Forord

KONTROLL AV SKIPETS DRIFT OG OMSORG FOR PERSONER OM BORD

Denne boken er et resultat av et prosjekt initiert og finansiert av MARKOM 2020.

Fra høsten 2020 foreligger det en ny emneplan for faget. Emneplanen er utarbeidet av samarbeidende maritime fagskoler i henhold til de krav som er satt i STCW1: A-II/1 og 22 samt A-III/1 og 23, for dekks- og maskinoffiserer.

Boken dekker pensum som kreves i henhold til emneplanen.

Del I – omhandler nasjonalt og internasjonalt regelverk for skipsfarten og vern av det marine miljø. Her presenteres gjeldende regelverk. Ved avslutningen av kapitlet vil en finne oppgaver som er formet som kunnskaps- og case-baserte spørsmål. Det vil her også bli henvist til litteratur i kildelisten for dem som måtte ønske å fordype seg i enkeltemner.

Del II – befatter seg med emnene ledelse og organisasjon i ulike sammenhenger. Her presenteres en del anerkjente lederskaps- og organisasjonsteorier, menneskelige faktorer, sikkerhet, beredskap samt forklaringer, kommentarer og eksempler. I denne delen har havarirapporter en viktig rolle. Til sist finnes kontrollspørsmål, oppgaver, cases samt utdypende litteratur.

Del III – tar for seg økonomi og rederidrift; etablering av bedrifter, økonomistyring, målsetting, planlegging, befraktning og sjøforsikring. Her vil det kreves en del enkle beregninger og bruk av excel som verktøy for oppgaveløsning. Også her er det kontrollspørsmål og oppgaver samt litteratur.

forord_bilde
Blooms taksonomi: Eksempelvis ved studie av regelverk..

En danner seg altså et kunnskaps- og ferdighetsgrunnlag (gjengi) for å kunne anvende og vurdere i forhold til praktisk oppgaveløsning. Det kan være fordelaktig for studentene å ha denne modellen i tankene underveis i studiet.

Lenker

I boken er det mange lenker til relevante nettsteder. Det forutsettes at studentene studerer disse nøye som en del av pensum. Førøvrig er det en klar forutsetning for utbyttet av denne boken at studentene arbeider med kontrollspørsmål, oppgaver og cases samt reflekterer over innholdet slik at det kan omsettes i praksis når pliktene kaller om bord.

Takk til Espen Moe-Nilssen ved Grieg Medialog, Bergen for E-bokfaglig ekspertise og tålmodighet. Takk også til tidligere og seilende sjøfolk for verdifull informasjon.

 

Hennes, august 2019 - Rolf Hagerupsen

 
 

 


  1. STCW – Standards for Training, Certification and Watchkeeping, IMO (International Maritime Organisation) 

  2. A-II/1 og 2: Pensum for dekksoffiserer 

  3. A-III/1 og 2: Pensum for maskinoffiserer