Kapittel 4 Simulator-øvelser operativt nivå

Innledning

Det er paralelle aktiviteter i klasseromsundervisningen i navigasjon og på simulator.

Begge steder forholder seg til samme emneplan i F1D4 Navigasjon. I faget navigasjon er det skriftlig eksamen, og mye av det som foregår på simulator er relevant for denne eksamen.

Begge steder jobbes det sammen om å gi studetnene et gost læringsutbytte.

Læringsutbytte er definert som det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

I faget navigasjon skal læringsutbytte til studenten blant annet gi ham kunnskap om:

 • Navigasjonskart, publikasjoner, navigasjonsinstrumenter og verktøy som anvendes for å sikre seilasen.
 • Styrker og begrensninger til navigasjonsinstrumenter.
 • Værsystemer og tidevannn.
 • Prinsipper for ledelse på skipsbroen, både rutinemessig drift og i krisesituasjoner
 • Engelsk språk for å utføre sine plikter, også med et mannskap med ulike morsmål

I tillegg skal studentene også tilføres ferdigheter i:

 • Å bestemme skipets posisjon ved bruk av, landemerker, navigasjonshjelpemidler, fyrlykter, sjømerker og bøyer, bestikkhold, under hensyn til vind, tidevann, strøm og beregnet fart.
 • Manøvrering av skip.
 • Å anvende magnetiske kompass og gyrokompass, og finne feilvisning med terrestriske midler, og å ta slike feil med i beregningen.
 • Å anvende og bruke navigasjonskart og publikasjoner, som seilingsbeskrivelser, tidevannstabeller, EFS, oppdatering av ENC og navigasjonsvarsler over radio.
 • Å anvende navigasjonsinstrumenter og publikasjoner for å sikre seilasen.
 • Å bruke innholdet i IAMSAR vol 3 til blant annet mann over bord øvelser og nødsituasjoner med søk og redning (SAR).

Generelt skal studentene tilføres en forståelse til å planlegge, gjennomføre og overvåke en sjøreise, både i kystfarvann så vel oversjøisk. De skal kunne bestemme posisjon terrestrisk, astronomisk og elektronisk, samt dokumentere seilasen.

I dreiebok for instruktøren står listet IMOs beskrivelser av læringsutbytte foran hvert av de 5(6) hovedtema øvelsen er delt inn i.

Det e rviktig at instruktøren har e tvåkent øye til læringsutbytte når øvelser justere seller endres.

Mye av det som foregår både i planlegging av øvelsen, briefen og gjennomføringen er svært relevant også for skriftlige eksamen i navigasjon, noe studentene også har påpekt.


Desktop-øvelser

På navlab operativt nivå er det IMO modellkurs 1.07 Radar/ARPA, 1.27 ECDIS og 1.34 AIS sammen med STCW tabell A og emneplaner som ligger til grunn for hovedinnholdet.

AIS integreres sammen med radar og ecdis øvelsene.

I tillegg er det og nødvendig med noe familiarisering med bruk av bro-utstyr som er tilgjengelig der og visuell kanal. Opplæringen består av teori, oppgaver, demo og øvelser. Her får studentene med andre ord all nødvendig radar/ecdis/ais undervisning.

Øvelsene lagres på instruktørstasjonen for operativt nivå/navlab og med øvelsens nummer og mavn som oppgitt under. Det er planlagt 12 obligatoriske desktop-øvelser på operativt nivå.

Aktiviteten på navlab bygger grunnleggende individuell kompetanse som studenten tar med videre i teamtreningen på bro-simulator. Radar-øvelsene på desktop starter før studentene får bro-øvelser med radar, og må derfor planlegges i sammenheng med disse. Det samme gjelder ecdis øvelsene. Normalt får studentene ikke lov å bruke ecdis på bro før ute i 2. semester.

Radar.

STCW Kompetanse bruk av radar/ARPA for å opprettholde navigerings sikkerhet har 7 følgende desktop-øvelser for operativt nivå:

Radar øvelse 1 – Familiarisering; innstilling og bruk.
Radar øvelse 2 – Manuell plotting I.
Radar øvelse 3 – Manuell plotting II.
Radar øvelse 4 – Sikker navigering.
Radar øvelse 5 – Sjøveisreglene og AIS.
Radar øvelse 6 – ARPA.
Radar øvelse 7 - ARPA Trial.

Studenten skal ha kunnskap om styrker og begrensninger til radar/arpa og ferdighet i å anvende radar for å sikre seilasen. Øvelsene gjennomføres i den rekkefølge de står, og vanligvis slik at radarøvelsene kommer før ecdis-øvelsene.

ECDIS.

STCW Kompetansen bruk av ECDIS for å opprettholde navigeringens sikkerhet har følgende 5 desktop øvelser for studenter på operativt nivå:

Ecdis øvelse 1 – Familiarisering – ny rute.
Ecdis øvelse 2 – Kysteilas I.
Ecdis øvelse 3 – Kystseilas II.
Ecdis øvelse 4 – Kystseilas III.
Ecdis øvelse 5 – Repetisjon.

Studenten skal ha kunnskap om styrker og begrensninger til ecdis og ferdighet i å anvende ecdis for å sikre seilasen. Øvelsene gjennomføres i den rekkefølge de står.

Bro-øvelser

Innledning

På bro er det 26 obligatoriske øvelser delt inn i 6 tema. Øvelsene finnes igjen på instruktørstasjonene i mapper tilsvarende utdanningsnivå/tema/øvelsenummer.

Den første bro-øvelsen er en familiariseringsøvelse som inkluderer en sjekkliste for å gjøre seg kjent med det meste av bro-utstyret.

Deretter kan rekkefølgen variere noe, men kravene i dreieboka bør følges. Normalt vil det være gunstig å begynne med manøver-øvelser som kan gjennomføres med relativt lite kunnskapsgrunnlag. Første året kan jo studentene svært lite om høsten, og erfaring har vist at shiphandling-øvelsene fungerer godt de første ukene.

Tema 1: Navigering.

STCW kompetanse planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon.

1.1.1 Familiarisering bro.
1.1.2 Kystseilas – dag.
1.1.3 Kystseilas – radar.
1.1.4 Kystseilas – natt.

Første tema er 4 øvelser hvor den første øvelsen handler om å bli kjent kjent med broutstyret. De tre påfølgende øvelsene er seilas hvor hensikten er å gi studenten grunnleggende navigasjonstrening i papir-kartet og med økende vanskeliggrad. Dette er trening i det å sette ut kurser, føre bestikk og kontrollere posisjon.

Tema 2: Sjøveisregler og brovakt.

STCW Kompetanse opprettholde en sikker brovakt.

1.2.1 Sjøveisregler – i sikte av hverandre (AIS).
1.2.2 Sjøveisregler – nedsatt sikt.
1.2.3 Brovakten.
1.2.4 Broledelse – BRM.
1.2.5 Broledelse – BRM.

Tema 2 er sjøveisregler og brovakt. Hensikten med øvelsene i sjøveisreglene er å demonstrere og prøve ut styringsregler som gjelder i både god sikt og i tåke. Disse øvelsene kommer derfor alltid før det stilles særlige krav til studentenes selvstendige vurderinger av trafikk og sjøveisregler i øvelsene.

Hensikten med de tre siste bro-øvelsene er å forankre prinsipp, ansvarsfordeling og oppgaver for brovakten. I tillegg skal de bidra til å øke situasjonsforståelsen for broledelse og utstyret som finnes på bro. Etter disse øvelsene kan det i økende grad kreves at studentene både kan anvende sjøveisreglene og utføre bro-vakt i rollespill.

Under brovaktøvelsene vil dekksdagboken og bro-prosedyrene gradvis innføres.


Tema 3: Radar/ARPA

STCW Kompetanse bruk av radar/ARPA for å opprettholde navigerings sikkerhet.

1.3.1 Radar innstilling og bruk.
1.3.2 Radar plotting.
1.3.3 Radar og sikker navigering
1.3.4 Radar ARPA.
1.3.5 Radar ARPA – Trial funksjonen.

Det er en annen radar på bro enn i navlab, i tillegg til et helt annet operatørpanel på bro-konsollene så den overgangen krever en viss grad av demo eller familiarisering.

Radarøvelsene i tema 3 henger i tid tett sammen med desktop-øvelsen i radar og radarteorien som læres i navlab. Radar blir normalt ikke benyttet på bro før studentene har gjennomgått noen av desktop-øvelsene, og vanligvis slik at den individuelle opplæringen kommer før bro-teamene skal utføre dette sammen.

Den første øvelsen begynner pent med oppstart og bruk av radar. Deretter følger en manuell plotte-øvelse som bidrar til å øke studentens forståelse av relativ kurs og fart, og derav også bedre forstå arpa-funksjoner som kommer i de neste øvelsene.
Etter at sikker navigering med radar er gjennomført forventes at studentene bruker ”RoT” og PI-linjer i fremtidige navigasjonsøvelser hvor dette er relevant.

ARPA øvelsene vil så kreve en større grad av forståelse for hvordan anvendelsen av sjøveisreglene skal være, og hva slags hjelp studentene da får av de mulighetene som ligger i radar og arpa funksjoner.

Tema 4: ECDIS:

STCW Kompetanse bruk av ECDIS for å opprettholde navigeringens sikkerhet.

1.4.1 ECDIS åpent hav.
1.4.2 ECDIS kystfarvann.
1.4.3 ECDIS natt.

Disse øvelsene er også knyttet opp mot undervisning og øvelser på navlab, som starter før bro-øvelsene. Normalt kommer disse øvelsene et stykke ute i 2. Semester, siden studentene må lære grunnlegende om kart og radar først.

For ecdis er display helt likt på navlab og bro, men det er et annet operatørpanel på bro for radar og ecdis. Dette krever en liten demo eller familiarisering.

Den første øvelsen fokuserer på det meste av grunnleggende ecdis-funksjonalitet i relativt åpent farvann.

De to neste øvelsene har hovedfokus på å oppretholde navigeringens sikkerhet både da på dagtid og om natten.

Registrering av navigasjonsinnstillinger og alarmer brukes for å øke studentenes bevissthet rundt de valg som tas og for bruken av elektroniske kart med de muligheter dette gir.


Tema 5: Manøvrere skipet

STCW Kompetanse manøvrere skipet.

1.5.1 IMO manøver.
1.5.2 Mann over bord (MOB).
1.5.3 Gruntvannseffekter.
1.5.4 Gå til kai.
1.5.5 Ankring.

”Shiphandling” øvelser gir studentene en innføring i utfordringer knyttet til å manøvrere skip av ulik størrelse og konstruksjon.

Det er viktig å knytte øvelsene opp mot informasjonen som kan finnes i skipets ”Weelhouse Poster” eller ”Pilot Card”.

Teori-biten på operativt nivå er meget begrenset, hvertfall i timer undervisning. Derfor er dette øvelser som passer fint å ta relativt tidlig i programmet. Det krever imidlertid godt planlagt undervisning og instruksjon i briefen.

Rekkefølgenne her kan diskuteres noe, men i og med at det er lagt opp til en ankringsøvelse i papirkartet bør denne komme så seint at studentene er gode i kartbruke.

IMO manøver og gruntvannseffekter blir mer en test av manøver-egenskaper enn en del av en seilas.

”Shiphandling” er er også en type øvelser som er egnet for ekstrakjøring for studentene der det er mulig, for det krever en del erfaring i å bli god på å håndtere fartøy både med og uten side-thrustere.

Tema 6: STCW Kompetanse sammensatt (alle over).

1.6.1 Praktisk øvelse med egenevaluering
1.6.2 Sammensatt øvelse – egenevaluering.
1.6.3 Sammensatt øvelse – egenevaluering.
1.6.4 Praktisk øvelse med egenevaluering

Hensikten med de sammensatte øvelsene er å ha noen komplekse øvelser, både som praktiske prøver og som øvesler som krever noe ekstra av studenten, både i planlegging og gjennomføring. Her er det viktig å utvikle gode øvelser med den kompleksiteten studentene fortjener på sitt nivå.

For alle 4 øvelsene skal studenten selv foreta en skriftlig evaluering av egen innsats, både i forberedelses-delen og gjennomføringen, opp mot vurderingskriteriene som er gitt.

For den første og siste øvelsen skal det gis karakter av instruktør/assessor og der skal studentene også vurdere seg selv med karakter.

Normalt vil den første praktiske prøven komme i slutten av 1. semester slik at det er tid til mye opplæring på forhånd.

De to midterset øvelsene gjennomføres mot slutten av vårsemesteret og gjennomføres som mest mulig komplette og komplekse seilaser.

Her gjelder alle tidligere læremål og kompetanse som har vært gjennomgått tidligere. Studenten skal på slutten av året ha forståelse til å planlegge, gjennomføre og overvåke en sjøreise inkludert å bestemme posisjon terrestrisk og elektronisk, samt dokumentere seilasen.