlastningstemperaturen. Når vi skal toppe opp tankene, vil vi etter hvert redusere raten etter som flere av tankene er blitt ferdig lastet og stengt.

Oppgave 5 - Sluttlasting/Topping of tanker

Velg scenario «04 Topping off»
Utgangspunkt: Skipet er nesten ferdiglastet og du skal toppe opp de siste seks lastetankene, samt kjøre ut litt ballast. Det er en stopp i lastingen for å beregne skipets mottatte kvantum.

Før topping av de siste tankene er skipet lastet til D.W 135637 tonn og maks D.W er 138393 tonn (∆ = 162692 tonn).

Følgende tanker gjenstår:
CT 6P, CT 6S, Slop tank P og Slop tank S skal lastes til 98%.

Nesten all ballasten er pumpet ut, det gjenstår kun å losse ballast tank WBTK 6 P/S. Prøv å øke skipets trim før du kjører ut resten av ballasten. Nesten full beholdning av bunkers. Trim før lastingen starter igjen: 1,02 meter akterlig og krengning på 0,1 port.

Lastingen har vært stoppet, og alle ventiler er stengt og manifolden er tilkoblet. Inertgassventilene til alle tankene er åpne slik at trykket i tankene er utlignet til 71 mbar.

P/V ventilene på selve tankene skal åpne ved et trykk på 140 mbar.

Operasjoner:

Du skal nå line up for topping av de siste tankene og skipet skal ved avgang ha 100% av dødvekten eller 98% på de nevnte lastetanker. Skipet skal ligge uten krengning (list) da dere er ferdig lastet og med akterlig trim.

Start landpumpa (gjøres av folk på installasjonen i det virkelige liv) og bruk rate 4500 m³/h på line 3 inntil du har 95% på den første lastetanken og deretter 2000 m³/h til den siste er ferdig lastet 98%.

Sett at trykket i tankene stiger til over 140 mbar, kan du eventuelt åpne «vent riser», men sørg for at du har et positivt overtrykk på cirka 50 mbar når lastingen er ferdig.

Når skipet er ferdiglastet, stopper du landpumpa og kopler fra på manifolden.

Kommentarer:

 • For å unngå oljesøl må lasteliner dreneres til en av skipets lastetanker.
 • Man åpner respektive «draine» ventiler på manifoilen og slipper oljen ned på enten CT5 P/S eller CT 4P/S.
 • I det trykket er 0,00 bar, kan man koble fra lasteslangene og sette på blindflensen.
 • Dripekar «driptray» under laste-/ losse manifoilene må eventuelt dreneres før avgang.

Oppgave 6 Ship to ship operation

Velg senario "05 STS Operation".
Utgangspunkt: Skipet er ankommet lektringsplass og skal foreta skip to skip transfer operasjon (STS). Dypgangen ved ankomst lektringsplassen er Tf 15,18 m T¤ 15,84 m Ta 16,50 m og deplasement 160174 tonn. Vi ligger med styrbord side til M/T Leana, som vi skal lektre til.

Fullfør STS sjekklisten før du starter lossingen.

Du skal losse til 14 meter dypgående even keel ferskvann (husk endre densiteten til ferskvann 1.000 t/m³).

Gjør beregninger i lastecomputeren, loading condition (husk overfør «copy to planning» fra «online condition» før du begynner planleggingen).

Det er klart til å begynne lossingen. Inertventilene til tankene er åpne, slik at trykket er utjevnet og ligger på 71 mbar. Det skal være overtrykk på tankene under lossing.

Operasjoner:

Under lossingen må vi hele tiden tilføre inertgass til tankene for å erstatte oljen vi pumper ut, ellers vil vi få undertrykk i tankene. Vi må derfor først starte opp kjele (boiler) og inertgassanlegget «inert gas system» før vi begynner lossingen. Vi sender inerten til «funnel top» (manuell ventil 100% åpen) til inertgassen er akseptabel (under 5% O²). Da vi starter lossingen, åpner vi for inertgass til tankene og setter ventil til «funnel» i auto med et åpningstrykk til funnel" på 100 mbar. Dermed reguleres trykket i tanken automatisk.

Line up for lossing fra alle tankene og koble til alle tre manifoldene. La trykkventilene på lossepumpene være stengt, disse ventilene åpnes gradvis etter at pumpa er startet. Vi starter altså lossepumpene mot stengt utgangsventil/trykkventil. Dette er vanlig oppstartsprosedyre for sentrifugalpumper.

Start lossepumpene. Sett rpm til pumpene til 20% i oppstarten og «discharge valve» stengt. I det pumpa er startet, økes omdreiningene og en åpner trykkventil gradvis til maks 100% (1128) rpm og 100% åpen ventil. Når alt fungerer normalt (flow 3500 – 4500 m2/h), kan pumpe/discharge valve settes i auto.

Under lossingen holder vi øye med flow, trykk, lekkasjer, stabilitet, trim, krengning, skjærkrefter og bøyemoment.


Oppgave 7 - Crude Oil Washing (COW)

Velg scenario "06 COWING"
Utgangspunkt: Skipet er sirka litt over halvt utlosset. Trim 2,84 meter akterlig. Trykk i tankene ca. 90 mbar. Ballast tankene er delvis fylt.

Det har vært stopp i lossingen. Alle ventiler er stengt og lossepumpene stoppet. Ballastpumpen er også stoppet. Alle fire manifoldene er fortsatt tilkoplet.

Det brukes nå vapour return, dette er istedenfor å produsere inertgass. Husk å åpne vapour lina til land og pass på vapour trykket under lossing.

Operasjoner:

Du skal nå line up og starte lossingen fra alle tankene unntatt CTK 3 P/S som er tomme. CTK 6 P er klar for COW (sounding 1 meter) og vasking skal nå starte. Ha alltid trim på minst 2,6 meter akterlig under cowing.

Dette skipet har ikke egen COW – pumpe og man må bruke såkalt «bleed off» metode. Man tar olje fra en av lossepumpene for å mate COW – kanonene.

Foreta først toppspyling (50-150 grader), deretter bunnspyling (0-50 grader).

Trykk i COW lina skal være minst 9 bar, det kan være nødvendig å strupe på den lina du tar olje fra. Strupingen foretar du på den regulerbare ventilen på dekk, eksempel ved å ha denne 50% åpen, eventuelt enda mindre.

Crude Oil Washing skal være detaljert planlagt på forhånd og hver operasjon vil normalt ta 1 - 2 time. Skipet har rutiner for hvor ofte hver lastetank skal rengjøres. Bruk vedlagt sjekkliste.

Fortsett å fylle ballast på ballasttankene, men ballasttankene skal ikke renne over. Prøv å rette opp krengningen før du er ferdig med COW operasjonen.

Under operasjonen må du holde øye med stabilitet, trim, krengning, trykk, skjærkrefter og bøyemomenter. Trimmen skal ikke være mindre enn 2,6 meter akterlig under lossingen/cowing.

Bleed off – metoden ved cowing vil føre til at lossingen tar lengre tid. Du stjeler en del av den oljen som losses og fører denne tilbake til den tanken som skal vaskes med råolje.

Noen tankskip har egne pumper for cowing. Dermed vil ikke cowingen forsinke lossingen og føre til tap av tid. Men ekstra pumper koster penger, så det vil bli et økonomisk spørsmål om hva som lønner seg. Tid betyr mye penger også når det gjelder et stort tankskip.

Forsinkelser under lossing vil også bety lengre opptatt kaiplass for evt. neste skip kan tas inn.


Oppgave 8 - Stripping med ejektor/Stripping av rørsystem med strippepumpe og strippeline

Velg scenario «07 Stripping».
Utgangspunkt: Skipet er nesten ferdiglosset, men det er litt olje igjen CTK 2P (sounding 0,40 m) og CTK 6S (sounding 0,42 m).

Skipets trim er 5,28 meter akterlig og trykk i lastetankene er 30 mbar. Ballast er nesten ferdig, det gjenstår å fylle opp ballasttankene WBTK 1P & WBTK 1 S. Forepeak (FPTK) og akterpeak (APTK) skal være tomme på reisen.

Alle ventiler er stengt og alle pumper stoppet, manifoldene er tilkoplet. Skipet er koblet med vapour return så inertgass skal ikke brukes.

Operasjoner:

Du skal først line up og strippe CTK 2P (line 2) ved hjelp av ejektor (eductor).

Du må da ta olje fra Slop tank port (line 1) til å drive ejektoren. Du må starte lossepumpa som tar fra Slop tank port, men losser ikke til land så lenge strippingen av C TK 2P foregår. Trykket (væsken) ut fra ejektoren går til Slop tank port. Det vil si at all stripping med ejektor går til denne tanken.

Det er nødvendig å holde et høyt trykk til ejektoren, minst 8 bar. Trykket kan du regulere med omdreiningen på pumpa og struping av utgangsventilen (trykkventilen) på pumpa.

Da CTK 2P er strippet tom, stenger du denne tanken og begynner å strippe CTK 6S.

Når begge tankene er strippet tom skal du losse sloppen til land

Losse Slop tank port til land.

Til slutt skal du strippe alle liner ved hjelp av den lille strippepumpa «Marpol-pumpa» via «stripping line». Stripping line er koplet til manifolden på utsiden av manifoldventilene. Manifoldventilene må derfor være stengt, ellers kommer oljen tilbake i linene.

For å unngå undertrykk i linene under stripping, må du åpne ventilene «line venting» på dekk. Disse er koplet til «inert gas main line» og det er trykket i denne tanken som skal hindre undertrykk i linene under strippingen av linene.

Strippepumpa startes ved å åpne steam ventilene til pumpa.

Når du er ferdig med strippingen, kan du stoppe inertgassanlegget og kople fra på manifolden.


Oppgave 9 - Gassfriing / lufting av tanker og lensing av slopp via ODM

Velg scenario "08 Gassfriing/ODM".
Utgangspunktet: Skipet er på ballastreise og skal på verksted/verft. Det er 45126 tonn ballast i ballasttankene og skipet har et ∆ på 70548 tonn. På reisen så langt har alle tankene blitt vasket utenom CTK 6 P/S, disse tankene skal vasket når sloppen på Slop tank S er kjørt overbord gjennom ODM. CTK 5 P/S har ikke blitt gassfriet. Resterende tanker har vært gassfriet så langt på reisen. Det er inertgass på tanken CT5P/S, overtrykket i tanken er p 25 – 30 mbar, oksygen innholdet i tanken er under 5% og HC – gass (hydrokarbongass) i tanken ligger på 3,5%.

Operasjoner:

 1. Du skal starte ODM og kjøre ut sloppen på Slop Tank S.
 2. Når ODM går skal du starte gassfri CTK 5 P/S ved hjelp av viftene på inertgassanlegget, du skal tilføre luft til tankene for å fortrenge inertgass og HC. Utløpet for dette kan skje gjennom åpne tankluker (bruk brennbarhetsdiagram og se om det går greit før du starter).
 3. Etter tankene er gassfriet, kan man gå ned i tanken for å inspisere den og eventuelt fjerne rester av sedimenter, miks av olje og vann, manuelt.
 4. Etter ferdig å kjøre ut sloppen via ODM, skal CTK 6 P/S spyles med vann og sloppen skal sendes til Slop Tank S for settling.

Under slike operasjoner som dere nå skal gjøre, kan en trygt separerer de andre tankene fra inertgassanlegget. Dette gjøres ved å stenge ventilene på de andre tankene, slik at all inert/luft går til disse to tankene som vi skal «arbeide med». Dere må også huske å sjekke om alle ventilene til de andre vaskemaskinene (spylekanonene) er stengt.

Oksygenmåleren i inertgassanlegget må være stengt når du sender luft gjennom anlegget, ellers vil ventilen etter O2 måleren stenge automatisk når oksygeninnholdet overstiger 5%.

Følg utviklingen av trykk og oksygeninnholdet i tankene. En slik operasjoner tar mange timer, særlig dette med skiftning av atmosfæren i tankene.

Når oksygeninnholdet i tankene er 20,9%, stopper vi tilførselen av luft. Målinger av O2 som vi foretar fra dekket, skal foretas på flere nivåer i tankene før noen går ned i tankene (entrer tanken). Disse målingene bør foretas av overstyrmannen eller en offiser med opplæring. I tillegg til dette skal han måle LEL som helst skal være 0%, den kan ligge noe over ca. 1 -2%, men ikke mer, det skal også måles for PID, H2S og CO.

Vi har nå plassert ut portabelvifter og ved hjelp av dem sender vi frisk luft ned i tankene, alle luker og mannhull skal nå være åpne. Styrmannen entrer nå tanken med radio, lykt og måleapparat for å måle O2, LEL, PID, H2S og CO på forskjellige plasser rundt omkring i tanken, samtidig som han inspiserer om de er reine for sedimenter og lignende. Husk at det til enhver tid skal være en mann plassert på dekk ved luken som har kontakt med personen i tanken og broa.


Flammability composition diagram – hydrocarbon gas/air/inert gas mixture.


Bildet er tatt fra ISGOTT.