Kapittel 2 Styrende dokumenter.

Internasjonal utdanning

Utdanning av skipsoffisererer en internasjonal sertifikatutdanning som gir nautikere og maskinister rett til å løse sertifikat som kaptein eller maskinsjef på alle fartøy, opp til verdens største cruise- eller tankskip.

Det internasjonale regelverket for utdanningen forvaltes av FNs sjøfartsorganisasjon "International Maritime Organisation" (IMO) gjennom konvensjonen "Standard for Training, Certification and Watchkeeping" (STCW konvensjonen) med vedlegg.

De norske læreplanene er utformet i henhold til IMOs krav, og da spesielt STCW koden A/I og A/II for operativt- og ledelelsesnivå. I Norge forvaltes disse planene gjennom et tilsvarende norsk planverk av NOKUT, se www.fagskolen.info.

Utover kravene nedfelt i STCW utarbeides ulike såkalte IMO modell-kurs med anbefalinger for hvordan utdanningen bør gjennomføres.

STCW konvensjonen

Omfanget av simulatortrening fremgår av STCW-konvensjonen. Nærmere bestemt i reglene I/6, A-I/6, B I/6, I/12, A-I/12, B-I/12.

Regel I/12 om brukavsimulatorer;

Regel I/12 om brukavsimulatorer

.1 all obligatorisk opplæring basert på simulatorer,
.2 enhver bedømmelse av kompetanse i henhold til krav i STCW-kodens del A som foretas ved hjelp av en simulator, og
.3 enhver påvisning, ved hjelp av en simulator, av vedlikeholdt dyktighet i henhold til krav I STCW-kodens del A.”

Alle målene og ferdighetsnivåene skal være dokumentert for all opplæring.

Alle tilbydere som driver opplæring eller utdanning iht. STCW skal være sertifisert av tilsynsmyndigheter, og dette skal sikres gjennom utdanningstilbyders kvalitetssystem.

Det skal være revisjon av tilbyder minst hvert 5 år.

Avsnitt A-I/8 Kvalitetsnormer

Nasjonale mål og kvalitetsnormer

 1. Hver part skal sikre at utdannings- og opplæringsmålene og de tilknyttede kompetansenormene som skal oppfylles er klart definerte, og identifisere de kunnskaps-, forståelses- og ferdighetsnivåene som er relevante for prøvene og bedømmelsene som kreves i henhold til konvensjonen. Målene og de tilknyttede kvalitetsnormene kan spesifiseres særskilt for hvert av de ulike kursene og opplæringsprogrammene og skal omfatte administrasjonen av sertifiseringssystemet.
 2. Anvendelsesområdet til kvalitetsnormene skal omfatte administrasjonen av sertifiseringssystemet, alle opplæringskurs og opplæringsprogrammer, prøver som avholdes og bedømmelser som foretas av en part eller under en parts myndighet, og de kvalifikasjonene og den erfaringen som kreves av instruktører og personell som foretar bedømmelse, idet det tas hensyn til politikken, systemene, kontrollordningene og gjennomgåelsene av intern kvalitetssikring som er etablert for å sikre at de definerte målene nås.
 3. Hver part skal sikre at det med mellomrom på høyst fem år foretas en uavhengig evaluering av tilegnelsen av kunnskaper, forståelse, ferdigheter og kompetanse, av bedømmelses-aktivitetene og av administrasjonen av sertifiseringssystemet, for å verifisere at:

  3.1 alle gjeldende bestemmelser i konvensjonen og STCW-koden med endringer er omfattet av systemet for kvalitetsnormer, og
  3.2 alle interne kontroll-, overvåkings- og oppfølgingstiltak fra ledelsens side er i samsvar med planlagte ordninger og dokumenterte prosedyrer og er effektive med hensyn til å sikre oppnåelse av de definerte målene,
  3.3 resultatene av hver uavhengige evaluering er dokumentert og gjort kjent for dem som er ansvarlige for det området som er evaluert, og
  3.4 tiltak er blitt satt i verk i rett tid for å utbedre mangler.

All opplæring skal være strukturert med planer, og overses av en person som har kompetanse til det nivået det undervises på. For simulatorer kreves det kurs og opplæring på den typen simulator det skal undervises og evalueres på.

"Avsnitt A-I/6

Opplæring og bedømmelse

1. Hver part skal sikre at all opplæring og bedømmelse av sjøfolk knyttet til sertifikater i henhold til konvensjonen:

1.1 * struktureres i samsvar med skriftlige planer, herunder de presentasjonsmetodene, presentasjonsmediene og prosedyrene og det kursmateriellet som er nødvendig for å oppfylle fastsatt norm for kompetanse, og
1.2
foretas, overvåkes, evalueres og støttes av personer som er kvalifisert i samsvar med nr. 4, 5 og 6.*

Kvalifikasjoner for instruktører og personell som fører tilsyn med og bedømmer sjøfolk under opplæring*

3. Hver part skal sikre at instruktører og personell som fører tilsyn og foretar bedømmelse, har passende kvalifikasjoner for de aktuelle typene av og nivåene for opplæring eller bedømmelse av sjøfolks kompetanse om bord eller på land, slik konvensjonen krever, i samsvar med bestemmelsene i dette avsnitt.

Opplæring i tjenesten
4. Enhver som forestår opplæring i tjenesten av sjøfolk, om bord eller på land, som er ment å inngå i de kvalifikasjonene som kreves for utstedelse av sertifikat i henhold til konvensjonen, skal:

4.1 ha en forståelse av opplæringsprogrammet og de særskilte målene som er satt opp for den aktuelle typen opplæring,
4.2 være kvalifisert for den oppgaven som opplæringen er rettet inn mot, og
4.3 dersom simulator benyttes under opplæringen:
4.3.1 ha fått passende veiledning i instruksjonsteknikker til bruk ved simulatortrening, og
4.3.2 ha praktiske erfaring med betjening av den aktuelle typen simulator.

5. Enhver som er ansvarlig for å føre tilsyn med opplæring i tjenesten av sjøfolk som er ment å inngå i de kvalifikasjonene som kreves for utstedelse av sertifikat i henhold til konvensjonen, skal ha en full forståelse av opplæringsprogrammet og de særskilte målene som er satt opp for hver type opplæring.

Bedømmelse av kompetanse

6. Enhver som forestår bedømmelse i tjenesten av sjøfolks kompetanse, om bord eller på land, som er ment å inngå i de kvalifikasjonene som kreves for utstedelse av sertifikat i henhold til konvensjonen, skal:

6.1 ha passende kunnskapsnivå og forståelse med hensyn til den kompetansen som skal vurderes,
6.2 være kvalifisert for den oppgaven som bedømmelsen er rettet inn mot,
6.3 ha fått passende veiledning i bedømmelsesmetoder og -praksis,
6.4 ha praktisk erfaring med bedømmelse, og
6.5 dersom simulator benyttes ved bedømmelsen, ha praktisk erfaring med bedømmelse for den aktuelle typen simulator under tilsyn av en person som er erfaren i å foreta bedømmelse og til dennes tilfredshet.

Opplæring og bedømmelse innenfor en utdanningsinstitusjon

7. Hver part som godkjenner et opplæringskurs, en utdanningsinstitusjon eller en kvalifikasjon tildelt av en utdanningsinstitusjon, som del av dens krav til utstedelse av et sertifikat i henhold til konvensjonen, skal sikre at kravene til kvalifikasjoner og erfaring for instruktører og personell som foretar bedømmelse, er oppfylt ved anvendelsen av bestemmelsene om kvalitetsnormer i avsnitt A-I/8. Slik kvalifisering, erfaring og anvendelse av kvalitetsnormer skal innbefatte passende opplæring i instruksjonsteknikker, i opplærings-og bedømmelses-metoder og opplærings- og bedømmelsespraksis, og skal oppfylle alle gjeldende krav i nr. 4-6."

I neste avsnitt, er det listet opp alle ytelsesnormer for en simulator som er brukt i opplæring eller utdanning iht. STCW. Her f.eks. spesifikke krav til at en simulator skal kunne gjenspeile en fysisk realisme slik virkeligheten er om bord, med opplæring og samhandling med utstyr, nødsituasjoner, utstyrsfeil e.l.

I tillegg kreves det at simulatoren gir den som foretar bedømmingen av studenten mulighet til å styre, overvåke, registrere øvelser og produsere en rekke forhold som er relevant for å kunne bedømme kandidaten.

"Avsnitt A-I/12Normer for bruk av simulatorer

DEL 1 - YTELSESNORMER

Allmenne ytelsesnormer som benyttes under opplæring

1. Hver part skal sikre at enhver simulator som benyttes til obligatorisk simulatorbasert opplæring, skal:

1 .1 være passende for opplæringens utvalgte mål og oppgaver,
1.2 være i stand til å simulere driftsegenskapene til det aktuelle utstyret om bord, med en fysisk realisme på et nivå som er relevant for opplæringens mål, og omfatte utstyrets egenskaper, begrensninger og mulige feil,
1.3 ha tilstrekkelig atferds realisme til at den som gjennomgår opplæringen, kan tilegne seg ferdighetene som er relevante for opplæringens mål,
1.4 gi et kontrollert driftsmiljø som er i stand til å produsere en rekke ulike forhold, for eksempel nødsituasjoner og farlige eller uvanlige situasjoner som er relevante for opplæringens mål,
1.5 ha et grensesnitt som gjør det mulig for den som gjennomgår opplæringen å samhandle med utstyret, det simulerte miljøet og, når det er nødvendig, instruktøren, og
1.6 tillate en instruktør å styre, overvåke og registrere øvinger for effektivt å kunne spørre ut den som gjennomgår opplæringen.

Allmenne ytelsesnormer for simulatorer som benyttes ved bedømmelse av kompetanse

2. Hver part skal sikre at enhver simulator som benyttes ved bedømmelse av kompetanse som er påkrevd i henhold til konvensjonen, eller for enhver påvisning av vedlikeholdt dyktighet påkrevd i samme, skal:

2.1 være i stand til å oppfylle de angitte målene for bedømmelsen,
2.2 være i stand til å simulere driftsegenskapene til det aktuelle utstyret om bord, med en fysisk realisme på et nivå som er relevant for bedømmelsens mål, og omfatte utstyrets egenskaper, begrensninger og mulige feil,
2.3 ha tilstrekkelig atferds realisme til at en kandidat kan få vist de ferdighetene som er relevante for bedømmelsens mål,
2.4 ha et grensesnitt som gjør det mulig for en kandidat å samhandle med utstyret og det simulerte miljøet,
2.5 gi et kontrollert driftsmiljø som er i stand til å produsere en rekke ulike forhold, for eksempel nødsituasjoner og farlige eller uvanlige situasjoner som er relevante for bedømmelsens mål,
2 .6 tillate den som foretar bedømmelsen å styre, overvåke og registrere øvinger for effektivt å kunne bedømme kandidatens prestasjoner.

Ytterligere ytelsesnormer

3. I tillegg til å oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i nr. 1 og 2, skal simuleringsutstyr som omfattes av dette avsnitt, oppfylle de ytelsesnormene nedenfor som er relevante for den aktuelle utstyrskategorien.

Radarsimulering

4. Radarsimuleringsutstyr skal være i stand til å simulere driftsegenskapene til utstyr for radionavigering som oppfyller alle gjeldende ytelsesnormer vedtatt av organisasjonen, og være slik innrettet at det kan:

4 .1 operere i modus for stabilisert relativ bevegelse og i modi for hav- og jordstabilisert sann bevegelse,
4.2 modellere vær, tidevannsbevegelser, strøm, skyggesektorer, falske ekko og andre overføringseffekter, og generere kystlinjer, navigasjonsbøyer og radartranspondere, og
4.3 skape et sanntids driftsmiljø med minst to stasjoner på eget skip som er i stand til å forandre eget skips kurs og fart, og med parametere for minst 20 mål-skip og aktuelle kommunikasjonsanlegg.

5. ARPA-simuleringsutstyr skal være i stand til å simulere driftsegenskapene til automatiske radarplotteanlegg (ARPA-er) som oppfyller alle gjeldende ytelsesnormer vedtatt av organisasjonen*, og skal være innrettet for:

5.1 manuell og automatisk målangivelse,
5.2 informasjon om tidligere bevegelser,
5.3 bruk av radarskala for ulik rekkevidde,
5.4 vektoriell/grafisk tidsskala og datapresentasjon, og
5.5 simulerte manøvrer.";

Her kommer enda en påminnelse om hvor viktig det er med opplæringsprogrammet. Simulatorbasert opplæring skal defineres innenfor rammen av et helhetlig opplæringsprogram, med utvalgte mål og oppgaver for opplæringen.

I tillegg gis det her prosedyrer for hvordan simulatorbasert opplæring skal gjennomføres og bedømmes.

Til slutt kommer det de definerte kravene til en som skal drive opplæring på simulator.

DEL 2 – ANDRE BESTEMMELSER

Mål for simulatoropplæringen

6. Hver part skal sikre at hensikten med og målene for simulatorbasert opplæring defineres innenfor rammen av et helhetlig opplæringsprogram, og at utvelgelsen av bestemte mål og oppgaver for opplæringen er slik at disse står i så nær tilknytning til oppgaver og praksis om bord som mulig.

Opplæringsprosedyrer

7. Når instruktørene driver obligatorisk simulatorbasert opplæring, skal de sikre at:

7 .1 de som gjennomgår opplæringen, gis en tilfredsstillende opplæring på forhånd om øvingens mål og oppgaver og tilstrekkelig tid til å planlegge øvingen før den starter,
7.2 de som gjennomgår opplæringen, har hatt tilstrekkelig tid til å gjøre seg kjent med simulatoren og dens utstyr før enhver øving for opplærings- eller bedømmelsesformål tar til,
7.3 veiledning som gis og stimuli i tilknytning til øvingene er relevante for øvingens utvalgte mål og oppgaver og for det erfaringsnivået som er oppnådd,
7.4 øvingene overvåkes effektivt og understøttes på passende måte av auditiv og visuell observasjon av atferd og evalueringsrapporter før og etter øvingene,
7.5 de som gjennomgår opplæringen, spørres effektivt ut for å forvisse seg om at opplæringens mål er nådd, og at de operative ferdighetene som er framvist, har en akseptabel standard,
7.6 det oppmuntres til at andre som er under opplæring, foretar utspørringen, og
7.7 simulatorøvingene utformes og testes slik at deres egnethet for de bestemte opplæringsmålene sikres.

Bedømmelsesprosedyrer

8. Når simulatorer brukes til å bedømme kandidaters evne til å demonstrere kompetansenivået, skal de som foretar bedømmelsen, sikre at:

8.1 prestasjonskriteriene er klart og eksplisitt identifisert og er gyldige og tilgjengelige for kandidatene,
8.2 bedømmelseskriteriene er klart etablert og er eksplisitte for å sikre pålitelig og enhetlig bedømmelse og for å optimalisere objektiv måling og evaluering, slik at subjektivt skjønn begrenses til et absolutt minimum,
8.3 kandidatene gis en klar orientering om oppgavene og/eller ferdighetene som skal bedømmes, og om oppgavene og prestasjonskriteriene som fastsettelsen av deres kompetanse baseres på,
8.4 bedømmelsen av prestasjoner tar hensyn til normale driftsprosedyrer og enhver atferdsmessig samhandling med andre kandidater på simulatoren eller simulatorpersonell,
8 .5 metoder for poengtildeling eller karaktergiving som anvendes for å bedømme prestasjoner, brukes med varsomhet til de er blitt godkjent, og
8.6 hovedkriteriet er at en kandidat viser evne til å utføre en oppgave sikkert og effektivt slik den som foretar bedømmelsen finner tilfredsstillende.

Kvalifikasjoner for instruktører og personell som foretar bedømmelse*

9. Hvert part skal sikre at instruktører og personell som foretar bedømmelse, har relevante kvalifikasjoner og relevant erfaring for de enkelte typene av og nivåene for opplæring og tilsvarende bedømmelse av kompetanse som angitt i regel I/6 og avsnitt A-I/6.

I STCW kodens del B innledning gis det en oppfordring til alle maritime opplæringstilbydere og sende inn opplysninger om sitt simulatorutstyr. Dette er for at IMO sekretariatet skal kunne ha en oversikt på hvem som har hva av simulatorutstyr.

STCW koden del B

Maritime treningssimulatorers tilgjengelighet

4. IMO-sekretariatet fører liste over maritime treningssimulatorer som en kilde for parter og andre til informasjon om tilgjengeligheten av de ulike typene av simulatorer for opplæring av sjøfolk, særlig der det kan være

5. Partene oppfordres innstendig* til å gi IMO-sekretariatet opplysninger om sine nasjonale maritime treningssimulatorer, og til alltid å oppdatere disse opplysningene når det foretas en endring eller utbygging av deres simulatoranlegg for maritim trening.
vanskelig for sjøfolk å få tilgang til slikt opplæringsutstyr nasjonalt.

Emneplan og STCW koden

Utdanningen er internasjonal og STCW konvensjonen med A/B tabellen er styrende for utdanningens innhold sammen med de nasjonale planene.

De nasjonale planene for utdanningen finnes oppdatert på: www.fagskolen.info.

Følgende dokumenter har størst betydning for navigasjonssimulator;

 • Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning, generell del.
 • Nasjonal standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger.
 • Fagspesifikk plan for maritim fagskoleutdanning dekksoffiser.
 • 00TM01A - Emneplan for: Navigering på det operative nivået.
 • 00TM01I - Emneplan for: Navigering på ledelsesnivået.

Emneplan for navigering dekker klasseromsundervisning i navigasjon, sjøveisregler og behandling av skip i tillegg til simulator.

Utdanningen skal i sum sikre internasjonale og nasjonale krav til kompetanse. Blant annet vektlegges en opplæringen som skal bidra til å utvikle samarbeid, kommunikasjon, og evnen til å løse problemer, noe som spesielt bro-simulator er velegnet til.

Videre vil bidrag fra undervisning etter andre emneplaner være viktig for helheten, for eksempel ledelse og engelskundervisning.

Nasjonal plan for utdanning fremhever at utdanningen skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere, og at studenten gjennom studiet skal tilegne kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til beskrevne læringsutbytte-beskrivelser (LUB).

De tilsvarende internasjonale planer for utdanning finnes i STCW konvensjonen med A/B tabellen.

Følgende dokumenter er sentrale for opplæring på navigasjonssimulator;

 • STCW koden tabell A II/1 Funksjon navigering på operativt nivå.
 • STCW koden tabell, A II/2 Funksjon navigering på ledelsesnivå.

Emneplanene og STCW koden inneholder samme kompetansebeskrivelse og har i prinsippet samme innhold. For å få mest ut av alle øvelsene som lages til undervisningen på simulator, bør man ta utgangspunkt i kompetansebeskrivelser fra disse dokumentene.

IMO modell kurs

IMO modellkurs er anbefalinger fra FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon til undervisningen ved maritime skoler.
Hensikten er å bistå skoler og lærere i å organisere og effektivisere opplæringsprogrammet. Modellkurs skal dog ikke være et rigid mønster som må følges, på den annen side er det svært gode faglige og pedagogiske anbefalinger i disse.

Modellkurs inneholder det som kan kalles kjernepensum med grunnlag i STCW kodens minstekrav, og assisterer instruktøren til å forbedre kvaliteten på opplæringen og bedømmelsen av kompetanse. De bidrar selvfølgelig også til å oppnå større enhetlig opplæring og bedømmelse.

Følgende IMO modellkurs har flere konkrete anbefalinger både på innhold og omfang av teori, demonstrasjon på simulator og simulatorøvelser. Dette er i stor grad flettet inn som en del av dette øvelsesprogrammet. Følgende modell-kurs er brukt deler av:

 • "Model course 7.01 Master and Chief Mate". (Utdanning på ledelsesnivå.)
 • "Model course 7.03 Officer in charge of a Navigational Watch." (Utdanning på operativt nivå.)
 • "Model course 1.07 Radar Navigation, Radar plotting and use of ARPA."
 • "Model course 1.08 Radar, ARPA, Bridge Teamwork and Search and Rescue (SAR)."
 • "Model course 1.22 Ship Simulator and Bridge Teamwork"
 • "Model course 1.27 ECDIS"
 • "Model course 1.34 Automatic Identification System (AIS)"

Følgende modell-kurs er reflektert i noen grad, da disse undervises i radiosimulator og i annen klasseromsundervisning.

 • "Model course 1.25 GOC" (GOC simulator)
 • "Model course 1.39 Leadership and Teamwork" (Ledleses-undervisning)
 • "Model course 3.17 Maritime English" (Engelsk undervisning)

Følgende to modellkurs gir anbefaling relatert til instruktørens opplæring. Disse kursene eller tilsvarende bør instruktører på simulator ha gjennomført:

 • Model course 6.09 Training Course for Instructors
 • Model course 6.10 Train the Simulator Trainer and Assessor

En erfaren pedagog med annen relevant opplæring vil i praksis kunne ha vel så stort utbytte av kun å sette seg inn det vesentlige innholdet i disse to siste modellkursene. Uansett er dette to viktige publikasjoner som bør finnes på instruktørens rom.

Fagskolen 1. År – Operativt nivå Fagskolen 2. År - Ledelsesnivå
IMO modell 7.03 (F1, F2, F3) Viser hele utdanningen på operativt nivå, henviser også til modellkurs under. IMO 7.01 (F1, F2, F3)Viser hele utdanningen på ledelsesnivå, henviser også til modellkurs under.
IMO modell 1.07 radarHar et omfang på ca. 66 timer hvorav omtrent halvparten er øvelser. IMO modell 1.08 radar/SARHar et omfang på ca 38 timer hvorav 28 timer er øvelser.
IMO modell 1.27 ECDIS Har et omfang på ca. 40 timer hvorav 10 timer øvelser og resten er en kombinasjon av undervisning og praksis/demo. IMO modell 1.22 Skipssimulator og teamwork.Har et omfang på ca 40 timer hvor ca. halvparten er simulatortimer.
IMO modell 1.34 AISHar et omfang på ca. 10 timer hvor omtrent 3 timer er praksis/demo. IMO modell 1.27 ECDIS IMO 7.01 henviser generelt til 1.27 Ecdis som en del av det helhetsbilde navigatøren bør under utføring av sin bro-ledelse.
IMO 1.39 BRMBeskriver 20 timer ledelsesteori som blant annet danner grunnlag for utøvelse av broledelse i simulatortreningen.
Fagskolen 1. År – Operativt nivå / Fagskolen 2. År - Ledelsesnivå
IMO Model 1.25 GOCSeparat undervisning. Elementer kan brukes i brosimulator.
IMO 3.17 maritim engelskSeparat undervisning. Elementer av dette kan brukes i brosimulator

Sammenhengen med IMO modellkurs som beskriver utdanningens innhold relativt detaljert. Legg merke til at det alltid er mer teori enn praksis.

Utdanningsprogram

Figur
Figuren er hentet fra de nasjonale planene for og viser hvordan undervisning generelt foregår ved fagskolene for ett emne. Navigasjon på simulator en del av emne navigasjon som sammen med sjøveisregler og navigering i klasserommet totalt sett er ett emne. Vi underviser da også i samme tema hvor simulator i større grad handler om anvendelse av kunnskapen.

Maritim utdanning er som vist tidligere i dette kapittlet, basert på utbyttebeskrivelser. Ferdigheter som trengs for å operere et skip er definert i STCW koden som kompetanse som igjen er gruppert sammen i funksjoner.

Kompetansen er så spesifisert i STCW tabellene og delt opp i spesifikke oppgaver og ferdigheter.

Tabellene beskriver kriteria for kunnskap, forståelse og dyktighet, metoder for å demonstrere kompetanse samt kriteria for evaluering av kompetanse.

Dette danner rammene og kravene for å lage undervisningsopplegg, også på simulator.

Omfang av simulatortrening STCW I/6, A-I/6, B I/6, I/12, A-I/12, B-I/12.

Læringsprogramet må se på utbytte av kompetansen i dette spesifikke løpet tilpasset våre studenter.

Et godt utdanningsprogram vil vektlegge forventinger til studenten og en realistisk praksis. Med andre ord tilpasset det virkelige liv.

Læringsutbytte bør komme klart frem, istedenfor læringsprosess.

Være opptatt av å demonstrere ferdigheter til et spesifisert kompetansenivå, inkludert evnen til å overføre kunnskap og ferdigheter til nye situasjoner.

Kompetanse i mentale og praktiske ferdigheter

Hovedfokus er på tre hovedtema i utdanningen av dekksoffiserer; navigering, sjøveisregler og manøvrering av skipet.

I dette skal også prinsipper og regler i brovaktforskriften innarbeides. Dette siste kan gjøres best med rollespill på simulator, hvor studentene bytter på rollene.