Del C – Lanterner og signalfigurer

Regel 20 Anvendelse

Rule 20. Application

(a) Rules in this Part shall be complied with in all weathers.
(b) The Rules concerning lights shall be complied with from sunset to sunrise, and during such times no other lights shall be exhibited, except such lights as cannot be mistaken for the lights specified in these Rules or do not impair their visibility or distinctive character or interfere with the keeping of a proper look-out.
(c) The lights prescribed by these Rules shall, if carried, also be exhibited from sunrise to sunset in restricted visibility and may be exhibited in all other circumstances when it is deemed necessary.
(d) The Rules concerning shapes shall be complied with by day.
(e) The lights and shapes specified in these Rules shall comply with the provisions of Annex I to these Regulations.

Regel 20. Anvendelse

(a) Reglene i denne del skal følges i all slags vær.
(b) Reglene om lanterneføring skal følges fra solnedgang til soloppgang. I dette tidsrom skal ingen andre lys vises, unntatt slike lys som ikke kan forveksles med de lanterner som er nevnt i disse reglene, og som ikke nedsetter deres synlighet, utydeliggjør deres særpreg eller hindrer at det holdes ordentlig utkikk.
(c) Lanterner som er foreskrevet i disse reglene, skal hvis de føres, også vises fra soloppgang til solnedgang under nedsatt sikt og kan vises under alle andre omstendigheter når det anses nødvendig.
(d) Reglene om signalfigurer skal følges om dagen.
(e) Lanternene og signalfigurene som er nevnt i disse reglene skal være i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I til disse reglene.

Regelen skal følges under alle værforhold, og lanternene om bord skal vises fra solnedgang til soloppgang. Lanternene bør også vises fra soloppgang til solnedgang dersom det er nedsatt sikt eller andre forhold som gjør det nødvendig å vise dem. I disse periodene skal de ikke vises andre lys som kan forveksles med lanternene eller som nedsetter lanternenes synlighet. Om bord i de fleste fartøyer er det i dag vanlig at lanternene er tent så lenge skipet er underveis. Det er viktig at man aktivt bruker sjekklister om bord, slik at man unngår å seile fra kai uten at lanternene er tent.

Det er ingen rettsaker som har omhandlet bruk av lanterner, der det har vært mangel ved lanterneføringen eller føring av andre lys som har redusert synligheten til lanternene. Natt til 8. november kolliderte fregatten Helge Ingstad med oljetankskipet Sola TS utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden. I rapporten er ett av momentene som er vurdert nettopp dekkslysene på Sola TS under og etter avgang fra terminalen. Rapporten til Havarikommisjonen sier at rederiet ikke hadde etablert kompenserende sikkerhetstiltak med tanke på at dekksbelysningen kunne redusere synligheten til lanternene. Rederiet som eier Sola TS sier i rapporten at bruk av dekkslys under fortøyningsoperasjoner anses som normal praksis, siden dekksbesetningen er avhengig av godt lys for å klargjøre skipet for videre seilas. Havarikommisjonen skriver i rapporten at de ser behovet for å ivareta arbeidsmiljøet, men at dekkbelysningen ikke må gå på bekostning av sikkerheten. Havarikommisjonen har fremmet sikkerhetstilrådninger både til rederiet og Sjøfartsdirektoratet, der de ber begge om å se på tiltak rundt problematikken som gjelder nedsettelse av synligheten til lanternene ved bruk av dekkslys.

En av tiltakene kan være at skipene må fullføre all klargjøring mens skipene fortsatt ligger langs kai. Skipene må da holde seg langs kai, enten ved hjelp av thrustere og/eller taubåter, til fartøyet er sjøsikret og alt dekksarbeidet er ferdig. Rederiene og offiserene på bro bør gjøre en vurdering av hvilke dekkslys som kan brukes og i hvilken grad disse lysene kan plasseres mest mulig optimalt. I noen tilfeller kan det i de fleste tilfeller være tilstrekkelig at dekksarbeiderne bruker hodelykter. Disse må da være gass-sikre på de fartøyer der det kan være farlig gassansamlinger på dekk. På Sola TS ble det brukt kraftige lyskastere i forkant av broen som var svært genererende for brobesetningen om bord i fregatten Helge Ingstad.

Forsvarsdepartementet kom i januar frem til et forlik med eierne av Sola TS. Det betyr at saken ble endelig avgjort og ikke ble ført for norsk rett. Eierne av Sola TS betalte Forsvarsdepartmentet 235 millioner kroner i forliket. Forsvarsdepartementet forpliktet seg da til å trekke søksmålet, og trekke alle fremtidige krav mot eierne av Sola TS.


Figur 154-1

Regel 21 Definisjoner

Rule 21. Definitions

(a) 'Masthead light' means a white light placed over the fore and aft centerline of the vessel showing an unbroken light over an arc of the horizon of 225 degrees and so fixed as to show the light from right ahead to 22.5 degrees abaft the beam on either side of the vessel.
(b) Sidelights' means a green light on the starboard side and a red light on the port side each showing an unbroken light over an arc of the horizon of 112.5 degrees and so fixed as to show the light from right ahead to 22.5 degrees abaft the beam on its respective side. In a vessel of less than 20 meters in length the sidelights may be combined in one lantern carried on the fore and aft centreline of the vessel.
(c) 'Sternlight' means a white light placed as nearly as practicable at the stern showing an unbroken light over an arc of the horizon of 135 degrees and so fixed as to show the light 67.5 degrees from right aft on each side of the vessel.
(d) 'Towing light' means a yellow light having the same characteristics as the 'sternlight' defined in paragraph(c) of this Rule.
(e) 'All round light' means a light showing an unbroken light over an arc of the horizon of 360 degrees
(f) 'Flashing light' means a light flashing at regular intervals at a frequency of 120 flashes or more per minute.

Regel 21. Definisjoner

(a) Topplanterne betyr en lanterne med hvitt lys plassert i fartøyets senterlinje og som viser et ubrutt lys over en bue av horisonten på 225 grader og slik anbrakt at den lyser fra rett forover til 22,5 grader aktenfor tvers på hver side av fartøyet.
(b) Sidelanterner betyr en lanterne med grønt lys om styrbord og en lanterne med rødt lys om babord og som begge viser et ubrutt lys over en bue av horisonten på 112,5 grader og slik anbrakt at de lyser fra rett forover til 22,5 grader aktenfor tvers på de respektive sider. På et fartøy på mindre enn 20 meters lengde kan sidelanternene kombineres i en lanterne som blir ført i fartøyets senterlinje.
(c) Akterlanterne betyr en lanterne med hvitt lys plassert så nær ved akterenden som det lar seg gjøre og som viser et ubrutt lys over en bue av horisonten på 135 grader og slik anbrakt at den lyser 67,5 grader på hver side av fartøyet fra rett akterover.
(d) Slepelanterne betyr en lanterne med gult lys og som har samme særkjenne som den «akterlanterne» som er definert i punkt (c) i denne regel.
(e) Rundtlysende lanterne betyr en lanterne som viser et ubrutt lys over en bue av horisonten på 360 grader.
(f) Blinkende lanterne betyr en lanterne med et lys som blinker med regelmessige mellomrom minst 120 ganger i minuttet.

Figur 154-2 viser sektorene til topp- og sidelanternene. Plasseringen til sidelanternene i figuren vil ikke stemme med virkelig plassering, men figuren er ment å illustrere de riktige sektorene til sidelanternene.

Figur 155 viser viktigheten av rett montering av lanternene. Fartøyet som er vist på bildet gjorde konstruksjonsmessige endringer om bord. Når lanternene ble montert tilbake på plass, ble ikke plasseringen gjort nøyaktig, slik at det oppstod en stor dødvinkel på sidelanternene rett foran fartøyet. Utregningene nedenfor viser at ved en avstand på seks nautiske mil foran fartøyet, så ville det vært en sektor på ca. 1600 meter der ingen av sidelanternene ville vært synlige.

$Blindsektor\ sidelanterner \ ved\ 6 \ nm\ =$
$\left( \tan{5,4\ +\ \tan{3,3}}\ \right) \cdot\ 1852\ meter\ \cdot\ 6 \ nm\ =\ \underline{1619\ meter}$


Regel 22 Lanternenes synlighet

Rule 22. Visibility of Lights

The lights prescribed in these Rules shall have an intensity as specified in Section 8 Annex I to these Regulation so as to be visible at the following minimum ranges:

(a) In vessels of 50 metres or more in length:
- a masthead light, 6 miles;
- a sidelight, 3 miles;
- a sternlight, 3 miles;
- a towing light, 3 miles;
- a white, red, green or yellow all-round light, 3 miles.
(b)
- a masthead light, 5 miles; except that where the length of the vessel is less than 20 meters, 3 miles;
- a sidelight, 2 miles;
- a sternlight, 2 miles;
- a towing light, 2 miles;
- a white, red, green or yellow all-round light, 2 miles.
(c)
- a masthead light, 2 miles,
- a sidelight, 1 mile,
- a sternlight, 2 miles,
- a towing light, 2 miles;
- a white, red, green or yellow all-round light, 2 miles.
(d) In inconspicuous, partly submerged vessels or objects being towed; a white allround light, 3 miles.

Regel 22. Lanternenes synlighet

De lanternene som er foreskrevet i disse reglene skal ha den lysstyrke som er nevnt i avsnitt 8 i vedlegg I til disse reglene slik at de er synlige minst på følgende avstand:

(a) På fartøy på 50 meters lengde eller mer:
- en topplanterne, 6 mil,
- en sidelanterne, 3 mil,
- en akterlanterne, 3 mil,
- en slepelanterne, 3 mil,
- en rundtlysende lanterne med hvitt, rødt, grønt eller gult lys, 3 mil.
(b) På fartøy på 12 meters lengde eller mer, men på mindre enn 50 meters lengde:
- en topplanterne, 5 mil, men når fartøyets lengde er mindre enn 20 meter, 3 mil,
- en sidelanterne, 2 mil,
- en akterlanterne, 2 mil,
- en slepelanterne, 2 mil,
- en rundtlysende lanterne med hvitt, rødt, grønt eller gult lys, 2 mil.
(c) På fartøy på mindre enn 12 meters lengde:
- en topplanterne, 2 mil,
- en sidelanterne, 1 mil,
- en akterlanterne, 2 mil,
- en slepelanterne, 2 mil,
- en rundtlysende lanterne med hvitt, rødt, grønt eller gult lys, 2 mil.
(d) På lite synlige, delvis nedsenkede fartøy eller gjenstander som blir slept:
- rundtlysende lanterne med hvitt lys, 3 mil

Tabellen 15 viser minste synlighet til lanternene om bord.

Tabell 15

  LENGDE PÅ FARTØY
  < 12 m 12 m og opp til 50 m 50 m og over
Lanterner Minsteavstand for observasjon
Topplanterner2 nm5 nm6 nm
Sidelanterner1 nm2 nm3 nm
Akterlanterner2 nm2 nm3 nm
Slepelanterner2 nm2 nm3 nm
Rundtlysende lanterner2 nm2 nm3 nm

Regel 23 Maskindrevet fartøy underveis

Rule 23. Power-driven Vessels underway

(a) A power-driven vessel underway shall exhibit:
(i) a masthead light forward;
(ii) a second masthead light abaft of and higher than the forward one; except that a vessel of less than 50 meters in length shall not be obliged to exhibit such light but may do so;
(iii) sidelights;
(iv) a sternlight.
(b) An air-cushion vessel when operating in the non-displacement mode shall, in addition to the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule exhibit an all-round flashing yellow light.
(c)
(i) A power-driven vessel of less than 12 meters in length may in lieu of the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule exhibit an all-round white light and sidelights:
(ii) a power-driven vessel of less than 7 meters in length whose maximum speed does not exceed 7 knots may in lieu of the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule exhibit an all-round white light and shall, if practicable, also exhibit sidelights;
(iii) the masthead light or all-round white light on a power-driven vessel of less than 12 meters in length may be displaced from the fore and aft centreline of the vessel if centreline fitting is not practicable, provided that the sidelights are combined in one lantern which shall be carried on the fore and aft centreline of the vessel or located as nearly as practicable in the same fore and aft line as the masthead light or the all-round white light.
(d) A WIG craft only when taking off, landing and in flight near the surface shall, in addition to the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule, exhibit a high intensity all-round flashing red light.

Regel 23. Maskindrevne fartøy underveis

(a) Et maskindrevet fartøy underveis skal vise:
(i) en topplanterne forut,
(ii) ytterligere en topplanterne aktenfor og høyere enn den forut. Et fartøy på mindre enn 50 meters lengde har ikke plikt til å vise en slik lanterne, men har lov til å gjøre det.
(iii) sidelanterner,
(iv) en akterlanterne.
(b) Et luftputefartøy skal når det brukes uten deplasement, foruten de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) i denne regel vise en rundtlysende blinkende lanterne med gult lys.
(c)
(i) Et maskindrevet fartøy på mindre enn 12 meters lengde kan istedenfor de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) i denne regel vise en rundtlysende lanterne med hvitt lys og sidelanterner.
(ii) Et maskindrevet fartøy på mindre enn 7 meters lengde og hvis høyeste fart ikke overstiger 7 knop, kan istedenfor de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) i denne regel vise en rundtlysende lanterne med hvitt lys og skal hvis praktisk mulig også vise sidelanterner.
(iii) Topplanternene eller den rundtlysende lanternen med hvitt lys på ett maskindrevet fartøy på mindre enn 12 meters lengde kan forskyves fra fartøyets senterlinje dersom plassering i senterlinjen ikke er praktisk mulig, forutsatt at sidelanternene kombineres i en lanterne som skal føres i fartøyets senterlinje eller anbringes så vidt mulig i samme langskips linje som topplanternen eller den rundtlysende lanterne med hvitt lys.
(d) Et WIG-fartøy skal, men bare når det letter, lander og flyr over vannflaten, i tillegg til lanternene som kreves i punkt (a) i denne regel, vise en rundtlysende lanterne med blinkende rødt lys med høy intensitet.

Det er viktig å bemerke disse lanternene skal føres når fartøyet er underveis. Et fartøy som ligger fortøyd, står på grunn eller ligger oppankret regnes etter definisjonene i regel 3 ikke for å være underveis. Et fartøy som ligger til ankers og står på grunn skal følge andre gjeldende regler for disse situasjonene etter denne delen. Fartøyer som ligger fortøyd til kai skal ikke vise disse lanternene. Det er dessverre en tendens blant noen fartøysgrupper å ha lanternene tent også når fartøyene ligger fortøyd til kai. Dette kan i mange tilfeller skape usikkerhet for andre seilende fartøyer, spesielt i trange farvann. Alle fartøyer bør slå av navigasjonslaternene når de ligger fortøyd, for å unngå å fremstå som et fartøy som er underveis og seiler.

Cruiseskip etter punkt (a):
Forsyningsfartøy etter punkt (a) med fritak for to topplanterner (etter søknad):

Konteinerfartøy etter punkt (a):
LNG-tankskip etter punkt (a), styrbord side:

LNG-tankskip etter punkt (a), forfra:
LNG-tankskip etter punkt (a), forut og akterut:

Regel punkt (c) (i):
Regel punkt (c) (i):
Regel punkt (c) (i):

Regel 24 Slep og skyveslep

Rule 24. Towing and Pushing

(a) A power-driven vessel when towing shall exhibit:
(i) instead of the light prescribed in Rule 23(a)(i) or (a)(ii), two masthead lights in a vertical line. When the length of the tow, measuring from the stern of the towing vessel to the after end of the tow exceeds 200 metres, three such lights in a vertical line;
(ii) sidelights;
(iii) a sternlight;
(iv) a towing light in a vertical line above the sternlight;
(v) when the length of the tow exceeds 200 metres, a diamond shape where it can best be seen.
(b) When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are rigidly connected in a composite unit they shall be regarded as a power-driven vessel and exhibit the lights prescribed in Rule 23.
(c) A power-driven vessel when pushing ahead or towing alongside, except in the case of a composite unit, shall exhibit:
(i) instead of the light prescribed in Rule 23(a)(i) or (a)(ii), two masthead lights in a vertical line;
(ii) sidelights;
(iii) a sternlight.
(d) A power-driven vessel to which paragraph (a) or (c) of this Rule applies shall also comply with Rule 23(a)(ii).
(e) A power-driven vessel to which paragraph (a) or (c) of this Rule applies shall also comply with Rule 23(a)(ii).
(i) sidelights;
(ii) a sternlight;
(iii) when the length of the tow exceeds 200 metres, a diamond shape where it can best be seen.
(f) Provided that any number of vessels being towed alongside or pushed in a group shall be lighted as one vessel,
(i) a vessel being pushed ahead, not being part of a composite unit, shall exhibit at the forward end, sidelights;
(ii) a vessel being towed alongside shall exhibit a sternlight and at the forward end, sidelights.
(g) An inconspicuous, partly submerged vessel or object, or combination of such vessels or objects being towed, shall exhibit:
(i) if it is less than 25 metres in breadth, one all-round white light at or near the forward end and one at or near the after end except that dracones need not exhibit a light at or near the forward end;
(ii) if it is 25 metres or more in breadth, two additional all-round white lights at or near the extremities of its breadth;
(iii) if it exceeds 100 metres in length, additional all-round white lights between the lights prescribed in sub-paragraphs (i) and (ii) so that the distance between the lights shall not exceed 100 metres;
(iv) a diamond shape at or near the after most extremity of the last vessel or object being towed and if the length of the tow exceeds 200 metres an additional diamond shape where it can best be seen and located as far forward as is practicable.
(h) Where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel or object being towed to exhibit the lights or shapes prescribed in paragraph (e) or (g) of this Rule, all possible measures shall be taken to light the vessel or object towed or at least to indicate the presence of such vessel or object.
(i) Where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel not normally engaged in towing operations to display the lights prescribed in paragraph (a) or (c) of this Rule, such vessel shall not be required to exhibit those lights when engaged in towing another vessel in distress or otherwise in need of assistance. All possible measures shall be taken to indicate the nature of the relationship between the towing vessel and the vessel being towed as authorized by Rule 36, in particular by illuminating the towline.

Regel 24. Slep og skyveslep

(a) Et maskindrevet fartøy som sleper skal vise:
(i) istedenfor den lanternen som er foreskrevet i regel 23 (a) i eller (a) ii, to topplanterner, den ene anbrakt loddrett over den andre. Når avstanden fra det slepende fartøys akterende til akterenden av slepet er større enn 200 meter, tre slike lanterner anbrakt loddrett over hverandre.
(ii) sidelanterner,
(iii) en akterlanterne,
(iv) en slepelanterne anbrakt loddrett over akterlanternen,
(v) når slepets lengde er større enn 200 meter, en terningformet signalfigur hvor den best kan ses.
(b) Når et fartøy som skyver og et fartøy som blir skjøvet forover er fast sammenkoplet som en samlet enhet, skal de anses som et maskindrevet fartøy og vise de lanternene som er foreskrevet i regel 23.
(c) Et maskindrevet fartøy som skyver forover eller som sleper langs siden skal, unntatt hvor det gjelder en samlet enhet, vise:
(i) istedenfor den lanternen som er foreskrevet i regel 23 (a) i eller (a) ii to topplanterner, den ene anbrakt loddrett over den andre,
(ii) sidelanterner,
(iii) en akterlanterne.
(d) Regel 23 (a) ii skal også komme til anvendelse på et maskindrevet fartøy som punkt (a) eller (c) i denne regel gjelder for.
(e) Et fartøy eller en gjenstand som blir slept, unntatt de som er omhandlet i punkt (g) i denne regel, skal vise:
(i) sidelanterner,
(ii) en akterlanterne,
(iii) når slepets lengde er større enn 200 meter, en terningformet signalfigur hvor den best kan ses.
(f) Flere fartøy som blir slept langs siden eller skjøvet forover som en gruppe, skal dog ha lanterner som om de var ett fartøy:
(i) et fartøy som blir skjøvet forover og som ikke er en del av en samlet enhet skal vise sidelanterner i den forreste ende.
(ii) et fartøy som blir slept langs siden skal vise en akterlanterne og i den forreste ende sidelanterner.
(g) Et lite synlig eller delvis nedsenket fartøy eller gjenstand, eller en kombinasjon av slike fartøy eller gjenstander, som blir slept, skal vise:
(i) hvis det eller den har en bredde på mindre enn 25 meter, en rundtlysende lanterne med hvitt lys ved eller nær den forreste ende og en ved eller nær den akterste ende unntatt at draconer ikke behøver å vise en lanterne ved eller nær den forreste ende,
(ii) hvis det eller den har en bredde på 25 meter eller mer, ytterligere to rundtlysende lanterner med hvitt lys ved eller nær breddens ytterpunkter,
(iii) hvis det eller den har en lengde som er større en 100 meter, ytterligere to rundtlysende lanterner med hvitt lys mellom de lanterner som er foreskrevet i punktene (i) og (ii) slik at avstanden mellom lanternene ikke er over 100 meter,
(iv) en terningformet signalfigur ved eller nær det akterste ytterpunkt på siste fartøy eller gjenstand som blir slept og, hvis slepets lengde er større enn 200 meter, ytterligere en terningformet signalfigur hvor den best kan ses og anbrakt så langt forut som praktisk mulig.
(h) Når det av en eller annen grunn ikke er praktisk mulig for et fartøy eller en gjenstand som blir slept å vise de lanterner eller signalfigurer som er foreskrevet i punkt (e) eller (g) i denne regel skal alle mulige skritt tas for å lyse opp det fartøyet eller den gjenstand som blir slept eller i det minste tilkjennegi at det er et fartøy eller en gjenstand av slik art i nærheten.
(i) Når det av en eller annen grunn ikke er praktisk mulig for et fartøy som normalt ikke holder på med slep, å vise de lanterner som er foreskrevet i punkt (a) eller (c) i denne regel, behøver et slikt fartøy ikke å vise disse lanterner når det holder på med å slepe et annet fartøy i nød eller som på annen måte trenger assistanse. Alle mulige skritt skal tas for å tilkjennegi hvilket forhold det er mellom det slepende fartøy og det fartøy som blir slept, slik regel 36 tillater, særlig belysning av slepeforbindelsen.

Slepefartøy punkt (a) under 200 meter lengde og slepefartøy under 50 meter:
Slepefartøy punkt (a) over 200 meter lengde og slepefartøy under 50 meter:

Slepefartøy punkt (a) over 200 meter lengde og slepefartøy over 50 meter etter punkt (d):
Slepefartøy punkt (a) over 200 meter lengde og slepefartøy under 50 meter (d), sett forfra og aktenfra:

Regel 25 Seilfartøy underveis og fartøy som blir rodd

Rule 25. Sailing vessels underway and vessels under oars

(a) A sailing vessel underway shall exhibit:
(i) sidelights;
(ii) a sternlight.
(b) In a sailing vessel of less than 20 metres in length the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule may be combined in one lantern carried at or near the top of the mast where it can best be seen.
(c) A sailing vessel underway may, in addition to the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule, exhibit at or near the top of the mast, where they can best be seen, two all-round lights in a vertical line, the upper being red and the lower green, but these lights shall not be exhibited in conjunction with the combined lantern permitted by paragraph (b) of this Rule.
(d)
(i) A sailing vessel of less than 7 metres in length shall, if practicable, exhibit the lights prescribed in paragraph (a) or (b) of this Rule, but if she does not, she shall have ready at hand an electric torch or lighted lantern showing a white light which shall be exhibited in sufficient time to prevent collision.
(ii) A vessel under oars may exhibit the lights prescribed in this Rule for sailing vessels, but if she does not, she shall have ready at hand an electric torch or lighted lantern showing a white light which shall be exhibited in sufficient time to prevent collision.
(e) A vessel proceeding under sail when also being propelled by machinery shall exhibit forward where it can best be seen a conical shape, apex down wards.

Regel 25. Seilfartøy underveis og fartøy som blir rodd

(a) Et seilfartøy underveis skal vise:
(i) sidelanterner,
(ii) en akterlanterne.
(b) På et seilfartøy på mindre enn 20 meters lengde kan de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) i denne regel kombineres i en lanterne som blir ført hvor den best kan ses på eller nær mastetoppen.
(c) Foruten de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) i denne regel, kan et seilfartøy underveis vise hvor de best kan ses på eller nær mastetoppen to rundtlysende lanterner, den ene anbrakt loddrett over den andre, den øverste med rødt lys og den nederste med grønt lys. Disse lanternene skal dog ikke vises samtidig med den kombinerte lanternen som er tillatt i henhold til punkt (b) i denne regel.
(d)
(i) Et seilfartøy på mindre enn 7 meters lengde skal, hvis praktisk mulig, vise de lanternene som er foreskrevet i punkt (a) eller (b) i denne regel. Hvis det ikke gjør det skal det ha klar for hånden en elektrisk lykt eller en tent lanterne med hvitt lys som skal vises i så god tid at sammenstøt forebygges.
(ii) Et fartøy som blir rodd kan vise de lanternene som er foreskrevet i denne regel for seilfartøy, men hvis det ikke gjør det skal det ha klar for hånden en elektrisk lykt eller en tent lanterne med hvitt lys som skal vises i så god tid at sammenstøt forebygges.
(e) Et fartøy under seil og som dessuten drives frem av maskineri skal forut hvor den best kan ses vise en kjegleformet signalfigur med spissen ned.

Regel 26 Fiskefartøy

Rule 26. Fishing vessels

(a) A vessel engaged in fishing, whether underway or at anchor, shall exhibit only the lights and shapes prescribed in this Rule.
(b) A vessel when engaged in trawling, by which is meant the dragging through the water of a dredge net or other apparatus used as a fishing appliance, shall exhibit:
(i) two all-round lights in a vertical line, the upper being green and the lower white, or a shape consisting of two cones with their apexes together in a vertical line one above the other;
(ii) a masthead light abaft of and higher than the all-round green light; a vessel of less than 50 metres in length shall not be obliged to exhibit such a light but may do so;
(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight.
(c) A vessel engaged in fishing, other than trawling, shall exhibit:
(i) two all-round lights in a vertical line, the upper being red and the lower white, or a shape consisting of two cones with apexes together in a vertical line one above the other;
(ii) when there is outlying gear extending more than 150 metres horizontally from the vessel, an all-round white light or a cone apex upwards in the direction of the gear;
(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight.
(d) The additional signals described in Annex II to these Regulations apply to a vessel engaged in fishing in close proximity to other vessels engaged in fishing.
(e) A vessel when not engaged in fishing shall not exhibit the lights or shapes prescribed in this Rule, but only those prescribed for a vessel of her length.

Regel 26. Fiskefartøy

(a) Et fartøy som holder på med å fiske skal enten det er underveis eller ligger til ankers, bare vise de lanternene og signalfigurene som er foreskrevet i denne regel.
(b) Et fartøy som fisker med trål hvormed forstås et eller annet redskap som brukes til å fiske med og som slepes gjennom vannet, skal vise:
(i) to rundtlysende lanterner, den ene anbrakt loddrett over den andre, den øverste med grønt lys, den nederste med hvitt lys eller en signalfigur bestående av to kjegler, den ene anbrakt loddrett over den andre, og med spissene sammen.
(ii) en topplanterne aktenfor og høyere enn den rundtlysende lanternen med grønt lys. Et fartøy på mindre enn 50 meters lengde har ikke plikt til å vise en slik lanterne, men har lov til å gjøre det,
(iii) når det gjør fart gjennom vannet, sidelanterner og en akterlanterne i tillegg til de lanternene som er foreskrevet i dette punkt.
(c) Et fartøy som holder på med å fiske, men som ikke fisker med trål, skal vise:
(i) to rundtlysende lanterner den ene anbrakt loddrett over den andre, den øverste med rødt lys, den nederste med hvitt lys eller en signalfigur bestående av to kjegler den ene anbrakt loddrett over den andre og med spissene sammen.
(ii) når det er redskap ute som strekker seg over 150 meter i vannrett retning fra fartøyet, en rundtlysende lanterne med hvitt lys eller en kjegle med spissen opp i retning mot redskapen,
(iii) når det gjør fart gjennom vannet, sidelanterner og en akterlanterne i tillegg til de lanternene som er foreskrevet i dette punkt.
(d) Tilleggssignalene som er beskrevet i vedlegg II til disse reglene, gjelder for et fartøy som holder på med å fiske i nærheten av andre fartøy som holder på med å fiske.
(e) Et fartøy som ikke holder på med å fiske, skal ikke vise de lanternene eller signalfigurene som er foreskrevet i denne regel, men bare de foreskrevet for et fartøy av samme lengde.
Tråler som holder på å fiske med trål sett fra styrbord side:

Pelagisk tråler og ringnotfartøy som tråler sett fra styrbord side:
Pelagisk tråler og ringnotfartøy som tråler sett fra babord side:

Pelagisk tråler og ringnotfartøy som tråler sett forfra og aktenfra:
Fartøy som har satt fast trålen i en hindring og ikke viser sidelanterner sett fra babord side etter vedlegg 2:

Fartøy som skyter trålen sett fra styrbord side etter vedlegg 2:
Fartøy som haler trålen sett fra styrbord side etter vedlegg 2:

Et fartøy som fisker med annet redskap enn trål etter punkt (c):

Ringnotfartøy under 50 meter som ikke holder på med å fiske etter punkt (e):
Pelagisk tråler og ringnotfartøy som ikke holder på med å fiske etter punkt (e) sett fra styrbord side:

Tråler som ikke holder på med å fiske etter punkt (e) sett fra styrbord side:

Regel 27 Fartøy som ikke er under kommando eller som har begrenset evne til å manøvrere

Rule 27. Vessels not under Command or Restricted in their Ability to Manoeuvre

(a) A vessel not under command shall exhibit:
(i) two all-round red lights in a vertical line where they can best be seen;
(ii) two balls or similar shapes in a vertical line where they can best be seen;
(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight.
(b) A vessel restricted in her ability to manoeuvre, except a vessel engaged in mineclearance operations, shall exhibit:
(i) three all-round lights in a vertical line where they can best be seen. The highest and lowest of these lights shall be red and the middle light shall be white;
(ii) three shapes in a vertical line where they can best be seen. The highest and lowest of these shapes shall be balls and the middle one a diamond;
(iii) when making way through the water, a masthead light or lights, sidelights and a sternlight in addition to the lights prescribed in subparagraph (i);
(iv) when at anchor, in addition to the lights or shapes prescribed in subparagraphs (i) and (ii), the light, lights or shape prescribed in Rule
(c) A power-driven vessel engaged in a towing operation such as severely restricts the towing vessel and her tow in their ability to deviate from their course shall, in addition to the lights or shapes prescribed in Rule 24(a), exhibit the lights or shapes prescribed in sub-paragraphs (b)(i) and (ii) of this Rule.
(d) A vessel engaged in dredging or underwater operations, when restricted in her ability to manoeuvre, shall exhibit the lights and shapes prescribed in sub-paragraphs (b) (i),(ii) and (iii) of this Rule and shall in addition, when an obstruction exists, exhibit:
(i) two all-round red lights or two balls in a vertical line to indicate the side on which the obstruction exists;
(ii) two all-round green lights or two diamonds in a vertical line to indicate the side on which another vessel may pass;
(iii) when at anchor, the lights or shapes prescribed in this paragraph instead of the lights or shape prescribed in Rule 30.
(e) Whenever the size of a vessel engaged in diving operations makes it impracticable to exhibit all lights and shapes prescribed in paragraph (d) of this Rule, the following shall be exhibited:
(i) three all-round lights in a vertical line where they can best be seen. The highest and lowest of these lights shall be red and the middle light shall be white;
(ii) a rigid replica of the International Code flag \"A\" not less than 1 metre in height. Measures shall be taken to ensure its all-round visibility.
(f) A vessel engaged in mineclearance operations shall in addition to the lights prescribed for a power-driven vessel in Rule 23 or to the lights or shape prescribed for a vessel at anchor in Rule 30 as appropriate, exhibit three all-round green lights or three balls. One of these lights or shapes shall be exhibited near the foremast head and one at each end of the fore yard. These lights or shapes indicate that it is dangerous for another vessel to approach within 1000 metres of the mineclearance vessel.
(g) Vessels of less than 12 metres in length, except those engaged in diving operations, shall not be required to exhibit the lights and shapes prescribed in this Rule.
(h) The signals prescribed in this Rule are not signals of vessels in distress and requiring assistance. Such signals are contained in Annex IV to these Regulations.

Regel 27. Fartøy som ikke er under kommando eller som har begrenset evne til å manøvrere

(a) Et fartøy som ikke er under kommando, skal vise:
(i) to rundtlysende lanterner med rødt lys, den ene anbrakt loddrett over den andre hvor de best kan ses,
(ii) to kuler eller lignende signalfigurer, den ene anbrakt loddrett over den andre hvor de best kan ses,
(iii) når det gjør fart gjennom vannet, sidelanterner og en akterlanterne i tillegg til de lanternene som er foreskrevet i dette punkt.
(b) Et fartøy som har begrenset evne til å manøvrere, unntatt et fartøy som holder på med å fjerne miner, skal vise:
(i) tre rundtlysende lanterner anbrakt loddrett over hverandre hvor de best kan ses. Den øverste og nederste av disse lanternene skal vise rødt lys og den mellomste lanternen skal vise hvitt,
(ii) tre signalfigurer anbrakt loddrett over hverandre hvor de best kan ses. Den øverste og nederste av disse signalfigurene skal være kuler og den mellomste terningformet,
(iii) når det gjør fart gjennom vannet, en eller to topplanterner, sidelanterner og en akterlanterne i tillegg til de lanternene som er foreskrevet i punkt i,
(iv) når det ligger til ankers, den lanternen, de lanternene eller den signalfiguren som er foreskrevet i regel 30 i tillegg til de lanternene eller signalfigurene som er foreskrevet i punktene i og ii.
(c) Et maskindrevet fartøy som holder på med et slep av slik art at det sterkt begrenser det slepende og slepte fartøys evne til å avvike fra deres kurs skal i tillegg til de lanternene eller signalfigurene som er foreskrevet i regel 24(a), vise de lanternene eller signalfigurene som er foreskrevet i punktene (b)(i) og (b)(ii) i denne regel.
(d) Et fartøy som holder på med mudring eller undervannsvirksomhet og som har begrenset evne til å manøvrere, skal vise de lanternene og signalfigurene som er foreskrevet i punkt (b) i, ii og iii i denne regel og skal dessuten, når det finnes en hindring, vise:
(i) to rundtlysende lanterner med rødt lys eller to kuler, den ene anbrakt loddrett over den andre for å angi den side på hvilken hindringen finnes,
(ii) to rundtlysende lanterner med grønt lys eller to terningformede signalfigurer, den ene anbrakt loddrett over den andre for å angi den side på hvilken et annet fartøy kan passere,
(iii) når det ligger til ankers de lanternene eller signalfigurene som er foreskrevet i dette punkt istedenfor de lanternene eller den signalfigur som er foreskrevet i regel 30.
(e) Når størrelsen på et fartøy som holder på med dykkerarbeider, ikke gjør det praktisk mulig å vise alle lanterner og signalfigurer som er foreskrevet i punkt (d) i denne regel, skal følgende vises:
(i) tre rundtlysende lanterner anbrakt loddrett over hverandre hvor de best kan ses. Den øverste og nederste av disse lanternene skal vise rødt lys og den mellomste lanterne skal vise hvitt,
(ii) en skjerm minst 1 meter høy, tilsvarende det internasjonale signalflagg «A». Det skal tas skritt for å sikre at den er synlig rundt hele horisonten.
(f) Et fartøy som holder på med å fjerne miner, skal i tillegg til de lanternene som regel 23 foreskriver for et maskindrevet fartøy eller eventuelt til de lanternene eller den signalfiguren som regel 30 foreskriver for et fartøy som ligger til ankers, vise tre rundtlysende lanterner med grønt lys eller tre kuler. En av disse lanternene eller signalfigurene skal vises nær toppen av formasten og en på hver side ytterst på signalråen på samme mast. Disse lanternene eller signalfigurene betyr at det er farlig for et annet fartøy å komme nærmere et fartøy som holder på med å fjerne miner enn 1.000 meter.
(g) Fartøy på mindre enn 12 meters lengde unntatt de som holder på med dykkerarbeider, behøver ikke å vise de lanternene og signalfigurene som er foreskrevet i denne regel.
(h) De signalene som er foreskrevet i denne regel er ikke signal for fartøy som er i nød og trenger hjelp. Den slags signal omhandles i vedlegg IV til disse reglene.

Fartøy ikke under kommando som gjør fart gjennom vannet sett fra styrbord side:
Fartøy ikke under kommando som gjør fart gjennom vannet sett forfra:
Fartøy ikke under kommando sett aktenfra:
Fartøy ikke under kommando som gjør fart gjennom vannet sett forfra:

Dagsignal for fartøy som ikke er under kommando sett aktenfra:

Fartøy med begrensa evne til å manøvrere som gjør fart gjennom vannet sett fra styrbord:
Fartøy med begrensa evne til å manøvrere som gjør fart gjennom vannet sett fra babord:

Fartøy meg begrensa evne til å manøvrere som gjør fart gjennom vannet sett forfra og aktenfra:
Dagsignal for fartøy med begrensa evne til å manøvrere sett forfra og aktenfra:


Fartøy som holder på med et slep som begrenser muligheten til å avvike fra kursen etter punkt (c), sett fra styrbord side:
Fartøy som holder på med et slep som begrenser muligheten til å avvike fra kursen etter punkt (c), sett fra babord side:

Fartøy som holder på med et slep som begrenser muligheten til å avvike fra kursen etter punkt (c), sett forfra og aktenfra:

Fartøy som har begrensa evne til å manøvrere og holder på med mudring eller undervannsaktiviteter etter punkt (d) og ikke gjør fart gjennom vannet:
Fartøy som har begrensa evne til å manøvrere og holder på med mudring eller undervannsaktiviteter (også dykking) etter punkt (d) og gjør fart gjennom vannet:

Fartøy som holder på med å fjerne miner etter punkt (f) og gjør fart gjennom vannet – hold minst 1000 meter avstand:
Dagsignal for fartøy som driver med minerydding:

Regel 28 Fartøy som er hemmet av sitt dypgående

Rule 28. Vessel constrained by their draught

A vessel constrained by her draught may, in addition to the lights prescribed for power-driven vessels in rule 23, exhibit where they can best be seen three all-round red lights in a vertical line, or a cylinder. |

Regel 28. Fartøy som er hemmet av sitt dypgående

Et fartøy som er hemmet av sitt dypgående, kan foruten de lanternene som er foreskrevet i regel 23 for maskindrevne fartøy vise, hvor de best kan ses, tre rundtlysende lanterner med rødt lys anbrakt loddrett over hverandre eller en sylinder. |

Fartøy som er hemmet av sitt dyptgående etter regel 28:
Fartøy hemmet av sin dypgang sett fra styrbord side:
Fartøy hemmet av sin dypgang sett aktenfra:

Dagsignal for fartøy hemmet av sitt dyptgående:

Regel 29 Losfartøy

Rule 29. Pilot vessels

(a) A vessel engaged on pilotage duty shall exhibit:
(i) at or near the masthead, two all-round lights in a vertical line, the upper being white and the lower red;
(ii) when underway, in addition, sidelight and a sternlight;
(iii) when at anchor, in addition to the lights prescribed in subparagraph (i), the light, lights or shape prescribed in Rule 30 for vessels at anchor.
(b) A pilot vessel when not engaged on pilotage duty shall exhibit the lights or shapes prescribed for a similar vessel of her length.

Regel 29. Losfartøy

(a) Et fartøy som ligger ute for å lose, skal vise:
(i) på eller nær mastetoppen to rundtlysende lanterner, den ene anbrakt loddrett over den andre, den øverste med hvitt lys, den nederste med rødt lys,
(ii) når det er underveis dessuten sidelanterner og en akterlanterne,
(iii) år det ligger til ankers, lanterne, lanterner eller signalfigur som foreskrevet i regel 30 for ankerliggere, i tillegg til de lanternene som er foreskrevet i punkt (i).
(b) Et losfartøy som ikke ligger ute for å lose skal vise de lanternene eller signalfigurene som er foreskrevet for et fartøy av samme lengde.
Fartøy som holder på med losing og gjør fart gjennom vannet etter punkt (a) (i) og (ii)) sett fra babord side:

Fartøy som holder på med losing og gjør fart gjennom vannet etter punkt (a) (i) og (ii)) sett fra styrbord side:
Fartøy som ikke loser etter punkt (b) sett fra styrbord side:

Regel 30 Fartøy som ligger til ankers og fartøy som står på grunn

Rule 30. Anchored vessels and vessels aground

(a) A vessel at anchor shall exhibit where it can best be seen:
(i) in the fore part, an all-round white light or one ball;
(ii) at or near the stern and at a lower level than the light prescribed in subparagraph (i), an all-round white ligh
(b) A vessel of less than 50 metres in length may exhibit an all-round white light where it can best be seen instead of the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule.
(c) A vessel at anchor may, and a vessel of 100 metres and more in length shall, also use the available working or equivalent lights to illuminate her decks.
(d) A vessel aground shall exhibit the lights prescribed in paragraph (a) or (b) of this Rule and in addition, where they can best be seen:
(i) two all-round red lights in a vertical line;
(ii) three balls in a vertical line.
(e) A vessel of less than 7 metres in length, when at anchor, not in or near a narrow channel, fairway or anchorage, or where other vessels normally navigate, shall not be required to exhibit the lights or shape prescribed in paragraphs (a), (b) of this Rule.
(f) A vessel of less than 12 metres in length, when aground, shall not be required to exhibit the lights or shapes prescribed in sub-paragraphs (d)(i) and (ii) of this Rule.

Regel 30. Fartøy som ligger til ankers og fartøy som står på grunn

(a) Et fartøy som ligger til ankers skal vise hvor den best kan ses:
(i) forut en rundtlysende lanterne med hvitt lys eller en kule,
(ii) helt akterut eller nesten helt akterut og lavere enn den lanternen som er foreskrevet i punkt i, en rundtlysende lanterne med hvitt lys.
(b) Et fartøy på mindre enn 50 meters lengde kan vise en rundtlysende lanterne med hvitt lys hvor den best kan ses, istedenfor de lanternene som er foreskrevet i punkt (a).
(c) Et fartøy kan, og et fartøy på 100 meters lengde eller mer skal når det ligger til ankers også bruke de tilgjengelige dekkslys eller liknende lys for å belyse dekkene.
(d) Et fartøy som står på grunn skal vise de lanternene som er foreskrevet i punktene (a) eller (b) i denne regel og dessuten hvor de best kan ses:
(i) to rundtlysende lanterner med rødt lys, den ene anbrakt loddrett over den andre,
(ii) tre kuler anbrakt loddrett over hverandre.
(e) Et fartøy på mindre enn 7 meters lengde som ligger til ankers og som ikke er i eller nær en trang lei, renne eller ankerplass eller hvor andre fartøy normalt navigerer, skal ikke behøve å vise de lanternene eller signalfiguren som er foreskrevet i punktene (a) og (b) i denne regel.
(f) Et fartøy på mindre enn 12 meters lengde som står på grunn, skal ikke behøve å vise de lanternene eller signalfigurene som er foreskrevet i punktene (d) i og ii i denne regel.

Fartøy over hundre meter som ligger til ankers etter punkt (a) og (c) med lys på dekk:
Fartøy over hundre meter som står på grunn etter punkt (a) og (d):

Regel 31 Sjøfly

Rule 31. Seaplanes

Where it is impracticable for a seaplane or a WIG craft to exhibit lights and shapes of the characteristics or in the positions prescribed in the Rules of this part, she shall exhibit lights and shapes as closely similar in characteristics and position as is possible.

Regel 31. Sjøfly

Hvor det ikke er praktisk mulig for et sjøfly eller et WIG-fartøy å vise lanterner og signalfigurer av slik karakter eller plassert slik som foreskrevet i reglene i denne del, skal det vise lanterner og signalfigurer med så lik karakter og plassering som det er mulig.

Oppsummering av alle dagsignalfigurer

Tabell 16

Figur nummer Fartøystype
1 Fartøy som ligger til ankers eller kabelferjer
2 Seilfartøy som drives frem av fremdriftsmaskineri
3 Fartøy som sleper
4 Fiskefartøy
5 Fartøyesom ikke er under kommando
6 Fartøy som driver med å rydde miner
7 Fartøy som har begrenset evne til å manøvrere
8 Fartøy som er hemmet av sitt dyptgående
9 Fartøy som står på grunn
10 Fartøy som driver med mudringsarbeid eller dykkerarbeid
11 Fiskefartøy som har redskap som strekker seg mer 150 fra fartøyet skal vise en signalfigur med spissen opp i retning redskapen