Forord

Sjøveisreglene har en historie som går tilbake til starten av 1800-tallet. Reglene har utviklet seg fra enkle regler for seilskip og dampskip, og videre til mer komplette regler tilpasset moderne fartøyer med mer effektive fremdriftssystemer og elektroniske navigasjonshjelpemidler. Sjøveisreglene er et sett med regler som kan virke enkle ved første gjennomlesning, men mange av reglene er skrevet på en slik måte at det gis rom for tolkninger. Dette kommer tydelig frem når man leser ulike rettsavgjørelser. Ulike rettsinstanser kan tolke reglene ulikt og komme til ulike skylddelinger, fordi de legger vekt på forskjellige aspekter ved kollisjonen, og dermed vektlegger brudd på de ulike reglene forskjellig.

Internasjonale undersøkelser har vist at kunnskapen om sjøveisreglene blant studenter og seilende offiserer er for dårlig, og at det er nødvendig å styrke denne delen av utdanningen.

MARKOM 2020

Det er viktig at regjeringen gjennom MARKOM 2020 har løyvd penger til dette bokprosjektet og andre lignende prosjekter, slik at man kan styrke opplæringen. Boken vil være tilgjengelig digitalt via marfag.no, og dermed tilgjengelig for lærere og alle studenter som ønsker å bruke boken under studiene. Boken kan også brukes av seilende personell som ønsker oppfriskning av kunnskapen.

I dag finnes det gode norske bøker som omhandler sjøveisreglene, men disse mangler i stor grad illustrasjoner som kan belyse de ulike reglene. Man sier ofte at et bilde sier mer enn tusen ord, og det er det ikke tvil om at stemmer når det gjelder forståelse av sjøveisreglene. Denne boken forsøker å gi noen retningslinjer for hvordan de ulike reglene kan tolkes, forklart med støtte av illustrasjoner. Det er også laget illustrasjoner og gitt kommentarer til en rekke rettsavgjørelse de seneste årene. Det er viktig å bemerke at disse er bygget på enkle forklaringer fra retten, og at de i noen grad kan avvike fra hvordan situasjonene utspilte seg i virkeligheten. I boka er derfor navnene på fartøyene utelatt.

Det er viktig å bemerke at de forklaringene som er gitt i boken er generelle betraktninger, og at det alltid vil være de seilende offiserenes oppgave å tolke og håndtere de ulike situasjonene de kommer opp i på havet. Ikke noe av de som er nevnt i boken kan brukes som en unnskyldning for å ikke følge god sjømannsskikk eller ta hensyn til alle særegne omstendigheter som måtte oppstå, slik som det er uttrykt i regel 2.

Forfatteren ønsker å takke for tilliten fra styret i MARKOM 2020 og takke Fagskulen i Sogn og Fjordane, seinere Fagskulen Vestland, for at de lot meg gjennomføre prosjektet. En stor takk til Erlend Johansen og Einar Folkestad for god faglig støtte gjennom prosjektet, og for gjennomlesing av boken og gode forslag til endringer og forbedringer. Dersom det er spørsmål om boken og dere ønsker å rapportere om feil, så ta gjerne kontakt.

Måløy, 17.06.2022

Tor Åge Gravdal