Kapittel 5 Simulator-øvelser ledelsesnivå

Innledning

Det er fortsatt paralelle aktiviteter i klasseromsundervisningen i navigasjon og på simulator. Begge steder forholder seg til samme emneplan i F1D1 Navigasjon. I faget navigasjon er det skriftlig eksamen, og mye av det som foregår på simulator er veldig relevant for denne eksamen.

Begge steder jobbes det sammen om å gi studentene et godt læringsutbytte.

Læringsutbytte er definert som det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

I dreiebok for instruktøren står listet IMOs beskrivelse av læringsutbytte foran hvert hovedtema. Læringsutbytte for navigasjon er gjengitt under, og danner et viktig grunnlag både for utarbeidelse av læremål men også for vurderingen av studentenes prestasjoner. Det finnes i tillegg en generell lub for hele utdanningen.

I faget navigasjon skal læringsutbytte til studenten blant annet gi ham kunnskap om:

 • Å planlegge, vurdere og utføre en sikker reise ved bruk av anerkjente metoder, instrumenter, regelverk og publikasjoner.
 • Posisjonsbestemmelse med alle relevante verktøy og kan vurdere kvalitet og validitet på posisjon.
 • Å handle i samsvar med IAMSAR vol 3.
 • Å forstå og tolke all meteorologisk og oseanografiske informasjon til å gjennomføre en sikker seilas.
 • Å manøvrere og håndtere et skip under alle forhold, evne til å vurdere situasjonen og kommunisere med involverte.
 • Tekniske uttrykk vedrørende skipsmaskineri

I tillegg skal studentene også tilføres ferdigheter i:

 • Å finne, planlegge, gjennomføre og evaluere en seilas under alle forhold.
 • Å evaluere navigasjonsinformasjon fra alle kilder, herunder radar og ARPA, i den hensikt å ta og gjennomføre avgjørelser på broen.
 • Å samordne en SAR operasjon i henhold til IAMSAR vol. 3
 • Å vurdere å ta avgjørelser angående manøvrering og håndtering av skip under alle forhold.
 • Å anvende fjernkontroller for fremdriftsanlegg og maskinsystemer og funksjoner så ikke driftsbegrensningene for sikker drift av skipets framdrifts-, styre- og kraftsystemer overskrider ved normale manøvrer.

Generelt skal studentene tilføres en forståelse til å organisere, planlegge, vurdere, gjennomføre og overvåke en seilas under alle forhold i alle farvann.

Programmet på ledelsesnivå er også todelt mellom individuell opplæring i navlab og team-opplæring på bro.

Den individuelle opplæringen inkluderer teori, demo og øvelser innen kompetanseområdene knyttet til radar/arpa, sjøveisregler, ecdis, ais og manøvrering. En del av aktiviteten er repetisjon og noe gjennomføres også som egentrening uten instruktør.

Det har vist seg fornuftig med repetisjonsøvelser på desktop spesielt for radar og ecdis.

Øvelsene på simulator starter nå på et mye høyrere nivå, siden studentene her naturlig nok kan mye mer enn når de begynte året før. Dette stiller større krav til utvikling av spesielt bro-øvelsene og det er noe større grad av planlegging med både publikasjoner og planleggingkart før øvelsene.

Desktop-øvelser

I hovedsak er det IMO modellkurs 1.08, 1.22, 1.27 og 1.34 sammen med STCW tabell A og emneplaner som ligger til grunn for innholdet.

Øvelsene lagres på instruktørstasjonen for ledelses-nivå/navlab og med øvelsens nummer og navn som oppgitt under. Det er planlagt 12 obligatoriske desktop-øvelser på operativt nivå.

Aktiviteten på navlab bygger grunnleggende individuell kompetanse som studenten tar med videre i teamtreningen på bro-simulator.

AIS øvelser integreres i radar og ecdis-øvelsene og det er viktig at øvelsene har fokus på AIS på alle tre plattformer; MKD, radar og ecdis. Hensikten er å gjøre studenten mer bevisst på helheten og valgene knyttet til display av ”target” info på radar/ecdis/mkd sammen med arpa target.

Radar.

STCW Kompetanse

STCW Kompetanse er å opprettholde sikker navigering gjennom bruk av informasjon fra navigasjonsutstyr og –systemer til hjelp ved beslutningstaking på broen.

Radar øvelser

Radar øvelse 1 – Repetisjon desktop og basic radar/ais.
Radar øvelse 2 – Manuell radarplotting 2 target
Radar øvelse 3 – Sikker navigering.
Radar øvelse 4 – Radar/ARPA.
Radar øvelse 5 – Radar/ARPA dårlig vær.

Øvelsene er knyttet opp mot radarteori, demo og en god forståelse av radar/arpa i tråd med modell-kurset.

Øvelsene har en progresjon hele veien og bør gjennomføres i rekkefølge.
Disse øvelsene bør gjennomføres før studentene får tilsvarende bro-øvelser.

Repetisjonsøvelsen har vist seg å være viktig for å komme i gang etter en lang sommerferie. For øvrig handler det om en bevissthet rundt alle innstillinger som gjøres på systemet og årvåkenhet i forhold til navigering og trafikk.

Den siste øvelsen handler om svært dårlig vær og utfordrer spesielt situasjonsbevisstheten i forhold til det visuelle sammen med radar og ikke minst clutter-kontrollene.


ECDIS

STCW Kompetanse

STCW Kompetansen er å opprettholde sikker navigering gjennom bruk av ECDIS og tilknyttede navigasjonssystemer til hjelp ved beslutningstaking på broen

Ecdis øvelser

Ecdis øvelse 1 – Repetisjon.
Ecdis øvelse 2 – Hurtigbåtseilas – dag.
Ecdis øvelse 3 – Hurtigbåtseilas – natt.
Ecdis øvelse 4 – Søksmønster.
Ecdis øvelse 5 – Administrativt.

På operativt nivå skal studentene ha lært all funksjonalitet knyttet til brovakt og sikker navigering.

ECDIS er et komplekst system, og erfaring har vist hensiktsmessig å starte med en repetisjon av ”alt” som ble gjort året før.

Hurtigbåtseilasen er ment å gi studenten en større navigasjonsmessig utfordring ved først å seile hurtig i trangt kystfarvann, for deretter å ta samme ruten som nattnavigering. Dette er en øvelse som krever stor grad av forberedelse for å oppleve mestringen, men kan og gjennomføres med liten grad av mestring bare ved rent å følge ruten uten egentlig å føle på ansvaret for sikker navigering.

Søksmønster på ecdis har en del ulike innstillinger som er knyttet til IAMSAR og er ment å ”leke” seg litt med for å øke kompetansen knyttet til bruk av datum, søksretning etc.

Den adminsitrative øvelsen er mer en statisk øvelse som likevel er svært viktig. Dette skal studentene mestre ute, enten det handler om kartdatabaser og bestilling av kart, oppdatering av kart, ta et bilde av display sjon osv.

Manøvrere skipet.

STCW Kompetanse

STCW Kompetanse manøvrere og håndtere et skip under alle forhold.

Manøver øvelser

Manøver øvelse 1 – Til kai.
Manøver øvelse 2 – Manøvrering - dårlig vær.

Hensikten med disse øvelsene er å gi studenten variert erfaring med manøvrering av ulike skipstyper under varierende forhold.

For det første handler det om å få mer erfaring i å ta skip hovedsakelig da til kai, som normalt er vanskeligere enn å gå fra kai. Det som kjennetegner manøver-øvelser er at det trengs mye trening for å beherske skipet. Derfor er det greit at studenten kan prøve ulike skipstyper, ogs med tanke på antall propeller, størrelse og thrustere under ulike forhold.

Manøverøvelser på desktop passer egentlig best med modeller som har bro langt akterut, på grunn av smalt synsfelt.

Manøvrering i dårlig vær handler om storm eller orkan med store bølger og håndtering av skip i en slik situasjon. Med andre ord mer en nød-prosedyre om hvordan man kan redusere belastning på skip.

Rekkefølgen i disse øvelsene bygger ikke på hverandre slik det gjør under de øvrige tema.

Bro-øvelser

Innledning.

På bro er det 26 obligatoriske øvelser delt inn i 6 tema på samme måte som for operativt nivå. Øvelsene organiseres på instruktørstasjonene i mapper tilsvarende utdanningsnivå, tema og øvelsenummer. Dette vil gjøre det lett tilgjengelig for alle navigasjonslærere/instruktører.

Tema 1: Navigering.

STCW Kompetanse planlegge en reise og utføre navigering.

STCW Kompetanse bestemme posisjon og nøyaktigheten av den framkomne posisjonsbestemmelsen ved ethvert middel.

STCW Kompetanse fastslå og ta med i beregningen kompassfeil.

2.1.1 Kystseilas.
2.1.2 Planlegg og monitorer en rute – dag.
2.1.3 Planlegg og monitorer en rute – natt.
2.1.4 Planlegg og monitorer en rute – nedsatt sikt.

Den første øvelsen er en utfordrende kystseilas i papirkart. Den skal utfordre studentenes ferdigheter i å følge en planlagt rute med kontroll av posisjon og oppdatert bestikk men også det å kunne lese kartet og kjenne seg igjen i terrenget.

De tre øvrige øvelsene har en stor grad av seilasplanlegging før gjennomføringen. Ofte tar forberedelsene mye lenger tid en selve gjennomføringen av øvelsen. Samtidig er godt forberedte studenter stort sett meget fornøyd med vel gjennomført øvelse.
De tre første øvelsene varierer mellom dagslys, om natten og i redusert sikt.

Tema 2 Brovakt og sjøveisregler.

STCW Kompetanse etablere vaktholds-ordninger og vaktholds-prosedyrer.

2.2.1 Brovakt og sjøveisregler – i sikte av hverandre.
2.2.2 Brovakt og sjøveisregler – nedsatt sikt.
2.2.3 Brovakt – ledelse.
2.2.4 Brovakt – TSS.

Igjen er det å forankre prinsippene i brovaktforskriften for å lære studentene rolleforståelse på bro med fordeling av ansvar og oppgaver. I tillegg er det en god forståelse og anvendelse av sjøveisreglene som står sentralt.

For alle øvelsene er brovakten satt, hvorav de to første i stor grad handler om å håndtere trafikken.

Tema 3: Radar/ARPA.

STCW Kompetanse opprettholde sikker navigering gjennom bruk av informasjon fra navigasjonsutstyr og –systemer til hjelp ved beslutningstaking på broen.

2.3.1 Operere radar
2.3.2 Radarplotting
2.3.3 Radar og sikker navigering
2.3.4 Radar ARPA og kystnavigering
2.3.5 Radar ARPA og TSS
2.3.6 SAR øvelse

Det som kjennetegner radar-øvelsene på dette nivå er at de er mer knyttet til en helhetlig seilas og med mer utfordrende værforhold. Operering av radar er en del likt det som var på operativt nivå, men nå skal det være mer utfordrende i det totale bilde med ledelse av brovakten og sikker navigering som en del av øvelsen.

Radarplotting er fortsatt viktig for forståelse av relativ kurs og fart. Scenariet bør være mer komplisert enn for operativt nivå selv om erfaring viser at dette er utfordrende å få til på en god måte.

SAR øvelsen kommer normalt sent på året, og kan sees i sammenheng med søksmønster-øvelsen i ecdis desktop-øvelse.

Tema 4: ECDIS.

STCW Kompetanse opprettholde sikker navigering gjennom bruk av ECDIS og tilknyttede navigasjonssystemer til hjelp ved beslutningstaking på broen

2.4.1 ECDIS – sikker navigering dag.
2.4.2 ECDIS – sikker navigering natt.

Studenten lærte mye om ecdis på operativt nivå.

Derfor er det kun 2 bro-øvelser med hovedfokus på dette systemet på ledelsesnivå, hvor hensikten er å bedre situasjonsforståelsen og årvåkenheten i bruk av ecdis i utøvelse av brovakten.

Samtidig er det viktig at det fokuseres på at studenten kan bruke og evaluere navigasjonsinformasjon fra alle kilder, herunder ecdis, i den hensikt å ta og gjennomføre avgjørelser på broen.


Tema 5: Manøvrere skipet.

STCW Kompetanse manøvrere og håndtere et skip under alle forhold.

2.5.1 IMO manøver
2.5.2 Til kai – vind/strøm
2.5.3 Ankomst losstasjon
2.5.4 Gruntvannseffekter
2.5.5 Ankring
2.5.6 Taubåter

Hensikten med disse øvelsene er å gi studenten variert erfaring med manøvrering av ulike skipstyper under varierende forhold.

Den første øvelsen handler foregår mer som en test av om skipets manøveregenskaper er som beskrevet i fartøysdata. De øvrige øvelsene foregår med ulike modeller i godt og dårlig vær i ulike typer områder.

Rekkefølgen i disse 6 øvelsene kan diskuteres, og bygger ikke på hverandre slik det gjør under de øvrige tema.

Også her handler det om at studenten mestrer situasjoner under ulike forhold og at de evner å vurdere situasjonen, kommunisere med involverte og ta avgjørelser angående manøvrering og håndtering av skip.

Tema 6: STCW Kompetanse sammensatt (alle over).

2.6.1 Praktisk prøve med egenevaluering
2.6.2 Sammensatt øvelse
2.6.3 Sammensatt øvelse
2.6.4 Praktisk prøve med egenevaluering

Hensikten med disse øvelsene er både å ha øvelser med en høy fokus på vurdering, men også å kunne ha mer sammensatte øvelser hvor bro-teamen skal kjenne litt ekstra på utfordringene.

Den enkelte av disse øvelsene må ta hensyn til hvilke læremål som er gjennomgått tidligere. Her er det viktig å utvikle gode øvelser med den kompleksiteten studentene fortjener på sitt nivå.

For alle 4 øvelsene skal studenten selv foreta en skriftlig evaluering av egen innsats, både i forberedelses-delen og gjennomføringen, opp mot vurderingskriteriene som er gitt.

For den første og siste øvelsen skal det gis karakter av instruktør/assessor og der skal studentene også vurdere seg selv med karakter. På de praktiske øvelsene er det viktig å få innlevert forberedelsene som studenten har gjennomført som en del av vurderingen.

Generelt skal studenten kunne organisere, planlegge, vurdere, gjennomføre og overvåke en seilas under alle forhold i alle farvann. Så her er det opp til kreativiteten å finne nye vinklinger på selve øvelsene på simulator., sammen med en passende kompleksitet.