Kapittel II. Særskilte regler for norsk innenlands farvann

Del A – Alminnelige regler

Regel 39. Anvendelse

Rule 39. Application

(a) The International Rules for Preventing Collisions at Sea shall also apply in Norwegian inland waters, including in Svalbard and Jan Mayen, where nothing else appears from the rules of this Chapter.
(b) The rules of this Chapter shall also apply to foreign vessels.
(c) The term Norwegian inland waters means harbours, rivers, canals, lakes and all waters lying within the outer boundary specifically stipulated in the Pilotage Act. Norwegian inland waters include waters under Norwegian Jurisdiction at Svalbard and Jan Mayen.

Regel 39. Anvendelse

(a) De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen gjelder også i norsk innenlands farvann, herunder på Svalbard og Jan Mayen, når intet annet går frem av reglene i dette kapittelet.
(b) Reglene i dette kapittel gjelder også for utenlandske fartøy.
(c) Norsk innenlands farvann er havner, elver, kanaler, innsjøer og alle farvann som ligger innenfor den utenskjærsgrensen som er særskilt fastsatt i loslovgivningen. Norsk innenlands farvann omfatter farvann under norsk jurisdiksjon på Svalbard og Jan Mayen.

Dette kravet finner man i lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). § 2 forklarer lovens virkeområde, og første avsnitt sier at loven får anvendelse for norske og utenlandske skip. Skip under 24 meter som ikke brukes i næringsvirksomhet vil normalt ikke omfattes av loven. Tredje avsnitt sier at kongen gjennom forskrift kan gjøre loven helt eller delvis gjeldende for også skip under 24 meter som ikke benyttes i næringsvirksomhet. Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (sjøveisreglene) er en slik forskrift som gjør loven gjeldende for alle skip. Kapittel 1, del A og regel 1 i forskriften sier at den gjelder for alle fartøyer i rom sjø og i alle tilstøtende farvann som kan befares av sjøgående skip.

Regel 40. Særregler i og utenom havnedistrikt

Rule 40. Specific rules inside and outside harbour areas

(a) Specific rules for a harbour area may be issued by the Norwegian Maritime Authority on recommendation by the appropriate authority.
(b) For inland waters outside harbour districts where special conditions prevail, specific rules may be issued by the Norwegian Maritime Authority on recommendation by the appropriate authority.

Regel 40. Særregler i og utenom havnedistrikt

(a) Særskilte regler for et havnedistrikt, kan fastsettes av Sjøfartsdirektoratet etter innstilling fra vedkommende myndighet.
(b) For innenlands farvann utenom havnedistriktene hvor særlige forhold gjør seg gjeldende, kan særskilte regler fastsettes av Sjøfartsdirektoratet etter innstilling fra vedkommende myndighet.

Denne regelen sier at norske myndigheter kan lage særregler for norske havnedistrikter og farvann som ligger utenfor disse distriktene. 1.1.2020 trådde den nye lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) i kraft. En aktuell forskrift som regulerer ferdsel, er forskrift om fartsgrenser på sjøen.

I §2 i forskriften finner man krav til aktsomhet:

«Enhver som fører et fartøy skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter sikt- og farvannsforholdene, fartøyets størrelse, konstruksjon og manøvreringsevne, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår fare eller voldes skade eller ulempe for personer, herunder badende, kano- og kajakkpadlere, andre fartøyer, kaier, akvakulturanlegg, strandlinjer, dyre- og fugleliv og omgivelsene for øvrig».

Forskrift om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften) gir krav til rapporteringer til trafikksentraler, bruk av trafikkseperasjonssystemer, påbudte leder og farvann som ulike fartøyer ikke er tillatt å seile. § 126--129 beskriver for eksempel krav til fartøyer som seiler fra eller til Bergen via enten Kobbeleia eller Vatlestraumen. Det er blant annet gitt krav til seilinga gjennom Vatlestraumen og i hvilke områder skip ikke kan passere hverandre og krav til seiling gjennom Kobbeleia.

Figur 219

Mer informasjon om seilingsleder finner man på Kystverkets side Kystinfo (kystverket.no.


Del B – Regler for styring og seilas

Regel 41. Trange farvann

Rule 41. Narrow channels and fairways

(a) A power-driven vessel shall always give warning of its arrival in a narrow channel from a distance of about half a mile by sounding a long blast of at least 10 seconds' duration.
(b) Where two power-driven vessels on reciprocal course approach a fairway being so narrow as not to allow passing without risk of collision, the vessel arriving last shall wait for the other one to pass, provided this vessel has sounded a signal as prescribed in paragraph (a) of this rule.
(c) A power-driven vessel in a channel which is too narrow to allow a meeting vessel to pass without risk of collision, shall indicate this to a meeting vessel by giving at least 5 short blasts on the whistle. The meeting vessel shall then wait until the other one has passed.

Regel 41. Trange farvann

(a) Et maskindrevet fartøy skal alltid varsle sin ankomst til et trangt farvann ved fra en avstand av ca. 1/2 mil å gi et langt støt av minst 10 sekunders varighet.
(b) Når to maskindrevne fartøy kommer i motsatt retning til et farvann som er så trangt at de ikke kan passere hverandre uten fare for sammenstøt, skal det fartøy som kommer sist, vente til det andre har passert, forutsatt at dette har gitt det signal som er foreskrevet i punkt (a) i denne regel.
(c) Et maskindrevet fartøy som befinner seg i et farvann som er så trangt at et møtende fartøy ikke kan passere uten fare for sammenstøt, skal tilkjennegi dette for et møtende fartøy ved å gi minst 5 korte støt i fløyten. Det møtende fartøy skal da vente til det andre har passert.

Figur 220 viser to skip som nærmer seg Skomakeren i Solund kommune i Vestland Fylkes­kommune. Det ene fartøyet mener farvannet er så trangt at kun et fartøy kan passere i gangen, og gir et langt støt av ti sekunders varighet en halv nautisk mil før ankomst. Da må det andre fartøyet vente til det første fartøyet har passert. Dersom det andre fartøyet ikke viser tegn til å redusere farten, kan fartøyet gi fem korte støt.


Figur 220

Regel 42. Passering av dykkerfartøy

Rule 42. Narrow channels and fairways

Whenever a vessel indicates by the international code flag "A" or a rigid replica marked in similar manner ("I have a diver down. Keep well clear at slow speed"), that a diver or frogman is engaged in diving operations, other vessels shall pass with caution, and power-driven vessels shall if possible stop the engine.

Regel 42. Passering av dykkerfartøy

Når et fartøy markerer med det internasjonale signalflagg «A» eller tilsvarende merket skjerm («Jeg har en dykker nede. Hold godt klar og gå med sakte fart»), at dykker eller froskemann er nede, skal andre fartøy passere med forsiktighet, og maskindrevne fartøy skal om mulig stoppe maskinen.


Figur 221

Regel 43. Små fartøy

Rule 43. Small vessels

A vessel under oars, a power-driven vessel and a sailing vessel which according to Rule 23 paragraph (c) or 25 paragraph (d) only carries or exhibits a white light shall, when approaching other vessels or observing other vessels approaching, manoeuvre with caution, slacken the speed and, if required, stop. Such vessels shall keep well out of the way of other vessels.

Regel 43. Små fartøy

Et fartøy som blir rodd, et maskindrevet fartøy og et seilfartøy som i henhold til regel 23 (c) eller 25 (d), bare fører eller viser en lanterne med hvitt lys, skal når det nærmer seg andre fartøy eller det ser andre fartøy nærme seg, manøvrere med forsiktighet, gå med redusert fart og om nødvendig stoppe farten. Slike fartøy skal holde godt av veien for andre fartøy.


Regel 44. Ansvar mellom fartøy

Rule 44. Responsibilities between vessels

Pleasure craft and open boats being under oars, sails or engine, shall as far as practicable keep out of the way of larger vessels, scheduled ferries and other commercial traffic when passing narrow waters, a heavily trafficked fairway or a harbour area.

Regel 44. Ansvar mellom fartøy

Lystfartøy og åpne båter som drives frem med årer, seil eller maskin, skal mest mulig holde av veien for større fartøy, rutegående ferger og annen nyttetrafikk, når de passerer et trangt farvann, en sterkt beferdet lei eller et havneområde.

Figur 222 og figur 223 viser Måløy havn. Flere steder på norskkysten oppstår det ofte konflikter mellom fritidsfartøyer og større fartøy, nyttetrafikk og ferger. Fritidsfartøyer må være klar over plikten til å holde av veien for disse kategoriene av fartøy når de seiler i et trangt farvann, en sterkt befordret lei eller et havneområde. Spesielt utfordrende kan det være å holde klar ferger, da disse kan gå fra kai uforventet og ofte akselrerer ut fra fergeleiet. Disse større fartøyene må samtidig være klar over kravet til å holde sikker fart etter de krav som stilles i regel 6, og eventuelt regel 19 dersom det er nedsatt sikt. Dersom ferger har en stor fartsøkning over en kort strekning, sp gjelder ekstra krav til utkikk og ekstra forholdsregler.


Figur 222


Figur 223

Figur 224 viser Drøbak-sundet i Oslofjorden. I dette området er fjorden på det smaleste, og det oppstår ofte farefulle situasjoner der mannskapet på større fartøyer har hjertet i halsen. Mange fritidsbåtførere har ikke erfaring med å vurdere faren store båter utgjør, og ofte er de ikke oppmerksomme nok på faren. På fartøyer med broen akterut kan det være blinsoner fremmenfor på inntil to skipslengder eller maksimalt 500 meter. Det er svært ubehagelig når små fartøyer forsvinner utenfor synsrekkevidden foran baugen. Offiserene på større båter må være klar over plikten til å ha ordentlig utkikk, noe som bør ibefatte å sette en utkikk på baugen i trange farvann med mye trafikk. Mindre fartøyer bør holde seg langs land på hver side av leia og unngå å krysse foran større fartøyer. Dette samsvarer med kravene i regel 9.


Figur 224

Regel 45. Ankring

Rule 45. Anchoring

Vessels or other floating objects shall not, unless absolutely necessary, anchor or make fast so as to impede the passage of, or cause damage to, other vessels.

Regel 45. Ankring

Fartøy eller andre flytende gjenstander skal ikke uten tvingende nødvendighet ankres eller fortøyes slik at dette hindrer passasjen for eller kan skade andre fartøy.


Del C – Lanterner, signalfigurer og lydsignaler

Regel 46. Lanterner på små fartøy

Rule 46. Lights on small vessels

(a) A power-driven vessel of less than 20 metres in length having no mast, may exhibit the light prescribed in Rule 23 subparagraph (a) (i), cf. section 2 paragraph (c) of Annex I to these Rules, at a height of less than 2.5 metres above the gunwale, but not less than 1 metre above the side lights or the side lights, if in a combined lantern.
(b) However, a vessel of less than 12 metres in length may exhibit the said light at a lower height where conditions so require but not less than 0.5 metres above the side lights or the side lights, if in a combined lantern.

Regel 46. Lanterner på små fartøy

(a) Et maskindrevet fartøy på mindre enn 20 meters lengde kan når det ikke har mast, vise den lanternen som er foreskrevet i regel 23 (a) i, jfr. avsnitt 2 (c) i vedlegg I til disse reglene, i en mindre høyde enn 2,5 meter over rekken, men ikke lavere enn 1 meter over sidelanternene eller den sammensatte lanternen.
(b) Et fartøy på mindre enn 12 meters lengde, kan dog vise den nevnte lanternen lavere dersom forholdene gjør det nødvendig, men ikke lavere enn 0,5 meter over sidelanternene eller den sammensatte lanternen.

Regel 47. Merking av andre gjenstander enn fartøy

Rule 47. Marking of objects other than vessels

(a) Dracones, herring- and fish locknets, etc. lying wholly or partly underwater and under tow, shall have a raft or a float in tow. To mark the after end of the tow, the raft or the float shall exhibit an all-round white light or a diamond shape.
(b) Power cables and similar constructions being kept floating by means of floats, etc., and which while being extended across waters may result in blocking or restriction of the general traffic, shall be marked as prescribed in Rule 24 paragraph (g). The floats, etc. shall be light-reflective.

Regel 47. Merking av andre gjenstander enn fartøy

(a) Draconer, silde- og fiskeposer o.l. som ligger helt eller delvis under vannet og som blir slept, skal ha en flåte eller flottør på slep. For å angi akterenden av slepet, skal flåten eller flottøren vise en rundtlysende lanterne med hvitt lys eller en terningformet signalfigur.
(b) Kraftledninger og liknende konstruksjoner som ved hjelp av flottører m.v. holdes flytende i sjøen og som under strekking over farvann kan medføre sperring eller innskrenkning for den alminnelige ferdsel, skal merkes i samsvar med regel 24 (g). Flottørene m.v. skal være lysreflekterende.

Regel 48. Spesielle signaler for tankskip

Rule 48. Special signals for tankers

Tankers of 40,000 tonnes deadweight and more underway to and from Slagentangen, Risavika and Mongstad and tankers of 10,000 tonnes deadweight and more underway within Filtvet lighthouse to and from oil installations in the inner Oslofjord, shall carry signals as prescribed in Rule 28.

Regel 48. Spesielle signaler for tankskip

Tankskip på 40.000 tonns dødvekt og derover under seilas til og fra Slagenstangen, Risavika og Mongstad samt tankskip på 10.000 tonns dødvekt og derover under seilas innenfor Filtvet fyr til og fra oljeanlegg i indre Oslofjord skal føre de signalene som er nevnt i regel 28.

Tanskipene som seiler i deisse områdene skal da vise tre rundtlysende lanterner plassert ovenfor hverandre, som et fartøy som er hemmet av sitt dyptgående.


Figur 225


Regel 49. Signal for vaktfartøy

Rule 49. Signals for guard vessels

A vessel engaged in guard duties in connection with temporary blocking or restriction of waters shall patrol at a safe distance from the danger area and shall, in addition to the light or shapes prescribed in the international rules, exhibit three all-round lights in a vertical line where they can best be seen. The highest of these lights shall be green and the two lower ones shall be red. By day such vessel shall exhibit the international code flag "U" at the masthead or from the highest point of the vessel. The flag shall measure at least 1.67 by 1.37 metres.
As a general signal to attract attention, the international single letter signal "U" ("You are running into danger") may be given by sound or shown by light. |

Regel 49. Signal for vaktfartøy

Et fartøy som utfører vakttjeneste i forbindelse med midlertidig sperring eller innskrenkning av farvann skal patruljere i forsvarlig avstand fra fareområdet og skal foruten de lanternene eller signalfigurene som er foreskrevet i de internasjonale regler, vise tre rundtlysende lanterner anbrakt loddrett over hverandre hvor de best kan ses. Den øverste av disse lanternene skal vise grønt lys og de to nederste rødt lys. Om dagen skal et slikt fartøy vise det internasjonale signalflagg «U» på mastetoppen eller fra det høyeste punkt på fartøyet. Flagget skal minst være 1,67 x 1,37 meter.
Som alminnelig oppmerksomhetssignal kan det internasjonale en-bokstavsignalet «U» («De stevner mot fare») gis med lyd eller lys. |


Regel 50. Fart mot normal fartsretning

Rule 50. Proceeding stern first

A power-driven vessel which, apart from short manoeuvres proceeds with the stern first, and being so constructed as to maintain complete manoeuvrability while doing so, shall either exhibit lights as prescribed in the international rules so that they at any time show the actual direction of sailing or two balls positioned symmetrically at each side of the centre line of the vessel, not less than 2 metres above the funnel or superstructure and spaced not less than 3 metres apart.

Regel 50. Fart mot normal fartsretning

Et maskindrevet fartøy, som bortsett fra korte manøvrer seiler med akterstevnen i fartsretningen, og som er slik innrettet at det herunder bevarer normal full styreevne, skal enten vise de lanternene som er foreskrevet i de internasjonale regler på en slik måte at de til enhver tid viser den faktiske seilretning eller to kuler anbrakt symmetrisk på hver side av fartøyets midtskipsplan, minst 2 meter over skorstein eller overbygning, og med en innbyrdes avstand av minst 3 meter.


Regel 51. Signalføring for kabelferje

Rule 51. Signals for cable ferries

A ferry which by the aid of cable, chain or the like moves in a fixed track shall, where they can best be seen and positioned in or parallel to the centre line of the ferry exhibit:

a. a ball,
b. three all-round red lights positioned in a vertical equilateral triangle apex upwards and having sides of not less than 1 metre. The lights shall be visible at a distance of not less than 1 mile.

Such ferries shall not exhibit other lights.

Regel 51. Signalføring for kabelferje

En ferje som ved hjelp av kabel, kjetting eller liknende, beveger seg i en fast rute, skal hvor de best kan ses og anbrakt i eller parallelt med senterlinjen, vise:

a. en kule,
b. tre rundtlysende lanterner med rødt lys anbrakt i en loddrett likesidet trekant med spissen opp og med sider på minst 1 meter. Lysene skal være synlige på minst 1 mils avstand.

En slik ferje skal ikke vise andre lanterner.


Figur 227


Regel 52. Spesielle fartøy

Rule 52. Special vessels

When on patrol duty, the vessels of customs authorities and police may in lieu of the lights prescribed in the Rules of the Road at Sea exhibit their lights or a flare when approaching other vessels or when other vessels are approaching. This shall be done in sufficient time to prevent collision.

Regel 52. Spesielle fartøy

Tollvesenets og politiets fartøy kan når de patruljerer, istedenfor de lanternene som er foreskrevet i sjøveisreglene, vise sine lanterner eller et bluss når de nærmer seg andre fartøy eller de ser andre fartøy nærme seg. Dette skal skje i så god tid at sammenstøt forebygges.


Figur 228


Regel 53. Lydsignal for fartøy som holder på med mudring eller undervannsarbeider

Rule 53. Sound signals of vessels engaged in dredging or underwater operations

A vessel exhibiting lights or shapes as prescribed in Rule 27 paragraph (d), and which is anchored or made fast in such a way as to impede the general traffic, shall in restricted visibility sound the international signal prescribed for vessels at anchor, followed by not less than 6 single strokes of the bell when other traffic shall pass the vessel as if it were a red spar buoy, and no less than 6 double strokes of the bell when other traffic shall pass the vessel as if it were a green spar Buoy.

Regel 53. Lydsignal for fartøy som holder på med mudring eller undervannsarbeider

Et fartøy som viser de lanternene eller signalfigurene som er foreskrevet i regel 27 (d), og som er ankret eller fortøyd på en slik måte at det forstyrrer den alminnelige trafikk, skal under nedsatt sikt gi det internasjonale signalet som er foreskrevet for fartøy som ligger til ankers, etterfulgt av minst 6 enkeltslag på klokken når annen trafikk skal passere fartøyet som om dette var en rød stake, og minst 6 dobbeltslag når annen trafikk skal passere fartøyet, som om dette var en grønn stake.

Alle reglene under regel 53 lå tidligere i forskrift om manøverregler for undervannsbåter, overflatefartøyer og sjøfly på vannet som nærmer seg hverandre, og om særskilt lanterneføring for norske orlogsfartøyer og andre militære fartøyer. I 2014 ble denne forskriften opphevet og de ulike paragrafene lagt under regel 53 i dette kapittelet, med unntak av paragrafen som omhandlet straff og ikrafttredelse.

Regel 53 a.

Rule 53 a.

Completely submerged submarines or submarines showing only their periscopes, shall in Norwegian waters give right of way to all surface vessels and seaplanes on the water.

Surface vessels shall, however, keep a sharp look-out and proceed with caution.

Completely or partly surfaced submarines shall be considered power-driven vessels, and shall comply with the provisions for power-driven vessels in these Regulations.

When submerged submarines are manoeuvring along with surface vessels, they shall exhibit the warning signal that is currently indicated by the International Code of Signals for this situation.

Regel 53 a.

Undervannsbåter som er helt neddykket eller som bare viser sine periskoper, skal i norsk farvann betrakte seg som vikepliktige for alle overflatefartøyer og sjøfly på vannet.

Overflatefartøyer skal imidlertid holde skarp utkikk og vises forsiktighet.

Undervannsbåter som er helt eller delvis oppdykket, skal betraktes som maskindrevne fartøyer og følge bestemmelsene for maskindrevne fartøyer i denne forskrift.

Når undervannsbåter neddykket manøvrerer sammen med overflatefartøyer, fører disse som varselsignal det signal som til enhver tid er anført i Den Internasjonale Signalbok for denne situasjon. |

En undervannsbåt under vannet er utsatt for en særegen fare for sammenstøt med gjenstander i sjøen som den ikke kan eller vanskelig kan oppdage. En ubåt i neddykket tilstand kan ikke bruke radar som hjelpemiddel og er helt avhengig av å bruke sitt hydrofonutstyr, passiv og aktiv sonar, for å lokalisere gjenstander i sjøen. Marinen hadde tidligere en oppfatning av at det var mulig å høre støy fra fiskeredskaper i sjøen, men i tidligere rettsaker var oppfatningen at dette ikke lett lot seg gjøre. Det var derfor i en del tilfeller vanskelig for undervannsbåter å vite hvilke fartøyer som befant seg i overflaten. Mannskapet måtte vurdere dette ut fra fartøyets fart, og om man seilte i områder der det var kjent at det var mye aktivitet fra fiskefartøyer.

De finnes tre rettsaker der ubåter og et annet fartøy har støtt sammen. I en av sakene (ND-1991-220) ble en skipsfører dømt for grov uaktsom navigering da han kolliderte med en ubåt i overflatestilling. To av rettsakene omhandlet ubåter som seilte inn i trålen til fartøy som holdt på med å fiske (ND-1981-152 og Rt-1973-1364). I den første saken, som gjaldt kontakt med en reketråler og senere kollisjon mellom fartøyene, ble staten ilagt et objektivt ansvar og måtte dekke deler av skadene på reketråleren. I denne siste saken, som skjedde nordvest av Shetland, ble staten frikjent for det samme objektive ansvaret.

Objektivt ansvar tar opp det forhold at det kan foreligge ansvar for en hendelse uavhengig av skyldspørsmålet. Dette begrepet brukes spesielt i erstatningsrett, der en part kan pålegges ansvar for å betale erstatning uavhengig av skyld (Jusleksikon.no, nedlastet 5.2.2022).

Regel 53 b.

Rule 53 b.

Surfaced submarines shall in addition to the prescribed positioning lights, exhibit a revolving light as a signal of attention to alert oncoming traffic to the fact that submarines are larger by far than what would be indicated by the reciprocal spacing of onboard lights.
This light shall be positioned 2 metres in a vertical line above the masthead light, and shall exhibit an amber flashlight, flashing at regular intervals at a frequency of approximately 90 flashes per minute, unbroken over an arc of the horizon of 360 degrees. This light shall be visible from a distance of at least 5 miles.

Regel 53 b.

Undervannsbåter på overflaten vil foruten de foreskrevne posisjonslanterner, føre en roterende lanterne som et oppmerksomhetssignal for å tilkjennegi overfor møtende trafikk at undervannsbåter er langt større enn den innbyrdes lanterneavstand skulle tilsi.

Denne lanterne skal være anbrakt 2 meter loddrett over topplanternen og vise et gult (amber) blinklys horisonten rundt med ca. 90 blink pr. minutt. Lyset fra denne lanterne skal være synlig på minst 5 n. mils avstand.


Figur 229

Regel 53 c.

Rule 53 c.

Norwegian warships and other military vessels are exempted from exhibiting the white light referred to in Rule 23 subparagraph (a) (ii), when they, due to their particular construction or their particular purpose, would be prevented from performing their military functions.

Regel 53 c.

Norske orlogsfartøyer og andre militære fartøyer er fritatt fra å føre den lanterne med hvitt lys som er nevnt i regel 23 bokstav a punkt ii, når de på grunn av sin særegne konstruksjon, eller sitt særlige formål derved ville bli hindret i sine militære funksjoner.

Regel 53 d.

Rule 53 d.

In addition to positioning lights, Norwegian Coast Guard vessels shall exhibit a blue light as identification during fisheries protection service. This light shall be positioned at the highest mast.

Regel 53 d.

I tillegg til posisjonslanterner, skal norske kystvaktfartøy vise en blå lanterne som kjennetegn under kontroll med fiske. Lanternen skal plasseres på høyeste mastetopp og lyse med et ubrutt, blått lys i 360 grader og være synlig på minst 2 nautiske mils avstand.


Kapittel III. Felles regler

Regel 54 Reglene skal finnes om bord

Rule 54. The Rules of the Road at Sea shall be kept on board

Every master of a decked Norwegian vessel is obliged to keep at least one copy of the Rules of the Road at Sea on board.

Regel 54. Reglene skal finnes om bord

Enhver fører av dekket norsk fartøy skal sørge for at minst ett eksemplar av sjøveisreglene er om bord.

Reglene kan kjøpes som hefter eller de kan lastes ned fra lovdata.no eller andre aktuelle sider. Reglene bør finnes på nasjonalt språk eller på engelsk dersom mannskapet er flerspråklige. Det går ikke frem av regelen om de er nok med elektroniske versjoner.


Figur 230


Regel 55. Ikrafttredelse

Rule 55. Entry into force

These Regulations enter into force on a date determined by the Norwegian Maritime Authority.

To be repealed as of the same date: "Regulations to Prevent Collisions at Sea (The International Collision Regulations) and Special Collision Regulations for Norwegian Inland Waters", issued by the Norwegian Maritime Authority on 3 March 1965 with later amendments and "Regulations on Supplementary Signals for Fishing Vessels" issued by the Norwegian Maritime Authority on 26 September 1969 with later amendments.

Rules issued or approved under section 2 of the Special Collision Regulations for Norwegian Inland Waters of 3 March 1965 shall remain in force until they are repealed or amended.

Regel 55. Ikrafttredelse

Disse sjøveisregler trer i kraft fra den tid Sjøfartsdirektoratet bestemmer.​

Fra samme tid oppheves «Regler til forebygging av sammenstøt på sjøen (De internasjonale sjøveisreglene) og Særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann» fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 3. mars 1965 med senere endringer og «Forskrifter om tilleggssignaler for fiskefartøyer» fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 26. september 1969 med senere endringer.

Regler som er gitt eller godkjent med hjemmel i § 2 i Særskilte sjøveisregler for norsk innenlands farvann av 3. mars 1965, skal fortsatt gjelde inntil de i tilfelle blir opphevet eller endret.