Om boken

Dette kompendiet er beregnet som støttelitteratur for studenter i teknisk fagskole, skipsteknisk drift, spesielt med sikte på selvstudium og ved arbeid med øvinger og arbeidskrav innen funksjon 1 (Maskineri).

Kompendiet tar utgangspunkt i minstekrav til opplæring og kompetanse innen maskineri.
Funksjon 1, definert i STCW 1978 med senere endringer og kode av juli 1995.

Kapittel 0 og 1 inneholder definisjoner og teoretisk grunnlag i de ulike fagemner, som inngår i funksjon 1. Av plasshensyn har det vært nødvendig å begrense innholdet til et utvalg av emner. Noe av teorien er derfor gitt i form av stikkord, som forutsetter at studenten har visse basiskunnskaper om oppbygning og virkemåte for motorer før han/hun tar kompendiet i bruk.
Kapittel 2 og 3 gir en beskrivelse av simulatormaskineriet – MAN B&W 5L90MC og tilhørende systemer, med hovedvekt på operasjon og drift. Det er forutsatt at maskineriet er installert om bord i et seilende skip.
Kapittel 4 gir en innføring i vedlikeholdsteknikk, med eksempel på aktuelle vedlikeholdsaksjoner.
Kapittel 5 gir en innføring om typiske skader og driftsforstyrrelser med eksempel på skader, analyse av årsaker og forslag på mottiltak.
Kapittel 6 inneholder eksempel på mer sammensatte problemstillinger knyttet til operasjon, drift og vedlikehold av marint maskineri.