Spørsmål og oppgaver til sjøveisreglene

Grunnleggende spørsmål

Regel 1

 1. Når ble de første sjøveisreglene introdusert?
 2. Hvilken organisasjon er ansvarlig for å vedta endringer i de internasjonale sjøveisreglene?
 3. Hvilke fartøy omfattes av reglene?
 4. Hvor gjelder sjøveisreglene?
 5. Hva er særregler og hvor gjelder disse?
 6. Du skal seile inn i et farvann der særregler gjelder. Hva må du gjøre under planleggingen av seilasen?
 7. Hvor kan du finne detaljer om disse særreglene og andre spesielle regler som gjelder i farvannet?
 8. For hvilke skip kan en myndighet utstede spesielle regler?


Regel 2

 1. Hva er hovedmålet til regel 2?

 2. Beskriv uttrykkene god sjømannskikk og særegne omstendigheter.

 3. Nevn noen aktuelle forsømmelser fra å følge sjøveisreglene som nevnt i del (a) i regelen.

 4. Nevn noen eksempler på situasjoner der god sjømannsskikk og særegne omstendigheter tilsier at det nødvendig å avvike fra reglene.

 5. Vil et fartøy som skal holde av veien og befinner seg fem nautiske mil unna eget fartøy utgjøre en fare for sammenstøt? Grunngi svaret.

 6. Vil du vurdere at en total feil i styregiret utgjør en fare dersom man befinner seg i et trangt farvann?

 7. Er det forsvarlig å foreta en mobiltelefonsamtale samtidig som man navigerer ut fra en havn med mye trafikk?

 8. I hvilke tilfeller er det tillatt å avvike fra reglene?

Regel 3

 1. Definer begrepet fartøy.

 2. Er det tenkte bruksområdet til et fartøy av viktighet ved bygging av fartøyet når det gjelder reglene? Forklar.

 3. Hvilke farkoster er inkludert i begrepet «maskindrevet fartøy»?

 4. Er bruk av maskineri viktig i henhold til reglene?

 5. Definer begrepet «seilfartøy».

 6. Hva er statusen til et fritidsfartøy som har seilene oppe og ikke bruker fremdriftsmaskineriet?

 7. Når kan et fartøy regnes som et fartøy som holder på med å fiske?

 8. Er det forskjell på uttrykkene «fiskefartøy» og «et fartøy som holder på med å fiske»?

 9. Et ringnotfartøy bruker sonarene for å leite etter fisk inne i en fjord. Regnes fartøyet som et fartøy som holder på med å fiske? Forklar.

 10. Hva er statusen til et fiskefartøy som seiler ut fra en havn på vei til fiskefeltene?

 11. Definer begrepet sjøfly.

 12. Nevn ulike forhold som kan medføre at et fartøy regnes som et fartøy som har begrenset evne til å manøvrere.

 13. Forklar begrepet «ikke under kommando».

 14. Gi noen eksempler på årsaker til at et fartøy kan regnes som å ikke være under kommando.

 15. Definer begrepet «hemmet av sitt dyptgående».

 16. Gjelder begrepet «hemmet av sitt dypgående» for seilfartøyer?

 17. Når kan et fartøy regnes for å være «underveis»?

 18. Er et fartøy som dregger ankeret regnet for å være underveis?

 19. Når regnes fartøyer å være «i sikte av hverandre»?

 20. Definer begrepet «nedsatt sikt».

 21. Beskriv begrepet «WIG-fartøy».

 22. Hva er forskjellen på «underveis» og «gjøre fart gjennom vannet»?

Regel 5

 1. Når og ved hjelp av hvilke hjelpemidler skal man holde utkikk?

 2. Hva er det spesielle ansvaret til vakthavende offiser når det gjelder å holde utkikk?

 3. Når bør vakthavende offiser tilkalle utkikken?

 4. Hva er ansvaret til utkikken?

 5. Skriv en oppsummering av de punktene som gjelder når man skal holde ordentlig utkikk.

 6. Hva skal man vurdere når man skal avgjøre om en vakthavende offiser er egnet til å ta over vakten og ikke er preget av utmattelse?

 7. Hvordan bør en vakthavende offiser utføre navigasjonsvakta?

 8. Hvilke faktorer skal man ta hensyn til ved sammensetninga av brovakta? Se brovaktsforskriften.

 9. Hvordan bør en overlevering av vakta utføres?

 10. Hvilke tiltak skal vakthavende offiser utføre dersom sikten reduseres?

 11. Når bør man vurdere å seile med sikker fart?

 12. Hvilke tiltak bør man utføre når et fartøy ligger til ankers?

 13. Hva er ansvaret til vakthavende offiser når et skip seiler med selvstyringsanlegg (autopilot)?

 14. Hva ligger i begrepet «alle tilgjengelige hjelpemidler»?

 15. Forklar bruken av VHF for å unngå sammenstøt.

 16. Er AIS et nyttig verktøy for å holde utkikk? Sier reglene noe om dette?

 17. Hva mener du ligger begrepet «fullstendig vurdering av situasjonen».

Regel 6

 1. Definer begrepet «sikker fart».

 2. Hvilke faktorer skal alle fartøyer ta hensyn til når man vurderer sikker fart?

 3. Kommenter forholdet mellom «siktforhold» og «sikker fart».

 4. Hvilke faktorer skal man ta hensyn til når det gjelder trafikkforholdene?

 5. Hvilke faktorer bestemmer et skips manøvreringsegenskaper?

 6. Hvilket ansvar har du når det gjelder et skips manøvreringsegenskaper ved påmønstring som for eksempel overstyrmann?

 7. Hvilke effekter kan bakgrunnsbelysning og atmosfærisk støy ha for navigeringen av fartøyet?

 8. En hurtigbåt seiler i mørkret og matrosen lukker gardinene fremme i salongen. Noen av passasjerene åpner gardinene igjen fordi de vil se ut. Hvilken forklaring gir du passasjerene, slik at de forstår t gardinene må være igjen?

 9. Hvilke effekter kan vind, sjø og strøm ha for navigeringen av skipet?

 10. Hvordan vil et fartøy oppføre seg når klaringen under kjølen reduseres?

 11. Hvilke farer kan oppstå ved interaksjon mellom to fartøyer?

 12. Hvilke faktorer skal man ta hensyn til når man bruker radar?

 13. Hvilke faktorer bestemmer effektiviteten til en radar?

 14. Hvilket radaravstandsområde bør benyttes på en radar?

 15. Beskriv ulike forstyrrelser som kan påvirke en radar.

 16. Hvilke tiltak bør man gjøre når man oppdager et stort antall radarmål?

 17. Forklar hvordan radaren kan brukes til å vurdere siktforholdene?

 18. I hvilken grad kan du stole på radaren ved unngåelse av sammenstøt?

 19. Hvordan kan du vurdere risikoen for sammenstøt med et annet fartøy?

 20. Hvordan skal du bruke og tolke radarobservasjoner for å unngå sammenstøt?

 21. Når skal radaren være operasjonell?

 22. Når bør effektiviteten til en radar sjekkes?

 23. Hva bør man gjøre dersom effekten til magnetronen reduseres under en seilas?

Regel 7

 1. Definer begrepet «fare for sammenstøt».

 2. Hva forstår du med begrepet «alle tilgjengelige og brukbare» hjelpemidler?

 3. Hvilke tiltak bør gjøres i så hensende før man seiler fra havn?

 4. Skriv en oppsummering av alle faktorene som er viktig for en sikker seilas.

 5. Hvilke tiltak gjelder når man skal planlegge en sikker seilas?

 6. List opp hva n seilasplan bør inneholde.

 7. Hvilke faktorer bør kapteinen ta hensyn til når det gjelder seilasplanen?

 8. Beskriv utfordringen ed utmattelse om bord i skip.

 9. Hvilke faktorer bør du ta hensyn til når det gjelder riktig bruk av radar for å unngå sammenstøt?

 10. Hva må du gjøre dersom du skal bruke en radar som du ikke er kjent med?

 11. Definer begrepet «plotting».

 12. Definer begrepet «ARPA».

 13. Hva gjør du dersom du vurderer at det er fare for sammenstøt og du får begrenset informasjon fra radaren?

 14. Hva bør du spesielt ta hensyn til når du skal vurdere om det er fare for sammenstøt?

 15. Kan en tydelig endring i peiling vurderes som om at faren for sammenstøt ikke lenger er til stede?

 16. Hvordan kan man avgjøre at det er fare for sammenstøt i figuren under?

 17. Hvordan kan man avgjøre om det er umiddelbar fare for sammenstøt i tilfellet under og hvilket fartøy som vil krysse foran det andre fartøyet? Tegn et bilde og vise hvordan dette ville sett ut på en radar med bruk av EBL. Bestem avstandene ved de ulike peilingene selv.


Regel 8

 1. Diskuter hvordan en manøver for å unngå sammenstøt bør utføres.

 2. Hvordan vil du tolke begrepet «i god tid»?

 3. Når du skal bestemme en manøver, hva må du vurdere i forhold til fartøyet som skal beholde kurs og fart?

 4. Hvorfor må små forandringer av kurs unngås?

 5. Hvor stor må en kursendring være for at den skal være tydelig?

 6. Hvordan kan du vurdere kursen og farten til et fartøy om natten?

 7. Når er en kursendring og når er en fartsforandring mest effektiv?

 8. Når bør en endring av kurs og fart skje samtidig? Forklar.

 9. Hva bør skje først av fartsforandring og kursforandring?

 10. Hvilke faktorer bør man vurdere når man kun gjør en kursforandring?

 11. Vurder begrepet «passers på trygg avstand».

 12. Er det sikkert å gå bak et annet fartøy ved å styre på fartøyets hekk?

 13. Når kan du si at faren for sammenstøt med et annet fartøy er avklart?

 14. Hvilke vurderinger må du gjøre når du ønsker å reversere fremdriftsmidlene for å redusere farten eller stoppe helt opp?

 15. Definer begrepet stoppedistanse og tid for å stoppe fartøyet.

 16. Hvordan kan du vurdere hvor effektiv en krusforandring er?

 17. Hvordan kan du bruke roret til å stoppe fartøyet mer effektivt?

 18. Hva er fordelen med å redusere farten eller stoppe helt opp når det gjelder faren for sammenstøt?

 19. I hvilke tilfeller er det særdeles viktig å redusere farten?

 20. Hva forstår du med begrepet «ikke hindre et fartøys gjennomfart»?

 21. Er et fartøy hvis gjennomfart ikke skal hindres fritatt fra å følge sjøveisreglene?


Regel 9

 1. Forklar begrepet «trangt farvann».

 2. Hvor bør et fartøy navigere i et trangt farvann?

 3. Er det et mål å holde seg så nært mulig av yttergrensa av farvannet som fartøyet har på sin styrbord side?

 4. Hvilke fartøy skal ikke hindre eller vanskeliggjøre gjennomfarten til et fartøy som bare kan navigere i en trang kanal eller trang led?

 5. Har et seilfartøy lov til å seile i en trang kanal eller led?

 6. Kan et fiskefartøy fiske i en trang kanal eller trang led?

 7. Hva kan et fartøy som bare kan navigere i en trang led eller kanal gjøre dersom det er usikker på intensjonene til et kryssende fartøy?

 8. Når må et fartøy som innhenter annet fartøy i en trang led gjøre tiltak for å unngå sammenstøt?

 9. Hvordan skal et innhentende fartøy klargjøre sine intensjoner?

 10. Hvordan kan det fartøyet som blir innhentet klargjøre sin tvil om den foreslåtte manøveren?

 11. På hvilken side bør de fartøyet som innhenter et annet fartøy passere?

 12. Hvor bør utkikken settes om bord når man seiler i en trang kanal og hvorfor?

 13. Hvordan skal et fartøy seile når det skal runde en sving eller en hindring i kanalen?

 14. Hvorfor bør et fartøy unngå å ankre opp i en trang led eller trang kanal?

Regel 10

 1. Hvilken organisasjon er ansvarlig for å vedta trafikkseperasjonssystem?

 2. Er trafikkseperasjonssystem obligatoriske?

 3. Gi noen vurderinger av hvorfor en kaptein kan vurdere å ikke bruke et trafikkseperasjonssystem?

 4. Hva er bakgrunnen for innføring av trafikkseperasjonssystem?

 5. Definer begrepet «trafikkseperasjonssystem».

 6. Definer begrepet» seperasjonssone».

 7. Definer «seilingslei» i et TSS?

 8. Definer begrepet «rundkjøring «i et TSS?

 9. Definer begrepet «anbefalt rute».

 10. Definer begrepet «dypvannsrute».

 11. Definer begrepet «område som skal unngås».

 12. Definer begrepet «kysttrafikksone».

 13. Har skip som seiler i et TSS privilegium over andre skip?

 14. For hvilke skip er en dypvannsrute tiltenkt?

 15. Hvordan er seilingsretningen i et TSS markert i et kart?

 16. I et TSS ser du et navigasjonsmerke med bokstavene YG. Hva betyr dette?

 17. Oppsummer hvordan et fartøy skal te seg i et TSS.

 18. Hvordan skal du seile i forhold til en seperasjonssone og seperasjonslinje i et TSS?

 19. Hvordan skal et fartøy krysse et TSS?

 20. Forklar hvordan et fartøy skal krysse et trafikkseperasjonssystem med sterk strøm som følger seilingsledene, slik at fartøyet får strømmen i siden ved kryssing.

 21. Hva er hovedfunksjonen til en kysttrafikksone?

 22. Hvilke fartøyer kan bruke denne sonen som de ønsker?

 23. I hvilke særtilfeller kan et fartøy bruke kysttrafikksonen?

 24. Når er det tillatt for et fartøy å seile inn en seperasjonssone eller krysse en seperasjonslinje?

 25. Hva må man passe på når man navigerer nær starten og slutten av et TSS?

 26. Hvorfor må et fartøy som ikke skal bruke et TSS unngå det med så stor margin som praktisk mulig?

 27. Under hvilke tilfeller kan et fartøy fiske i et TSS?

 28. Hvilke fartøyer skal ikke hindre seilasen til et motordrevet fartøy som seiler i et TSS?

 29. Hvilke fritak fra regelen gjelder for fartøy som har begrenset evne til å manøvrere?

 30. Hva er et obligatorisk rapporteringssystem og hva er hensikten med disse systemene?

Regel 12

 1. Forklar hvilket fartøy som skal holde av veien dersom seilfartøyene har vinden inn om forskjellig side.

 2. Hvordan kan et seilfartøy seile i forhold til vinden?

 3. Forklar begrepene «le» og «lovart».

 4. Forklar hvilket fartøy som skal holde av veien dersom to seilfartøy har vinden inn om same side.

 5. Hva skal du gjøre dersom du har vinden inn om babord side og ikke kan avgjøre om det andre fartøyet har vinden inn om babord side?


Regel 13

 1. Når er et fartøy innhentende og hvem skal holde av veien av de innhentende og innhentede fartøyet?

 2. Hvordan kan man vurdere om man er innhentende?

 3. Hva skal et fartøy gjøre dersom det er i tvil om det er innhentende eller ikke?

 4. Lage en tegning med de ulike sektorene rundt et fartøy (lanternene).

 5. Hvordan kan du om bord i et fartøy som blir innhentet med sikkerhet vurdere om regel 13 gjelder?

 6. Hva skal et innhentende fartøy manøvrere for å unngå kollisjon?

 7. Hva legger du i begrepet «endelig passert og klaret»?

 8. Du har innhentet et fartøy på dets styrbord side og ønsker nå å endre kurs til styrbord. Hvilket fartøy har nå vikeplikt?

 9. Hvilket fartøy har vikeplikt i denne situasjonen?


Regel 14

 1. Hvilket tiltak skal fartøy som møtes på motsatte kurser utfør dersom det er fare for sammenstøt?

 2. Gjelder regel 14 for seilfartøyer?

 3. Hvordan an man avgjøre om to fartøyer møtes med motsatte kurser når det er dagslys og når det er mørkt ute?

 4. Hvordan skal man tolke «nesten motsatte kurser»?

 5. Hva skal du gjøre dersom du er i tvil om fartøyene møtes med motsatte kurser?

 6. Du endrer kurs tydelig til styrbord ved møtende kurser. Hvilken manøver forventer du av det andre fartøyet?

 7. Hvordan tolker du uttrykket «green to green and red to red, perfect safety og ahead»?

 8. Hva bør du så langt som mulig unngå å gjøre når to fartøyer møtes med motsatte kurser?

 9. Hvilket lydsignal skal du gi når du endrer kurs etter regel 14?

Regel 15

 1. Når kna to fartøyer regnes for å ha skjærende kurser?

 2. For hvilke to fartøyer gjelder regel 15?

 3. For hvilke to fartøyer gjelder ikke regelen?

 4. Når kan du anta at der er fare for sammenstøt med et kryssende fartøy?

 5. Når det er fare for sammenstøt mellom to maskindrevede fartøyer etter reglen, hvilket fartøy skal holde av veien?

 6. Når det er fare for sammenstøt mellom to fartøyer med skjærende kurser – hvilken manøver skal fartøyet som skal holde av veien utføre?

 7. Hva er den mest vanlige manøveren for et fartøy som skal holde av veien etter denne regelen?

 8. Hva skal du gjøre dersom det ikke er mulig å passere aktenfor det fartøyet du har vikeplikt for?

 9. Hvilken manøver skal man forsøke å unngå etter denne regelen?

 10. I hvilke tilfeller vil en markert kursendring til babord være den mest hensiktsmessige manøveren?
  placeholder

 11. Hvilket fartøy har vikeplikt i denne situasjonen?

 12. Hvilket fartøy har vikeplikt i denne situasjonen?

 13. Hvilket fartøy har vikeplikt i denne situasjonen? Er det sann eller relativ peiling som bestemmer dette?

 14. Hvilket fartøy har vikeplikt i situasjonen under, dersom begge er maskindrevede fartøyer i sikte av hverandre?


Regel 16

 1. Hva er de viktigste tiltakene et fartøy som skal holde av veien må utføre?

 2. Hvordan skal en kurs- og/eller fartsforandring være?

 3. Hva regnes som «god tid» etter denne regelen?

 4. Hvilken CPA mener du er en sikker passeringsavstand mellom to fartøyer. Grunngi svaret.

Regel 17

 1. Oppsummer de ulike tiltakene et fartøy som skal holde kurs og fart kan utføre etter hvert.

 2. Hvilke tiltak vil begge fartøy gjøre dersom det er fare for kollisjon?

 3. Når bør begge fartøy utføre en manøver for å unngå sammenstøt?

 4. Hvorfor skal et fartøy i utgangspunktet beholde kurs og fart etter denne regelen?

 5. Hva skjer dersom flere fartøyer er involvert i en situasjon med fare for sammenstøt?

 6. Når kan et fartøy som skal beholde kurs og fart selv ta forholdsregler for å unngå sammenstøt?

 7. Hva tror du er målet med regel 17?

 8. Hvorfor kan ikke et fartøy som skal beholde kurs og fart ta egne forholdsregler til enhver tid?

 9. Hvordan kan et fartøy som skal beholde kurs og fart være sikker på at et fartøy ikke holder av veien?

 10. Hvordan kan et fartøy etter denne regelen uttrykke sin bekymring for om det andre fartøyet holder av veien?

 11. Hvilke tiltak bør et fartøy som skal beholde kurs og fart gjøre føre det tar egne forholdsregler?

 12. Hvilken manøver skal man unngå dersom man gjør egne tiltak etter denne regelen?

 13. Forklar en typisk kollisjon etter regel 15, 8, 16 og 17.

 14. Fartøyet som skal holde av veien viser ingen tegn til å manøvrere. Forklar hvordan du går frem og hvilken vei du viker i situasjonen som er vist under:

 15. Fartøyet som skal holde av veien viser ingen tegn til å manøvrere. Forklar hvordan du går frem og hvilken vei du viker i situasjonen som er vist under:

 16. Fartøyet som skal holde av veien viser ingen tegn til å manøvrere. Forklar hvordan du går frem og hvilken vei du viker i situasjonen som er vist under:


Regel 18

 1. Hvordan tolker du første setning i regelen?

 2. Hvilke fartøyer skal et maskindrevet fartøy holde av veien for etter denne regelen?

 3. Hvilke fartøyer skal et seilfartøy holde av veien for etter denne regelen?

 4. Hvilke fartøyer skal et fartøy som holder på med å fiske holde av veien for etter denne regelen?

 5. Hvilke fartøyer skal, om omstendighetene tillater det, holde av veien for et fartøy som er hemmet av sitt dyptgående?

 6. Hvilke forsiktighetsregler bør et fartøy som er hemmet av sitt dyptgående ta?

 7. Hvem har et fartøy som ikke er under kommando og et fartøy som har begrenset evne til å manøvrer privilegier over for?

 8. Har et fartøy som holder på med å slepe privilegier overfor et maskindrevet fartøy?

 9. Det er fare for sammenstøt mellom to fartøyer som er hemmet av sitt dyptgående. Hvordan skal de to fartøyene forholde seg til hverandre?

 10. Hvilke sikkerhetstiltak gjør du om du skal passere et fartøy som er hemmet av sin dypgang?

 11. I hvilke tilfeller vil et seilfartøy miste sine privilegier overfor et maskindrevet fartøy?

 12. Du skal vike for et seilfartøy – hvilke forholdsregler tar du?

 13. I hvilke tilfeller mister et fartøy som holder på med å fiske sine privilegier overfor et motordrevet fartøy?

 14. Hvilke forholdsregler bør du ta dersom du navigerer nært et fartøy som holder på med å fiske?

 15. Et fartøy viser tre grønne lanterner i en trekant i masten. Hvilke forholdsregler tar du?

 16. Hvordan skal et sjøfly forholde seg til sjøveisreglene?

 17. Hvilket fartøy har vikeplikt i situasjonen under dersom fartøy A er et maskindrevet fartøy og fartøy B er hemmet av sitt dyptgående?

Regel 19

 1. Mellom hvilke fartøyer og i hvilke situasjoner gjelder regel 19?

 2. Hvordan kan du vurdere om det er nedsatt sikt?

 3. Hvilke hjelpemidler kan du bruke for å vurdere siktforholdene?

 4. Når er det påkrevd for et fartøy å bruke tåkesignal?

 5. Hvilken fart skal du holde i eller nær et område med nedsatt sikt?

 6. Nevn noen faktorer som kan definere hva som er sikker fart?

 7. Hvilken forholdsregel bør et seilfartøy ta dersom det navigerer i et eller nært et område med nedsatt sikt?

 8. Hva må du gjøre dersom du oppdager et annet fartøy kun på radaren og ikke visuelt?

 9. Dersom du er kommet til at det er fare for sammenstøt, hva sier reglene om hvilke manøvrer som bør unngås?

 10. Forklar hvorfor begrepet «tilsynelatende» nevnes i regel 19 (e).

 11. Hvilket tiltak skal et fartøy gjøre dersom det tilsynelatende hører et tåkesignal forenom tvers og det ikke kan avgjøre om det er fare for sammenstøt?

 12. Hva er fordelen med å redusere farten eller stoppe helt opp?

 13. I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å stoppe helt opp?

 14. Hvilket tåkesignal skal et maskindrevet fartøy bruke under nedsatt sikt?

 15. Når kan du vurdere at faren for sammenstøt er over når du navigerer i et område med nedsatt sikt?

 16. Skal man bruke manøversignal når man endrer kurs for å unngå sammenstøt etter regel 19?

 17. Hvilket fartøy skal holde av veien i situasjonen under og hvilke manøvrer er anbefalt? Bruk Manøverdiagram som du finner i læreboka og begrunn svarene. Du må også si noe om tydeligheten til manøvrene.

 18. Hvilket fartøy skal holde av veien i situasjonen under og hvilke manøvrer er anbefalt? Bruk Manøverdiagram som du finner i læreboka og begrunn svarene. Du må også si noe om tydeligheten til manøvrene.


Oppgaver

Oppgave 1

a) Hvilket fartøy har vikeplikt i situasjonen dersom begge fartøyene er maskindrevet fartøy i sikte av hverandre?

b) Hvilken manøver ville du gjort om du var om bord i fartøyet som har vikeplikt? Vurder mulige alternative manøvrer og grunngi svaret ditt.

c) Hvilken manøver ville du utført om dette fartøyet ikke tok forholdsregler for å unngå sammenstøt, og du var om bord i fartøyet som opprinnelig skulle beholde kurs og fart? Grunngi svaret ditt.

d) Hvilke fartøy har vikeplikt om fartøyene ikke var i sikte av hverandre, og hvilke manøvrer ville da vært aktuelle?

e) Regn ut distansene AX og BX ved hjelp av sinussetningen (denne oppgaven er for de som studerer ved høyere utdanning – dvs. fagskoler, høyskoler og universiteter).


Oppgave 2

a) Hvilket fartøy har vikeplikt i situasjonen dersom begge fartøyene er maskindrevet fartøy i sikte av hverandre?

b) Hvilken manøver ville du gjort om du var om bord i fartøyet som har vikeplikt? Vurder mulige alternative manøvrer og grunngi svaret ditt.

c) Hvilken manøver ville du utført om dette fartøyet ikke tok forholdsregler for å unngå sammenstøt, og du var om bord i fartøyet som du eventuelt har vurdert skulle beholde kurs og fart? Grunngi svaret ditt.

d) Hvilke fartøy har vikeplikt om fartøyene ikke var i sikte av hverandre, og hvilke manøvrer ville da vært aktuelle?

e) Finn aspektvinkelen når til fartøy B når fartøy B peiles fra fartøy A.

f) Regn ut distansene AX og BX ved hjelp av sinussetningen (denne oppgaven er for de som studerer ved høyere utdanning – dvs. fagskoler, høyskoler og universiteter).

g) Dersom fartøy As fart er 16 knop – hva er estimert TCPA og farten til det andre fartøyet? Se bort fra lengen av fartøyene.


Oppgave 3

a) Hvilket fartøy har vikeplikt i situasjonen dersom begge fartøyene er maskindrevet fartøy i sikte av hverandre?

b) Hvilken manøver er aktuell for fartøyet/begge fartøyene som har vikeplikt? Vurder mulige alternative manøvrer og grunngi svaret ditt.

c) Hvilke fartøy har vikeplikt om fartøyene ikke var i sikte av hverandre, og hvilke manøvrer ville da vært aktuelle? Bruke manøverdiagrammet som du finner under regel 19, og tegn inn båtene i diagrammet.

d) Finn aspektvinkelen til fartøy B når dette peiles fra fartøy A.

e) Regn ut distansene AX og BX ved hjelp av sinussetningen (denne oppgaven er for de som studerer ved høyere utdanning – dvs. fagskoler, høyskoler og universiteter).

f) Dersom fartøy As fart er 16 knop – hva er estimert TCPA og farten til det andre fartøyet? Se bort fra lengen av fartøyene.


Oppgave 4

a) Hvilket fartøy har vikeplikt i situasjonen dersom begge fartøyene er maskindrevet fartøy i sikte av hverandre?

b) Hvilken manøver er aktuell for fartøyet som har vikeplikt? Vurder mulige alternative manøvrer og grunngi svaret ditt.

c) Hvilken manøver er aktuelle for fartøyet som skulle beholde kurs og fart etter regel 17, og fartøyet som skal vike ikke tar forholdsregler for å unngå sammenstøt? Forklar hvordan du går frem med bruk av varselsignaler før du utfører manøveren, og gi en grundig vurdering av valg av manøver.

d) Hvilke fartøy har vikeplikt om fartøyene ikke var i sikte av hverandre, og hvilke manøvrer ville da vært aktuelle? Bruke manøverdiagrammet som du finner under regel 19, og tegn inn båtene i diagrammet.

e) Hvorfor tror du det er lagt inn et punkt som sier at «dersom du er usikker på om du innhenter et annet fartøy, skal du gå ut fra at du er innhentende» i regel 13, mens det ikke er lagt inn en lignende beskrivelse i regel 15? Hvilken punkt i en annen regel kan man bruke i forhold til regel 15 i dette tilfellet?

f) Finn aspektvinkelen til fartøy B når dette peiles fra fartøy A.

g) Regn ut distansene AX og BX ved hjelp av sinussetningen (denne oppgaven er for de som studerer ved høyere utdanning – dvs. fagskoler, høyskoler og universiteter). Oppgaven er ikke spesielt vanskelig, så dette er selvfølgelig mulig for elever å løse.

h) Dersom fartøy As fart er 15 knop – hva er omtrentlig TCPA og farten til det andre fartøyet? Se bort fra lengen av fartøyene.


Oppgave 5

Figuren under viser en situasjon mellom et bulkfartøy og en VLCC på vei ut fra en havn.

Om bord i eget fartøy var de usikker på om det var regel 13 eller regel 15 som gjeldt i dette tilfellet. CPA-en var 0,2 nautiske mil og TCPA var 30 minutter.

a) Var det avgjørende i dette tilfellet å avklare om det var regel 13 eller 15 som gjaldt i denne situasjonen? Grunngi svaret.

b) Hva mener du om CPA-en i dette tilfellet -- var den stor nok?

I denne situasjonen kalte eget fartøy opp det andre fartøyet på VHF og spurte om fartøyets intensjoner. Fartøy A svarte at det ønsket å beholde kurs og fart.

c) Hva mener du om bruk av VHF i dette tilfellet?

d) Hvilken manøver ville du eventuelt gjort om bord i eget fartøy i denne situasjonen?


Oppgave 6

Et bilde som inneholder pil Automatisk generert beskrivelse

Kollisjonen over oppstod mellom to maskindrevede fartøyer uten begrensninger. Fartøy A var et bulkskip og fartøy B et konteinerskip. Sikten var god og begge fartøyer var i sikte av hverandre.

a) Hvilke manøverregler i avsnitt B gjelder i denne situasjonen?

b) Hvilke regler mener du at de ulike fartøyene har brutt, og hvorfor kolliderte fartøyene?


Oppgave 7

Du er vakthavende offiser på et bulkskip som seiler i retning nordøst med en fart på 8 knop. Kl. 10.10 observerer du et konteinerfartøy på din babord baug med en avstand på 5 nautiske mil. Fartøyet har en fart på 18,5 knop og en CPA som tilsier at fartøyet vil krysse foran ditt fartøy. Du mener at CPA-en er for liten.

Da fartøyet er 3 nautiske mil unna kl. 10.15, kaller du opp fartøyet på VHF og spør om intensjonene til fartøyet. Vakthavende offiser på konteinerfartøyet sier at han ønsker å passere foran ditt fartøy, men du ber han endre kurs til styrbord for å gå bak eget fartøy.

To minutter senere, kl. 10.20, kaller du opp igjen fartøyet og insisterer på at fartøyet endrer kurs til styrbord. Offiseren på konteinerfartøyet endrer mening og starter med å endre kurs til styrbord. To minutter senere kolliderer fartøyene.

a) Grei ut om hva som forårsaka ulykka.

b) Hva mener du ville vært en sikker CPA i dette tilfellet? Grunngi svaret.

c) Bidrog VHF-samtalen til å gjøre situasjonen tryggere?


Oppgave 8

Situasjonen over en kollisjon som skjedde ved et ankringsområde i en havn i Japan. Fartøy B var på vei inn kanalen til ankringsområdene, mens fartøy A var på vei ut fra den samme kanalen. Fartøy C hadde forlatt et ankringsområde lenger sør. Fartøy A var på vei til å krysse gjennom ankringsområdet for å unngå fartøy B, men fartøy C gjorde det nødvendig for fartøy A å endre kurs til styrbord. Fartøy A gikk med en fart på rundt 10 knop, noe som var for høy fart etter prosedyrene for seiling i området. Det er nevnt i rapporten etter ulykken at offiserene på fartøy A med stor sannsynlighet var preget av utmattelse og lite søvn, og at ønsket om å komme seg ut i åpent farvann var en av grunnene til at fartøyet krysset gjennom ankringsområdet.

Fartøyene A og B hadde følgende samtaler på VHF:

KL. 23.56: Fartøy A informerte om at fartøyet ville fortsette å svinge styrbord, slik at fartøy B kunne fortsette med å sele mot innløpet til kanalen. Offiseren på fartøy B tolket dette som om at fartøy A hadde stoppet opp.

Kl. 00.01: Fartøy B kalte opp fartøy A. Andrestyrmannen spurte hva som var intensjonene til fartøy A. Fartøy A opplyste at fartøyet ville holde kurs og fart, og spurte om fartøy B ville endre kursen mer til styrbord. Fartøy B bekreftet at de måtte endre kurs mer til styrbord på grunn av et oppankret fartøy rett forut, og ba samtidig fartøy A endre kurs til babord eller stoppe helt opp.

Ca. kl. 00.03: Fartøyene hadde kontakt på VHF igjen og det ble bestemt at fartøy A skulle svinge hardt babord, mens fartøy B skulle svinge hardt styrbord.

Kollisjonen skjedde kl. 00.06. På dette tidspunktet hadde fartøy A en kurs på 173° og en fart på 7,3 knop, mens fartøy B hadde en kurs på 295° og en fart på 8,3 knop.

a) I rapporten etter ulykken er det ikke nevnt noen sjøveisregler. Hva tenker du om det?
b) Gjør en vurdering av hvordan VHF-samtalen påvirket utfallet av situasjonen.
c) Hvilke manøvrer kunne vært gjort i dette tilfellet for å unngå kollisjon?
d) Påvirket manøvrene til fartøy C utfallet av denne situasjonen?

Oppgave 9

Du er om bord i fartøy B og er på vei inn i et trafikkseperasjonssystem. Alle fartøyene er i sikte av hverandre.

Følgende informasjon er gitt om fartøyene:

Fartøy A: fartøy som sleper. Fartøyet viser riktige lanterner etter regel 24, men viser ikke lanterner etter regel 27 (c).

Fartøy B: maskindrevet konteinerfartøy.

Fartøy C: maskindrevet bulkskip.

a) Forklar hvordan du forholder deg til de to andre fartøyene etter sjøveisreglene.

b) Hva bør de fartøyene som skal beholde kurs og fart gjør hvis de fartøyet som skal holde av veien ikke viker?

c) Bør du kalle opp et eller begge av fartøyene på VHF i denne situasjonen?


Oppgave 10

I denne situasjonen er fartøy A og B i sikte av hverandre, mens fartøy A og C ikke er i sikte av hverandre.

Et bilde som inneholder tekst Automatisk generert beskrivelse


Oppgave 11

Figuren viser en kollisjon mellom to fartøyer, fartøy A og B. Fartøy B var på vei til kai og skulle etter seilasplanen svinge mot nord nordvest for å følge den planlagte innseilingen til kai.

a) Hvilket fartøy hadde vikeplikt i dette tilfellet, og hvilke regler er brutt?

b) Hvordan vil du vurdere prioriteten mellom å følge seilasplanen og å holde av veien for andre fartøyer etter sjøveisreglene?

c) Kan fartøy A etter sjøveisreglene forvente at fartøy B skal vike i dette tilfellet? Hva sier aktuell regel om dette?

d) Hva skulle det fartøyet som opprinnelig skulle beholde kurs og fart foretatt seg?


Oppgave 12

I figuren under er fartøy A hemmet av sin dypgang og fartøy B og C er motordrevne fartøyer.

Gjør rede for hvilke regler for manøvrering (del B) som gjelder i dette tilfellet og hvordan de ulike fartøyene bør forholde seg til hverandre.

Et bilde som inneholder mørk Automatisk generert beskrivelse


Oppgave 13

Oppgaven under viser kollisjon mellom cruiseskipet Norwegian Dream og konteinerskipet Ever Decent. Radar-bildene er hentet fra Norwegian Dream. Kollisjonen skjedde i den Engelske Kanal under gode siktforhold.
a) Hvilket fartøy hadde vikeplikt i dette tilfellet, og hvilke manøverregler gjaldt?
b) Hvilke metoder kan brukes for å vurdere om det er fare for sammenstøt?
c) Hvilke manøvrer kunne vært utført av de ulike fartøyene for å unngå sammenstøt?


Oppgave 14

Oppgaven under viser kollisjon mellom marineskipet USS Fitzgerald og konteinerskipet ACX Crystal. Radar-bildene er hentet fra et annet fartøy som ikke var involvert i kollisjonen. Kollisjonen skjedde under gode siktforhold.

Et bilde som inneholder tekst, enhet, vifte, nett Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, enhet, vifte, nett Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, enhet, vifte, nett Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, enhet, vifte Automatisk generert beskrivelse

a) Hvilket fartøy hadde vikeplikt i dette tilfellet, og hvilke manøverregler gjaldt?

b) Hvilke manøvrer kunne vært utført av de ulike fartøyene for å unngå sammenstøt?

c) Dersom en av årsakene til kollisjonen skyldes manglende situasjonsbevissthet hos mannskapet om bord i en av båtene -- hva tror du årsaken til det kan være?


Oppgave 15

Figuren viser en situasjon mellom fem fartøyer som befinner seg i et område med nedsatt sikt.

Sjøveisreglene sier ikke noe om vikemanøvrer i slike sammensatte situasjoner, men reglene regulerer forhold mellom to fartøyer.

Hvordan bør de ulike fartøyene manøvrere i denne situasjonen. Vis til regel 19 og bruk gjerne manøverdiagrammet som finnes under regel 19 i denne læreboka.


Oppgave 16

Du er om bord i Own Ship (OS). Siktforholdene er gode og trafikksituasjonen er som vist på bildet. Radaren er innstilt på et avtsandsområde på 6 nautiske mil.
Hvilken manøver ville du utført i dette tilfellet dersom det er fare for kollisjon med alle fire fartøyene?

Oppgave 17

To fartøyer kolliderte i åpnet farvann. Etter kollisjonen var det uenighet om dette var en situasjon med innhenting eller en situasjon med kryssende kurser. Vurder om det var alternativ 1 (innhenting) eller alternativ 2 (skjærende kurser) som gjaldt i denne situasjonen. Tegn inn de ulike kursene i en plotteskisse og gi en begrunnelse for din vurdering.

Oppgave 18

Kollisjonen som er vist i figuren skjedde under nedsatt sikt. Sikten varierte mellom 1,5 nautiske mil og 200 meter i forkant av kollisjonen. Dere finner mer informasjon om kollisjonen under kollisjonsrapport 7. Om bord i fartøy A og B var kapteinen og tredjestyrmannen til stede på broen. Fartøy A forsøkte å kalle opp fartøy B på VHF, men tredjestyrmannen om bord i fartøy B var usikker på om meldingen var adressert til eget fartøy. Styrmannen valgte likevel å svare på oppkallet med å oppgi eget fartøys navn og posisjon. Rett etter at fartøy B hadde svart på meldingen, kom et annet fartøy inn og svarte på samme melding. Tredjestyrmannen på fartøy B tolket dette slik at meldingen ikke var til eget skip, og gikk derfor tilbake til radarskjermen. Om bord i fartøy B ble kapteinen da klar over fartøy A, og vurderte at det var fare for sammenstøt. Kapteinen beordret kursen endret fra 022 grader til 070 grader. Fartøy A hadde i samtalen med det ukjente skipet avtalt en passering babord side mot babord side, og kapteinen iverksatte en kursendring til babord. Som figuren viser kolliderte etter hvert fartøy A og B.

Vurder bruken av VHF i dette tilfellet, og forsøk å si noe om hvordan slike kollisjoner kan unngås.
Forsøk å si noe om hvordan du tror VHF-samtalen påvirket situasjonsbevisstheten om bord i fartøyene.

Oppgave 19

Figuren under viser en situasjon med et sammensatt trafikkbilde, og du er om bord i fartøyet som radarbildet er hentet fra. Det er gode siktforhold og fartøyet foran deg er hemmet av sitt dyptgående. Alle de andre fartøyene er maskindrevede fartøyer uten begrensninger. Vektorene er relative og sanne ekkospor.
Vurder ulike manøvrer for eget fartøy og vurder beste manøver ut fra situasjonen. Vurder hvordan du og det møtende fartøyet skal forholde dere til regel 18.


Oppgave 20

Kollisjonen på bildet skjedde mellom et lasteskip og et russisk marinefartøy sør for Drogden Channel og sørvest for Øresundbrua under siktforhold. Vurder hvilke regler som gjaldt for denne situasjonen

Oppgave 21

Du er om bord i et konteinerfartøy på vei ut fra havn, og kommer opp i situasjonen som vist på bildet. CPA til det ene fartøyet er 0 nautiske mil og vektorene er innstilt på 6 minutter. På styrbord side av eget fartøy er det et ankringsområde. Gjør en vurdering av situasjonen, hvilke regler som gjelder og hvilke tiltak du bør/kan gjøre om situasjonen fortsetter å utvikle seg.


Oppgave 22

Du er om bord i en bilferje som krysser trafikkseperasjonssystemet i den Engelske kanal på vei fra Calais til Dover. Vektorene er relative og innstilt på 6 minutters lengde. Forklar hvilke regler som gjelder i denne situasjonen og hvilke tiltak du gjør for å sikre for en trygg passering av TSS.

Oppgave 23

Du er om bord i Fartøy A, et mindre fiskefartøy, som ønsker å krysse en travel trafikklei. Fartøy B kommer inn på fiskefartøyets babord side, og viser ingen tegn til å vike.

a) Hvilket av fartøyene har vikeplikt i dette tilfellet? Vurder om regel 9 kan komme til anvendelse i denne situasjonen.
b) Hvilken manøver kan være aktuell dersom du kommer til at eget fartøy har vikeplikt, og hvilken manøver er aktuell om B ikke viker eller dersom du kommer til at fartøy B har vikeplikt?


Oppgave 24

Et fartøy A er på seilas gjennom den Engelske kanal sør for Dover. Fartøyet seiler nordnordøsttover og får et fartøy C inn på babord side.

a) Hvilket fartøy har vikeplikt i dette tilfellet?
b) Hvilken manøver er aktuell for fartøyet som skal holde av veien etter punkt a)?
c) Hvilken manøver er aktuell for fartøyet som skal beholde kurs og fart dersom det andre fartøyet ikke utfører en markert manøver i god tid?