Kapittel 1 Innledning

Innledning

Emneplanen

Emneplaner beskiver i dag hva studentene skal lære, men skiller ikke klart mellom hva som er en del av simulatorundervisningen og hva som kun skal undervises i klasserom.

Det er samtidig et krav i STCW om at hensikt med og mål for simulatorbasert opplæring skal defineres innenfor rammene av et helhetlig dokumentert opplæringsprogram.

Hensikten er derfor å dokumentere opplærringen på simulator med definerte krav, læremål og oppgaver som skal være mest mulig virkelighetsnære i forhold til oppgaver og praksis om bord i en jobbsituasjon.

Simulator-øvelsene som beskrives, med henvisning til kompetansekrav, læremål og oppgaver, er bare en del av opplæringen. Studentens forberedelser med bruk av både lærebøker, kart og nautiske publikasjoner, er en viktig del i bidraget til å bygge gode fremtidige sjø-offiserer.

Studentens skriftlige refleksjoner og egenvurderinger av sin egen innsats under gjennomføring av team-øvelser på bro, er an annen viktig del for læringsutbytte og det å kunne bli en trygg og god leder i fremtiden.

Utvelgelsen av øvelser med læremål og tilhørende student-oppgaver fokuserer derfor i stor grad mot det ansvaret og de arbeidsoppgavene studentene får ombord på skipets bro etter endt utdanning.

Internasjonal utdanning

Utdanning av skipsoffiserer er en internasjonal sertifikatutdanning som gir nautikere rett til å løse sertifikat som kaptein på alle fartøy, opp til verdens største cruise- eller tankskip.

Det internasjonale regelverket for utdanningen forvaltes av FNs sjøfartsorganisasjon ”International Maritime Organisation” (IMO) gjennom konvensjonen ”Standard for Training, Certification and Watchkeeping” (STCW konvensjonen) med vedlegg og tilsvarende norske forskrifter.

De norske læreplanene er utformet i henhold til IMOs krav, og da spesielt STCW koden del A/I og del A/II for operativt- og ledelelsesnivå i utdanningen. I Norge forvaltes disse planene gjennom et tilsvarende norsk planverk av NOKUT, se www.fagskolen.info.

Utover kravene nedfelt i STCW utarbeides ulike såkalte IMO modell-kurs med anbefalinger for hvordan utdanningen bør gjennomføres.

Dette opplæringsprogrammet skal ivareta alle kravene til simulatorundervisning.

Nautisk simulator og tilgjengelig infrastruktur

Undervisning på simulator handler om et opplæringsprogram tilpasset tilgjengelig utstyr. Simulatorene med tilhørende fasisliteter er levert i henhold til krav som stilles internasjonalt for denne type utstyr.

Skolen er utstyrt med KSIM Navigation (Kongsberg) som ble innstallert i nytt simulatorområde og tatt i bruk fra januar 2016. Server og datamaskiner til de visuelle kanalene er plassert i et eget rom over simulator-området som består av:

 • 1 instruktørrom
 • 1 brief/debrief rom
 • 1 navlab med 14 desktop-simulatorer
 • 4 bro-simulatorer

Instruktørrommet er utstyrt med 1 instruktørstasjon og 1 CCTV (Closed Circuit TV) stasjon som registrerer lyd og bilde fra bro A-D.
Instruktørstasjonen styrer øvelsene inkludert kommunikasjon via skipets eksterne samband (GMDSS) eller skipets intercom-system, hvor instruktøren spille ulike organisasjoner eller roller ombord.
I tillegg utvikles alle simulator-øvelsene på instruktørstasjonen. CCTV stasjonen benyttes til observasjon og evaluering av øvelser. Det er også tilgjengelig en bærbar instruktørstasjon.
Instruktørstasjon har plass til to instruktører.

Brief/debrief-rom har plass til 14 studenter. Her er det også innstalert en instruktørstasjon og 1 CCTV- stasjon primært for avspilling under debrief av øvelsen.

2 videokanoner kan kobles til instruktørstasjon/CCTV eller egen laptop for undervisning. 1 tavle på veggen fungerer både som skjerm for videokanon og tavle for undervisning.

Navlab inneholder en instruktørstasjon og 14 individuelle desktop stasjoner.
Hver desktop har 4 skjermer med tastatur/mus; 1 ecdisskjerm, 1 radardisplay, 1 skjerm med broinstrument samt 1 visuell skjerm. Den visuelle skjermen har 40 grader synsvidde med mulighet for å se horisonten rundt.

Instruktørstasjon har en videokanon for tilkobling til simulator eller laptop sammen med 1 tavle for fremvisning og undervisning.

4 brosimulatorer med videoovervåkinig/opptak (CCTV). Alle bropultene er identiske med egne kartbord som også har en GMDSS stasjon.
Bro A har synsvidde 240 grader, mens bro B, C og D har 120 grader horisontalt synsfelt. Bro B har også vertikalt stilte skjermer og skal kunne kobles sammen med bro A til ett skip, hvor Bro B er akterskipet.
Broenes standardnavn er knyttet til stjerner på himmelen: Bro A - Arcturus, Bro B - Bellatrix, Bro C - Capella og Bro D - Denebola.

Om ønskelig kan alle 14+4 broene seile samtidig.

Bro A er også koblet sammen med maskinromssimulator med muligheter for gjennomføring av felles øvelse mellom nautikere og maskinister.

Opplæringsprogrammet

Opplæringsprogrammet for simulator foregår både i navalb og bro-simualtor, og er delt inn i to utdanningsnivå; operativt- og ledelses-nivå.

Øvelsene på hvert av nivåene er delt inn i 6 tema som samsvarer med STCW kompetansen:

 • Navigasjon.
 • Brovakt og sjøveisregler.
 • Radar/ARPA.
 • ECDIS.
 • Manøver.
 • Sammensatte øvelser/prøver. (Alle 5 kompetanseområder over.)

Samhandling mellom studentenes individuelle opplæring på desk-top simulator og team-opplæringen på bro er et viktig element for å bygge studentene opp som gode og trygge navigatører og fagpersoner.

Undervisningopplegget består foruten dette dokumentet av følgende vedlegg;

 • To dreiebøker for instruktør, et for hvert utdanningsnivå, med læringsutbytte og beskrivelser og krav/informasjon for den enkelte øvelse.
 • To sett a 26 bro-øvelser, et for hvert nivå, i alt 52 øvelser.
 • To sett a 12 desk-top øvelser, et for hvert nivå, i alt 24 øvelser.
 • Brodokumentasjon som innkluderer sjekklister for familiarisering, bro-/nød-prosedyrer og utdrag av dekssdagboken på norsk/engelsk.
 • Vurderingsdokumentasjon i form av oppsett/spørsmål for studentens skriftlige refleksjoner, egenvurderinger samt STCW vurderingskriterier på begge utdanningsnivå.

Den enkelte øvelse er videre beskrevet med læremål, studentens oppgaver og et scenario som passer til oppgaven.

Dreieboken er så instruktørens hjelpemidler og huskeliste for en god planlegging og gjennomføring av øvelsene inkludert fokus for vurdering av oppgaven.

Bro-dokumentasjon er i tråd med hva som finnes ute om bord, og skal bidra til både å gi studenten bedre læringsutbytte, men også en mer virkelighetsnær opplevelse på simulator.

Gjennom skriftlige refleksjoner og egen-vurdering opp mot karakterskala og vurderingskriterier skal studentens evne til egenrefleksjon og modning styrkes.

De 4 konkrete vurderingsøvelsene på bro-simulator skal i tillegg foregå på engelsk språk for å understreke opplæringens internasjonale karakter.

Det er viktig at instruktøren legge den enkelte øvelsen inn på en slik måte at den i størst mulig grad reflekterer studentenes kunnskapsnivå.