Ferdsskrivere

 

Hensikten med ferdsskrivere

Hensikten med en ferdsskriver (engelsk: Voyage Data Recorder, VDR), er å lagre informasjon i en form som gjør det mulig å hente tilbake disse dataene dersom det skjer en hendelse eller ulykke om bord. Dataene inneholder skipets posisjon, bevegelse, fysiske status og kommando og kontroll over skipet i en gitt periode før en hendelse eller ulykke. Dataene blir gjort tilgjengelige for rederiet og aktuelle myndigheter, og er viktig når hendelsen eller ulykken skal etterforskes, slik at årsaken til ulykken lettere kan rekonstrueres og vurderes. Tidligere ble mange av ulykkene vurdert ut fra erindringene til offiserene, og mye av informasjonen som ble gitt var ofte tilpasset et ønske om å fraskrive seg mest mulig skyld.

Lagre data

Det er viktig at skipsfører eller noen av offiserene på bro lagrer dataene etter en ulykke, da lagret data overskrives etter to dager i de to obligatoriske eksterne lagringsenhetene.

Dersom et skip synker, vil friflytbøyer, om de er installert, automatisk frigjøres fra fartøyet og dataene vil automatisk bli lagret. I 2014 kom det krav til at VDR-er skal lagre data internt i enheten i 30 dager. Så lenge fartøyet ikke forliser, så vil man uansett kunne hente ut nødvendig informasjon, så lenge dette gjøres innen rimelig tid.

Figur 7 viser skjematisk oversikt over de nyeste kravene til VDR-er:

Krav til VDR-er

  • Det skal finnes en fastmontert kapsel og en friflyt-kapsel som begge skal lagre opptil 48 timer med data. I tillegg skal det lagres 30 dager med data internt i VDR-en. Friflyt-kapselen er ofte utformet på lik måte som en EPIRB, enten kombinert med EPIRB eller som egen enhet.
  • Det skal være to mikrofoner som tar opp lyd på bro. I noen tilfeller er det krav om mikrofoner utendørs, f.eks. på brovingene dersom disse er åpne. Alarmer og støy på bro skal ikke gjøre det vanskelig å gjengi lyd på en tilfredsstillende måte.
  • Bilder og kart fra ECDIS skal lagres sammen med alle brukerinnstillingene.
  • Bilder fra begge radarene om bord skal lagres.
  • Data fra AIS-en skal tas opp.
  • Dersom det befinner seg inklinometer eller andre bevegelsessensorer om bord, skal data fra disse lagres.

Boksene som lagrer data, kan sammenlignes med en «black box» som man finner om bord i fly. I dag er disse boksene ikke lenger svarte, men har en rødlig eller oransje farge, slik at de skal være lettere å finne igjen etter en eventuell ulykke. Skip konstruert før 2002 kan føre en forenklet VDR, og trenger ikke etterleve de nye kravene.

Tilgang til viktig data

En del ulykker har vist at en del VDR-er ofte ikke er operasjonelle, og at man derfor ikke får tilgang til viktig data. Dette fører ofte til at en ulykke ikke kan rekonstrueres helt nøyaktig, siden registrerte AIS-data ikke mottas ofte nok til å fullstendig kunne rekonstruere ulykken. Det er derfor viktig at systemene sjekkes og testes regelmessig.

Noen eldre systemer lagrer også kun data fra en av to like kilder. Dersom man hadde både X-band radar og S-band radar, så tar systemet opp kun informasjon fra for eksempel X-bandradaren

Følgende vedlikehold bør gjennomføres etter intervall bestemt av produsent:

  • Sjekke at det ikke er noen aktive alarmer
  • Sjekke visuelt alle komponenter i systemet
  • Sjekke at batteriene er innenfor oppgitt holdbarhetsdato
  • Sjekke at friflytenhet har mekanisme for frigjøring og at enheten ikke er obstruert (dersom denne finnes om bord)