Vedlegg

Vedlegg I. Plassering av og tekniske detaljer for lanterner og signalfigurer

Kun norsk

De ulike vedleggene er kun skrevet på norsk.

1. Definisjon

Definisjon Uttrykket høyde over skroget betyr høyde over det øverste gjennomgående dekk. Denne høyde skal måles fra det sted som er loddrett under lanternens plassering.

Definisjon av "høyde over skroget":

1.1 Definisjon
Figur 231

2. Plassering av og avstand mellom lanterner i vertikalplanet.

(a) På et maskindrevet fartøy på 20 meters lengde eller mer skal topplanternene være plassert som følger:
(i) topplanternen forut, eller hvis det bare føres en topplanterne, da denne lanterne, i en høyde over skroget på minst 6 meter, og hvis fartøyets bredde overstiger 6 meter, da i en høyde over skroget minst lik fartøyets bredde, men lanternen behøver likevel ikke være plassert høyere over skroget enn 12 meter,
(ii) når det føres to topplanterner skal den akterste være minst 4,5 meter høyere enn den forreste.
(b) Den vertikale atskillelse av topplanternene på maskindrevne fartøy skal være slik at den akterste lanterne under alle normale trimforhold ses høyere enn og atskilt fra den forreste lanterne når de observeres fra havets overflate på en avstand av 1.000 meter fra baugen.
(c) Topplanternen på et maskindrevet fartøy på 12 meters lengde eller mer, men på mindre enn 20 meters lengde skal være plassert i en høyde over rekken på minst 2,5 meter.
(d) Et maskindrevet fartøy på mindre enn 12 meters lengde kan føre den øverste lanternen lavere enn 2,5 meter over rekken. Når det føres en topplanterne i tillegg til sidelanterner og en akterlanterne, eller slik rundtlysende lanterne som er beskrevet i Regel 23 (c) (i) føres i tillegg til sidelanternene, skal denne topplanternen eller rundtlysende lanternen imidlertid føres minst 1 meter over sidelanternene.
(e) En av de to eller tre topplanterner som er foreskrevet for et maskindrevet fartøy som sleper eller skyver et annet fartøy, skal være plassert i samme stilling som enten topplanternen forut eller den akterste topplanterne, dog slik at hvis den føres på aktermasten skal den laveste akterste topplanterne være minst 4,5 meter høyere, målt loddrett, enn topplanternen forut.
(f)
(i) Topplanternen eller lanternene foreskrevet i regel 23(a) skal være plassert slik at de er klar av og over alle andre lys eller konstruksjoner som skjermer, unntatt som beskrevet i punkt (ii).
(iii) Når det ikke lar seg gjøre å føre de rundtlysende lanternene som er foreskrevet i regel 27(b)(i) eller regel 28 lavere enn topplanternene, kan de føres over den/de akterste topplanternen/e eller vertikalt mellom topplanternen/e forut og den/de akterste topplanternen/e, dog slik at i siste tilfelle skal kravene i avsnitt 3 (c) i dette vedlegg være etterkommet.
(g) Sidelanternene på et maskindrevet fartøy skal være plassert i en høyde over skroget som ikke er mer enn tre fjerdedeler av den høyden som topplanternen forut er plassert i. De skal ikke være plassert så lavt at de blir utydeliggjort av dekkslys.
(h) Når et maskindrevet fartøy på mindre enn 20 meters lengde fører sidelanterner som er satt sammen til en lanterne, skal den plasseres minst 1 meter lavere enn topplanternen.
(i) Når reglene foreskriver at to eller tre lanterner skal føres loddrett over hverandre, skal avstanden mellom dem være:
(i) på et fartøy på 20 meters lengde eller mer skal slike lanterner være minst 2 meter fra hverandre og den nederste av disse lanternene skal, unntatt når en slepelanterne kreves, være plassert i en høyde over skroget på minst 4 meter.
(ii) på et fartøy på mindre enn 20 meters lengde skal slike lanterner være minst 1 meter fra hverandre og den nederste av disse lanternene skal, unntatt når en slepelanterne kreves, være plassert i en høyde over rekken på minst 2 meter.
(iii) når tre lanterner føres skal den øverste og nederste være anbrakt i samme avstand fra den midterste.
(j) Den nederste av de to rundtlysende lanternene som er foreskrevet på et fartøy som holder på med å fiske skal føres i en høyde over sidelanternene på minst to ganger avstanden mellom de to lanternene som er anbrakt loddrett over hverandre.
(k) Når to ankerlanterner føres skal den forut som er foreskrevet i regel 30 (a) i, være minst 4,5 meter høyere enn den akterut. På et fartøy på 50 meters lengde eller mer skal denne forreste ankerlanterne være plassert i en høyde over skroget på minst 6 meter.

Topplanternenes plassering etter punkt (a) (i):


Figur 232

Vertikal atskillelse av topplanternene etter punkt (a) (ii):

1.2 Vertikal posisjon
Figur 233

Topplanternenes synsvinkel ved 1000 meters avstand etter punkt (b):

1.2 Vertikal posisjon
Figur 234

1.2 Vertikal posisjon
Figur 235

Slepelanternenes og topplanternens atskillelse etter punkt (e):


Figur 236

vedlegg
Figur 237

Spesiallanterner etter punkt (f) (ii):

vedlegg
Figur 238

Sidelanternenes plassering etter punkt (g):

1.2 Vertikal posisjon
Figur 239

Spesiallanterners plassering etter punkt (i) (i):


Figur 240


Spesiallanterners plassering for fartøy som holder på med å fiske etter punkt (j):


Figur 241

Lanterners plassering for fartøy som er ankret etter punkt (k):


Figur 242

3. Plassering og avstand mellom lanternene i horisontalplanet.

(a) Når to topplanterner er foreskrevet på et maskindrevet fartøy skal den vannrette avstand mellom dem være minst lik halvparten av fartøyets lengde, men den behøver dog ikke være mer enn 100 meter. Lanternen forut skal være plassert ikke mer enn en fjerdedel av fartøyets lengde fra baugen.
(b) På et maskindrevet fartøy på 20 meters lengde eller mer skal sidelanternene ikke være anbrakt forenom topplanternen forut. De skal være anbrakt ved eller nær fartøyets side.
(c) Når de lanternene som er foreskrevet i regel 27 (b) (i) eller regel 28 er plassert vertikalt mellom den/de forreste topplanternen/e og den/de akterste topplanternen/e, skal disse rundtlysende lanternene være plassert minst 2 meter i vannrett avstand fra fartøyets senterlinje i tverrskips retning.
(d) Når det er foreskrevet bare én topplanterne for et maskindrevet fartøy, skal denne lanternen vises forenom midtskips; et fartøy på mindre enn 20 meters lengde kan likevel unnlate å vise denne lanternen forenom midtskips, men skal vise den så langt forut som praktisk mulig.
Horisontal avstand mellom topplanternene og lanternen forut sin avstand fra baugen etter punkt (a):


Figur 243

Horisontal plassering av topplanterne og sidelanterner for fartøyer under 50 meter etter punkt (d):


Figur 244

4. Detaljer vedrørende plassering av retningsvisende lanterner på fiskefartøy, mudderapparater og fartøy som holder på med undervannsvirksomhet.

(a) Den lanternen som viser retningen av redskap som er ute fra et fartøy som holder på med å fiske, som foreskrevet i regel 26 (c) ii skal være anbrakt minst 2 meter, men ikke mer enn 6 meter i vannrett avstand fra de to rundtlysende lanternene med rødt og hvitt lys. Denne lanternen skal ikke være anbrakt høyere enn den rundtlysende lanternen med hvitt lys som er foreskrevet i regel 26 (c) i og ikke lavere enn sidelanternene.
(b) Lanternene og signalfigurene på et fartøy som holder på med å mudre eller med undervannsvirksomhet og som angir den side hvor det er en hindring og/eller den side på hvilken det er trygt å passere, slik det er foreskrevet i regel 27 (d) i og ii, skal være anbrakt i vannrett avstand, så stor som praktisk mulig, men ikke i noe tilfelle mindre enn 2 meter, fra de lanternene eller signalfigurene som er foreskrevet i regel 27 (b) i og ii. Ikke i noe tilfelle skal den øverste av disse lanternene eller signalfigurene være plassert høyere enn den nederste av de tre lanternene eller signalfigurene som er foreskrevet i regel 27 (b) i og ii.

5. Skjermer for sidelanternene.

Sidelanternene på fartøy på 20 meters lengde eller mer skal på den ene side som vender inn mot fartøyet være forsynt med skjermer som oppfyller kravene i avsnitt 9 i dette vedlegg. Skjermene skal være malt i matt sort farge. På fartøy på mindre enn 20 meters lengde skal sidelanternene hvis det er nødvendig for å oppfylle kravene i avsnitt 9 i dette vedlegg, på den side som vender inn mot fartøyet være forsynt med skjermer i matt, sort farge. En sammensatt lanterne som har et enkelt vertikalt filament og et meget smalt skille mellom den grønne og røde del, behøver ikke å være forsynt med utvendige skjermer.

6. Signalfigurer.

(a) Signalfigurer skal være sorte og ha følgende dimensjoner:
(i) En kule skal ha en diameter på minst 0,6 meter.
(ii) En kjegle skal ha en grunnflate med diameter på minst 0,6 meter og en høyde lik dens diameter.
(iii) En sylinder skal ha en diameter på minst 0,6 meter og høyde på to ganger dens diameter.
(iv) En terningformet signalfigur skal bestå av to kjegler som definert i ii ovenfor og med felles grunnflate.
(b) Den loddrette avstand mellom signalfigurer skal være minst 1,5 meter.
(c) På et fartøy på mindre enn 20 meters lengde kan signalfigurer med mindre dimensjoner, men passende til fartøyets størrelse, benyttes og avstanden mellom signalfigurene kan reduseres tilsvarende.

Signalfigurer og dagsignaler etter sjøveisreglene:

Vedlegg 1-6
Figur 245

7. Fargespesifikasjoner for lys.

Fargen for alle navigasjonslys skal være i samsvar med følgende grenser som ligger innenfor de grenser som er trukket opp for hver farge av Den internasjonale belysningskommisjon (CIE).
Grensen for hver farge er angitt ved hjørnekoordinatene som følger:

(i) Hvit
x 0.525 0.525 0.452 0.310 0.310 0.443
(ii) Grønn:
y 0.382 0.440 0.440 0.348 0.283 0.382
(iii) Rød
x 0.028 0.009 0.300 0.203
y 0.385 0.723 0.511 0.356
(iv) Gul
x 0.612 0.618 0.575 0.575
y 0.382 0.382 0.425 0.406

8. Lysstyrke.

(a) I = 3,42 ∙ 106 ∙ T ∙ D2 ∙ K- D hvor
I er lysstyrke i candela under drift,
T er terskelfaktor 2 x 10-7 lux,
D er foreskrevet lysvidde i nautiske mil,
K er atmosfærisk transmisjon.
For de foreskrevne lys skal verdien av K være 0,8 – som tilsvarer en meteorologisk sikt på omkring 13 nautiske mil.
(b) Et utvalg av resultater som fås ved anvendelse av formelen er gjengitt i etterfølgende tabell:
Foreskrevet lysvidde.
i nautiske mil
Lanternens lysstyrke.
i candela med K = 0,8.
D I
1 0.9
2 4.3
3 12
4 27
5 52
6 94

Anmerkning: Navigasjonslanternenes maksimum lysstyrke bør begrenses for å unngå unødig skarpt lys. Dette skal ikke skje ved variabel kontroll av lysstyrken.

9. Horisontale sektorer.

(a)
(i) I forlig retning skal sidelanterner når de er anbrakt på fartøyet vise den minimum lysstyrke som kreves. Lysstyrken skal avta slik at lyset får en faktisk avskjæring mellom 1 grad og 3 grader utenfor de foreskrevne sektorer.
(ii) For akterlanterner og topplanterner og sidelanterner ved 22,5 grader aktenfor tvers skal de minimum lysstyrker som kreves, opprettholdes over en bue av horisonten opp til 5 grader innenfor de sektorgrensene som er foreskrevet i regel 21. Fra 5 grader innenfor de foreskrevne sektorer kan lysstyrken avta med 50 % opp til den foreskrevne grense. Den skal avta jevnt slik at lyset får en faktisk avskjæring høyst 5 grader utenfor de foreskrevne sektorer.
(b)
(i) Rundtlysende lanterner skal være plassert slik at de ikke skjermes av master, poster eller konstruksjoner innenfor vinkelsektorer på mer enn 6 grader, unntatt de ankerlanternene som er foreskrevet i regel 30 og som ikke behøver å plasseres i en høyde over skroget som er praktisk umulig.
(ii) Dersom det ikke er praktisk mulig å etterkomme punkt (b) (i) i dette avsnitt ved å vise bare én rundtlysende lanterne, skal det brukes to rundtlysende lanterner, høvelig anbrakt eller avskjermet slik at de så langt som praktisk mulig synes som én lanterne på en avstand av en mil.

Sidelanternenes horisontale sektorer:


Figur 246

Topplanternenes horisontale sektorer:


Figur 247

10. Vertikale sektorer.

(a) Unntatt for lanterner på seilfartøy underveis skal de vertikale sektorer på fast anbragte elektriske lanterner sikre at:
(i) den minimum lysstyrke som kreves, minst opprettholdes ved alle vinkler fra 5 grader over til 5 grader under horisontalplanet,
(ii) minst 60 % av den minimum lysstyrke som kreves, opprettholdes fra 7,5 grader over til 7,5 grader under horisontalplanet.
(b) Hvor det gjelder seilfartøy underveis skal de vertikale sektorer på fast anbrakte lanterner sikre at:
(i) den minimum lysstyrke som kreves, minst opprettholdes ved alle vinkler fra 5 grader over til 5 grader under horisontalplanet,
(ii) minst 50 % av den minimum lysstyrke som kreves, opprettholdes fra 25 grader over til 25 grader under horisontalplanet.
(c) Andre lanterner enn elektriske skal så godt som mulig tilfredsstille disse spesifikasjoner.
Lanternenes vertikale sektorer:


Figur 248


Lanternenes vertikale sektorer sektorer for seilfartøy:


Figur 249

11. Ikke-elektriske lanterners lysstyrke.

Lanterner som ikke er elektriske skal så langt det lar seg gjøre, oppfylle de kravene til minimum lysstyrke som er spesifisert i tabellen gjengitt i avsnitt 8 i dette vedlegg.

12. Manøverlanterne.

Uten hensyn til bestemmelsene i avsnitt 2 (f) i dette vedlegg skal den manøverlanternen som er beskrevet i regel 34 (b), være plassert i det samme langskips vertikalplan som topplanternen eller topplanternene, og hvis praktisk mulig, i en høyde av minst 2 meter loddrett over den forreste topplanternen, dog slik at den skal føres minst 2 meter loddrett over eller under den akterste topplanternen. På et fartøy som bare fører en topplanterne skal manøverlanternen hvis den er anordnet, føres hvor den best kan ses minst 2 meter loddrett atskilt fra topplanternen.

13. Hurtiggående fartøy

(a) Topplanternen på hurtiggående fartøy kan plasseres i en høyde i forhold til fartøyets bredde som er mindre enn det som er foreskrevet i punkt 2 (a) (i) i dette vedlegg, forutsatt at fotvinkelen til den likebente trekanten som dannes av sidelanternene og topplanternen sett vinkelrett forfra eller aktenfra, ikke er mindre enn 27°.
(b) På hurtiggående fartøyer på 50 meters lengde eller mer, kan den vertikale avstanden på minst 4,5 meter mellom topplanternen forut og i hovedmast, som kreves i punkt 2 (a) (ii) i dette vedlegg, endres, forutsatt at avstanden ikke er mindre enn verdien som fastsettes ved følgende formel:

$y = \frac{\left( a + 17\Psi \right)C}{1000} + 2$

der:
y er høyden på topplanternen i hovedmasten over topplanternen forut, i meter;
a er høyden på topplanternen forut over vannflaten under drift, i meter
ψ er trim under drift, i grader;
C er den horisontale avstanden mellom topplanternene i meter.

* Det vises til De internasjonale sikkerhetsregler for hurtiggående fartøyer, 1994, og De internasjonale sikkerhetsregler for hurtiggående fartøyer, 2000.*

14. Godkjenning.

Lanternenes og signalfigurenes konstruksjon samt installeringen av lanterner om bord på fartøyet skal tilfredsstille de kravene som er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Utstyr som omfattes av forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr, skal være typegodkjent av teknisk kontrollorgan og merket i henhold til nevnte forskrift.


Vedlegg II. Tilleggssignal for fiskefartøy som fisker i nærheten av andre fartøy som holder på med å fiske

1. Generelt.

De lanternene som er nevnt nedenfor skal, hvis de vises i medfør av regel 26 (d), plasseres hvor de best kan ses. De skal være minst 0,90 meter fra hverandre, men skal være plassert lavere enn de lanternene som er foreskrevet i regel 26 (b) (i) og (c) (i). Lysene skal være synlige hele horisonten rundt på minst 1 mils avstand, men på mindre avstand enn de lanternene som er foreskrevet i disse reglene for fiskefartøy.

Fartøy som anvendes til fiske innenfor den norske fiskerigrense skal føre tilleggslanterner som foreskrevet i dette vedlegg. Tilleggslanternene skal også vises selv om fartøyet ikke fisker i nærheten av andre fartøy som holder på med fiske.

2. Signaler for trålere.

(a) Fartøy som holder på med å fiske med trål, enten de bruker bunntrål eller flytetrål, skal vise:
(i) når trålen skytes: to lanterner med hvitt lys, den ene anbrakt loddrett over den andre,
ii) når trålen hales: en lanterne med hvitt lys over en lanterne med rødt lys, den ene anbrakt loddrett over den andre,
(iii) når trålen har satt seg fast i en hindring: to lanterner med rødt lys, den ene anbrakt loddrett over den andre.
(b) Ethvert fartøy som holder på med å fiske med partrål, skal vise:
(i) om natten en lyskaster som lyser forover og i retning av det annet av de to fartøyene,
(ii) når trålen skytes eller hales eller når den har satt seg fast i en hindring, de lanternene som er foreskrevet i avsnitt 2 (a) ovenfor.

Figurer som viser disse lanternene er lagt under del C regel 26.

3. Manøverlanterne.

Fartøyer som holder på med å fiske med snurpenot, skal vise to lanterner med gult lys, den ene anbrakt loddrett over den andre. Disse lanternene skal blinke vekselvis hvert sekund og med like lange lys- og mørkeperioder. Disse lanternene skal bare vises når fartøyet er hindret av sine fiskeredskap.

Figurer som viser disse lanternene er lagt under del C regel 26.


Vedlegg III. Tekniske detaljer for lydsignalapparater

1. Fløyter.

(a) Frekvenser og rekkevidde av hørbarheten.
Signalets basisfrekvens skal ligge innenfor området 70-700 Hz. Rekkevidden av hørbarheten av signalet fra en fløyte skal bestemmes av de frekvensene, herunder basisfrekvensen og/eller én eller flere av de høyere frekvensene, som ligger innenfor området 180-700 Hz (± 1%) for et fartøy på 20 meters lengde eller mer, eller 180-2100 Hz (± 1%) for et fartøy på under 20 meters lengde, og som gir det lydtrykknivået som er spesifisert i avsnitt 1 (c) nedenfor.
(b) Grenser for basisfrekvenser.
For å sikre stor variasjon i fløytekarakteristikken skal basisfrekvensen for en fløyte ligge mellom følgende grenser:
(i) 70-200 Hz for et fartøy på 200 meters lengde eller mer,
(ii) 130-350 Hz for et fartøy på 75 meters lengde, men på mindre enn 200 meters lengde,
(iii) 250-700 Hz for et fartøy på mindre enn 75 meters lengde.
(c) Lydsignalstyrke og rekkevidde av hørbarheten.
En fløyte som er installert på et fartøy, skal i den retning hvor styrken er størst, og på en avstand av 1 meter fra den, gi et lydtrykknivå i minst et 1/3 oktavbånd innenfor frekvensområdet 180-700 Hz (± 1%) for et fartøy på 20 meters lengde eller mer, eller 180-2100 Hz (± 1%) for et fartøy på under 20 meters lengde, og som minst svarer til det trykk som er gitt i tabellen nedenfor:

Tabell 19

Fartøyets lengde i meter 1/3 oktavbåndnivå
ved 1 meter i dB
med referanseverdi
2 X 10​ N/m​2
Rekkevidden av
hørbarheten i
nautiske mil
200 eller mer 143 2
75 men mindre enn 200 138 1,5
20 men mindre enn 75 130 1
Mindre enn 20 120 *1 0,5
115​*2 0,5
111*3 0,5

*1 Når de målte frekvensene ligger i området 180-450 Hz.
*2 Når de målte frekvensene ligger i området 450-800 Hz.
*3 Når de målte frekvensene ligger i området 800-2100 Hz.

(d) Retningsbestemte egenskaper.
Lydtrykknivået til en retningsbestemt fløyte skal ikke være mer enn 4 dB lavere enn det foreskrevne lydtrykknivået i aksen i en hvilken som helst retning i horisontalplanet innenfor ± 45 grader på aksen. Lydtrykknivået i en hvilken som helst annen retning i horisontalplanet skal ikke være mer enn 10 dB lavere enn det foreskrevne lydtrykknivået i aksen slik at rekkevidden i hvilken som helst retning vil bli minst halvparten av rekkevidden i aksen forover. Lydtrykknivået skal måles i det tredjedels oktavbåndet som bestemmer rekkevidden av hørbarheten.
(e) Fløytens plassering.
Når en retningsbestemt fløyte skal brukes som den eneste fløyte på et fartøy, skal den installeres med sin største styrke rett forover.
En fløyte skal plasseres så høyt som praktisk mulig på et fartøy for å redusere at lyden blir avbrutt av hindringer og også for å gjøre faren for hørselskader hos besetningen så liten som mulig. Lydtrykknivået av fartøyets eget signal skal på lyttepostene ikke være over 110 dB (A) og så langt det lar seg gjøre helst ikke over 100 dB (A).
(f) Anordning av mer enn en fløyte.
Dersom det er anbrakt fløyter som er mer enn 100 meter fra hverandre, skal arrangementet være slik at de ikke gir lyd samtidig.
(g) Kombinerte fløytesystemer.
Hvis lydfeltet til en enkelt fløyte eller en av de fløytene som er nevnt i punkt (f) ovenfor på grunn av tilstedeværende hindringer kommer til å få en sone med et sterkt redusert lydnivå, anbefales det at et kombinert fløytesystem blir installert for å overvinne denne reduksjon. For så vidt angår reglene skal et kombinert fløytesystem anses som en enkelt fløyte. Fløytene i et kombinert system skal være anbrakt høyst 100 meter fra hverandre og arrangementet skal være slik at de gir lyd samtidig. Frekvensen til en hvilken som helst av fløytene skal atskille seg fra de andre med minst 10 Hz.

2. Klokke eller gongong.

(a) Signalstyrke.
En klokke eller gongong eller annen anordning som har liknende lydkarakteristikk skal frembringe et lydtrykknivå på minst 110 dB i en meters avstand fra den.
(b) Konstruksjon.
Klokker og gongonger skal lages av korrosjonsfast materiale og være konstruert for å gi en klar tone. Diameteren på klokkens åpning skal være minst 300 mm på fartøy på 20 meters lengde eller mer. Når det er praktisk mulig, anbefales en kraftdrevet klokkehammer for å sikre konstant kraft, men det skal være mulig å gi signal manuelt. Hammerens masse skal være minst 3% av klokkens masse.

3. Godkjenning.

Lydsignalapparaters konstruksjon, deres effektivitet samt installasjon om bord på fartøyet skal tilfredsstille de kravene som er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Utstyr som omfattes av forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr, skal være typegodkjent av teknisk kontrollorgan og merket i henhold til nevnte forskrift.


Vedlegg IV. Nødsignaler

1. Følgende signaler brukt eller vist enten i samband med hverandre eller hver for seg, angir nød og at det trengs hjelp:

(a) Et skudd eller et annet knallsignal, avfyrt med om lag et minutts mellomrom.
(b) Vedvarende signal med et hvilket som helst tåkesignalapparat.
(c) Raketter eller granater som kaster ut røde stjerner og som avfyres med korte mellomrom, en av gangen.
(d) Et signal gitt pr. radiotelegraf eller et hvilket som helst annet signaleringssystem, som består av gruppen    · · · --- · · ·    i morsekoden.
(e) Et signal pr. radiotelefon, nemlig det talte ordet «May-day».
(f) Nødsignalet N.C. i den internasjonale signalboken.
(g) Et signal som består av et firkantet flagg med en kule eller noe som ligner en kule, over eller under flagget.
(h) En flamme på fartøyet (f.eks. fra en brennende tjære- eller oljetønne e.l.)
(i) Et fallskjermlys eller et håndbluss som viser et rødt lys.
(j) Et røyksignal som sender ut tykk, orangefarget røk.
(k) Langsom og gjentatt bevegelse opp og ned av armene utstrakt til hver sin side.
(l) Nødalarm ved bruk av digitalt selektivt anrop (DSC) sendt på:
(i) 70-200 Hz for et fartøy på 200 meters lengde eller mer,
(ii) 130-350 Hz for et fartøy på 75 meters lengde, men på mindre enn 200 meters lengde,
(m) Skip-til-land nødalarm sendt av skipets Inmarsat eller annen satellittjenesteleverandørs mobile skipsjordstasjon.
(n) Signaler sendt av nødradiopeilesendere.
(o) Godkjente signaler sendt av radiokommunikasjonssystemer, herunder radar transpondere for redningsfarkoster.


Figur 250

2. Det er forbudt

Det er forbudt å bruke eller vise noen av de signaler som er nevnt foran, unntatt for å tilkjennegi nød og at det trenges hjelp. Det er også forbudt å bruke andre signaler som kan forveksles med de ovennevnte signalene.

3. Oppmerksomheten

Oppmerksomheten henledes på de aktuelle deler i Den internasjonale signalbok, Veiledning til skip for ettersøkning og redning til sjøs samt følgende signaler:

(a) Et stykke orangefarget duk påført enten en sort firkant og sirkel eller et annet passende symbol (for identifikasjon fra luften).
(b) Fargestoff.

Tall-flagg

Figur 251


Internasjonale flaggkoder og morsekoder

Figur 252