Forord

Innhold

Inneholder opplæringsprogram for bruk av navigasjonssimulator som består av dette dokumentet med vedlegg som beskriver øvelser, broprosedyrer og vurderinger.

Denne dokumentasjonen er et strukturert undervisningsopplegg for opplæring i navigasjonssimulator. Det fokuserer både på individuelle desktop-øvelser og team-øvelser på bro-simulator.

Gjennomføringen av programmet vil stille store krav både til instruktør og student for å få et optimalt læringsutbytte.

Samspill og rekkefølge mellom øvelser og samhandling med lærerne i klasserommet er og viktige bidrag ikke minst for å gi studenten den kunnskapen han bør besitte før den enkelte øvelse.

Bro-øvelsene er allerede gjennomført i et pilot-prosjekt i samarbeid med fagskolene i Tromsø, Ålesund og Bergen inkludert Austevoll. Refereansegruppen har bestått av medlemmer fra disse fagskolene.

Videreutvikling av innholdet et er ment å skje lokalt ved årlige evalueringer basert på erfaringer eller nye behov og krav som måtte komme.

Jeg vil benytte anledningen til å takke referansegruppen for mange gode diskusjoner og innspill samt andre som på ulikt vis har bidratt til å gjøre gjennomføring av dette tiltaket til en god opplevelse.

Til slutt vil jeg rette en takk til MARKOM 2020 som tok et initiativ til at dette tiltaket kom istand.

Bergen mai 2017
Per Aasmundseth.
Lektor.
Hovedinnstruktør Simulator.

Dette læremiddel er utviklet med støtte fra: