Forord

Dette kompendiet er ment brukt som støttelitteratur i emnene «Maskineri og Vedlikehold» for 2. års studenter i maritim fagskole, skipsteknisk drift.

Innholdet bygger på kompetansekrav definert i Nasjonal standard FTM02, utgitt 01.03.2013, herunder emneplaner for Maskineri og Vedlikehold på ledelsesnivå, revidert sept. 2015.

Kompendiet bygger videre på Skipsmaskineri - Drift og vedlikehold, del I, operativt nivå, og må ses i sammenheng med dette. Noen delemner er derfor dels repetert for sammenhengens skyld og dels utelatt for å begrense omfanget.

For å dekke alle delemner på ledelsesnivå, er det derfor nødvendig med tilgang på både del I og del II.

Det er lagt vekt på teori og delemner med tilknytning til drift og vedlikehold av fremdrifts- maskineri, herunder driftsforstyrrelser og tiltak med sikte på sikker og økonomisk drift av maskineriet.

Beskrivelser av maskineri og utstyr er gjort mest mulig generelle, for detaljert informasjon vises til instruksjonsmateriell fra aktuell fabrikant.

Sentrale delemner er utdypet med eksempler, dette med sikte på hjelp til selvstudium.

Øvingsoppgaver

  • Oppgavesamling for maritim fagskole med fasit. (Prøveutgave klar høsten 2014).
  • Det er også utarbeidet løsningsforslag til oppgavene. Disse vil bli utgitt i papirformat, dette for å unngå «klipp og lim løsninger» som har liten eller ingen læringseffekt.
    Bergen 20.12.2016

Dette læremiddel er utviklet med støtte fra: